Yönetmelik ve Yönergeler

 

YÖK Lisansüstü

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TNKÜ Lisansüstü

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TNKÜ Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

 

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

1. Bu lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönergesinin amacı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Fen Bilimleri Enstitüsünde uygulanmasını ve lisansüstü programların işleyişinde birlikteliği sağlamaktır.
1. Bu lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönergesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
1. Bu lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönergesi 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
1. Bu lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönergesinde geçen;
a) Akademik Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde güz veya bahar yarıyılını kapsayan bir yarıyılı,
b) Akademik Yıl: Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan bir eğitim-öğretim yılını,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
e) Anabilim Dalı Başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,
f) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Enstitü anabilim dalı bünyesinde aynı adla kurulan ve ilgili lisansüstü programda görev alan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
g) Birinci öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türü olan örgün eğitimi,
ğ) Enstitü: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünü,
h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programı bulunan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) İkinci Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,
n) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
o) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları

1. Enstitüde eğitim ve öğretim dili Türkçedir.
2. Enstitüde eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dilde yapıldığı lisansüstü programlar açılabilir.
3. Enstitüde mevcut lisansüstü programlarda eğitim ve öğretim kısmen veya tamamen yabancı dilde yapılmak üzere değiştirilebilir.
4. Yeni açılacak lisansüstü programlarda veya mevcut lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dilde yapılması, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve senatonun onayı ile kesinleşir.
5. Enstitüde eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dilde yürütülmesinde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” esasları uygulanır.
6. Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dilde olduğu programlarda görev alacak öğretim üyelerinin “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8/7 maddesindeki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
1. Enstitüde eğitim ve öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda yüksek lisans ve doktora tezleri imla bakımından Türk Dil Kurumunca çıkarılan imla kılavuzuna uygun biçimde Türkçe olarak yazılır. Tez, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı ölçütlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir. Tezin yabancı dilde yazılması durumunda öğrencinin, yükseköğretim kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav türlerinden (YDS veya YÖKDİL) ilgili dil için en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir puan almış olması, danışmanın da “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8/7 maddesindeki koşulları sağlaması gerekir. Ancak, bir alt eğitimini önerdikleri yabancı dilde tamamlamış olan öğrenciler için yabancı dil koşulu aranmaz.
2. Enstitüde eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dilde yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.
3. Enstitüde eğitim ve öğretimin kısmen yabancı dilde yapıldığı programlarda tez yazım dili öğrencinin Madde 5-(6)’de belirtilen ve ilgili programın yapıldığı yabancı dil yeterliğini gösteren belgelerle birlikte danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğretimin kısmen yapıldığı yabancı dilde olabilir.
4. Yüksek lisans ve doktora tezleri hangi dilde yazılırsa yazılsın tez özetleri İngilizce ve Türkçe olarak yazılır.
1. Bir aday yüksek lisans için en fazla iki, doktora için ise sadece bir anabilim dalı programına başvuru yapabilir.
2. Bir aday birden fazla bilim alanında kontenjanı bulunan anabilim dalı programında sadece bir alana başvuru yapabilir.
3. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, başvuru ilan metninde belirtilen tarih aralığında aşağıdaki belgeler ile gerçekleştirir.
a) Lisans derecesiyle yüksek lisans veya doktora programlarına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesi ve transkript belgesi,
b) Yüksek lisans derecesiyle doktora programlarına başvuru için lisans ve tezli yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgeleri ile lisans ve yüksek lisans transkript belgeleri,
c) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için ALES veya GRE (Graduate Record Examinations) veya GMAT (Graduate Management Admission Test) geçerli sonuç belgesi,
d) Doktora programlarına başvuru için yükseköğretim kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav türlerinden (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından geçerli sonuç belgesi,
e) Yabancı dil belgesi istenen programlar için, MADDE 8-(10) ve MADDE 8-(11)’de belirtilen yabancı dil yeterliğinin sağlandığını gösterir sınav sonuç belgesi.
4. Başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda adayın başvurusu iptal edilir.
5. Öğrenci kabul edecek lisansüstü programların adları, hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, başvurma koşulları, son başvuru tarihini kapsayan başvuru tarihleri, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat tarihi, yeri ve saati, asıl ve yedek adaylar için kesin kayıt tarihleri, istenilen belgeler ve diğer hususlar her akademik yarıyıl başında enstitü tarafından ilan edilir.
6. Lisansüstü programlara başvuru kontenjanları ve koşullarını içeren ilan metni, ilgili programlarda yer alan öğretim üyelerinin kontenjan ve koşul taleplerini içeren anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve senatonun kabulü ile kesinleşir.
1. Adayların yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulu tarafından uygun görülen ve enstitü kurulu tarafından kabul edilen lisans programından mezun veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmaları gerekir.
2. Adayların tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için, başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir.
3. Adayların doktora programlarına başvurabilmeleri için ilgili enstitü anabilim dalı tarafından uygun görülen ve enstitü kurulu tarafından kabul edilen tezli yüksek lisans veya lisans programından mezun veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmaları gerekir.
4. Adayların doktora programlarına başvurabilmeleri için, başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir.
5. Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az 80 puan almış olmaları gerekir.
6. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

7. Yükseköğretim kurulunun 75850160-104.01.03.01-54148 sayılı yazısı gereği GRE ve GMAT sınavlarının ALES sınavına eşdeğerliği uygun görüldüğünden, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. Bu durumda üniversitemiz GRE/GMAT-ALES eşdeğerlik tablosu dikkate alınır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi GRE/GMAT-ALES eşdeğerlik tablosu:

 

ALES-GRE DÖNÜŞÜM TABLOSU

 

ALES-GMAT DÖNÜŞÜM TABLOSU

GRE (eski sistem)

GRE (yeni sistem)

ALES

 

GMAT

ALES

800

166

100

 

450

55

797

165

99

 

455

57

794

-

98

 

460

58

790

164

97

 

465

60

787

-

96

 

470

61

784

-

95

 

475

63

780

163

94

 

480

64

775

162

93

 

485

66

770

161

92

 

490

67

765

-

91

 

495

69

760

160

90

 

500

70

755

-

89

 

510

71

750

159

88

 

520

73

747

-

87

 

530

74

744

-

86

 

540

75

740

158

85

 

550

76

735

-

84

 

560

77

730

157

83

 

570

78

727

-

82

 

580

79

724

-

81

 

590

81

720

156

80

 

600

82

716

-

79

 

610

83

712

-

78

 

620

84

708

-

77

 

630

85

704

-

76

 

640

86

700

155

75

 

650

87

695

-

74

 

660

88

690

154

73

 

670

89

685

-

72

 

680

90

680

153

71

 

690

91

675

-

70

 

700

91

670

-

69

 

710

92

665

-

68

 

720

93

660

152

67

 

730

94

656

-

66

 

740

95

652

-

65

 

750

96

648

-

64

 

760

97

644

-

63

 

770

98

640

151

62

 

780

98

637

-

61

 

790

99

634

-

60

 

800

100

630

150

59

     

625

-

58

     

620

-

57

     

615

-

56

     

610

149

55

     
8. Eğitim ve öğretim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvurularda, adaylarda yabancı dil koşulu aranmaz.
9. Adayların eğitim ve öğretim dili Türkçe olan doktora programlarına başvurabilmeleri için aşağıda belirtilen yabancı dil yeterliğini sağlamaları gerekir.
a) İngilizce veya ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile ilgili doktora programı için onaylanan yabancı dillerin birinden, yükseköğretim kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav türlerinden (YDS veya YÖKDİL) ilgili dil için en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir puan almış olmak.
b) Yabancı uyruklu adaylar için ana dilleri dışında yükseköğretim kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav türlerinden (YDS veya YÖKDİL) ilgili dil için en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir puan almış olmak.
10. Adayların eğitim ve öğretim dili senato tarafından kabul edilen bir yabancı dil olan yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilmeleri için aşağıda verilen yabancı dil yeterliğini sağlamaları gerekir.
a) İngilizce veya ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile ilgili yüksek lisans/doktora programı için onaylanan yabancı dillerin birinden, yükseköğretim kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav türlerinden (YDS veya YÖKDİL) ilgili dil için en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir puan almış olmak.
b) Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylar için ana dilleri dışında yükseköğretim kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav türlerinden (YDS veya YÖKDİL) ilgili dil için en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir puan almış olmak.
11. Eğitim ve öğretim dilinin kısmen senato tarafından kabul edilmiş bir yabancı dilde olduğu yüksek lisans veya doktora programlarına başvuran adaylardan ilgili programda açılan ve yabancı dilde verilen en az bir dersi danışmanının da onayı ile talep etmesi durumunda aşağıda belirtilen yabancı dil yeterliğini sağlamaları gerekir.
a) İngilizce veya ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile ilgili doktora programı için onaylanan yabancı dillerin birinden, yükseköğretim kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav türlerinden (YDS veya YÖKDİL) ilgili dil için en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir puan almış olmak.
b) Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylar için ana dilleri dışında yükseköğretim kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav türlerinden (YDS veya YÖKDİL) ilgili dil için en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir puan almış olmak.
12. Başvurularda kullanılan belgeler için yükseköğretim kurulunun belirlediği geçerlilik süreleri dikkate alınır. Geçerlilik süresinin belirlenmediği belgeler için enstitü kurulları yetkilidir.
1. Lisansüstü programlara öğrenci alımında adaylar, enstitü anabilim dalı akademik kurulları tarafından önerilen ve enstitü kurulu tarafından kabul edilen ve başvuru ilan metinlerinde ilan edilen ek koşulların bulunması durumunda bu ek koşulları da sağlamak zorundadır.
1. Lisansüstü programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, her akademik yarıyıl öncesi ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kurulan giriş sınavı jürisi tarafından yapılır.
2. Giriş sınavı jürisi ilgili anabilim dalının öğretim üyeleri arasından, yeterli öğretim üyesi bulunmaması durumunda eşdeğer/yakın anabilim dallarının öğretim üyeleri arasından da seçilebilir ve her program için asıl üyeler ilgili anabilim dalında lisansüstü öğrenci kontenjan talebinde bulunan öğretim üyeleri öncelikli olmak üzere en az 3 (üç) öğretim üyesinden, yedek üyeler 2 (iki) öğretim üyesi ve/veya gerektiğinde doktora unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşur.
3. Gerekli görüldüğü takdirde her program için yedek üye aranmaksızın tüm anabilim dalı akademik kurul üyelerinin asıl üye olarak yer aldığı giriş sınavı jürisi kurulabilir.
4. Adayların tezli yüksek lisans veya doktora programlarına giriş sınavı notu, yazılı bilim sınavı, mülakat veya yazılı bilim sınavı ve mülakat ile belirlenir. Giriş sınavının yazılı bilim sınavı ve mülakat şeklinde yapılması durumunda yazılı bilim sınavının giriş sınav notu üzerindeki ağırlığı en az %60 olmak zorundadır. Giriş sınavının herhangi bir aşamasına katılmayan adayın sınavı başarısız sayılarak sıralamaya alınmaz.
5. Adayların genel başarı notu aşağıda belirtilen esaslara göre hesaplanır:
a) Tezli yüksek lisans programları için başvuran adayların genel başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı notunun %30’u toplanarak hesaplanır.
b) Doktora programları için başvuran adayların genel başarı notu ALES puanının %50’si, lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı notunun %30’u toplanarak hesaplanır.
c) Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken başvuru tarihleri içerisinde alınmış güncel transkript belgesindeki ağırlıklı genel not ortalaması değeri dikkate alınır. Başvuru sonrası ağırlıklı genel not ortalaması güncellemesi yapılamaz ve kayıt hakkı kazanılması durumunda ibraz edilecek mezuniyet/transkript belgesindeki ağırlıklı genel not ortalaması değerinin, başvuru esnasında tanımlanan ağırlıklı genel not ortalaması değerinden daha düşük olması halinde genel başarı notu yeniden hesaplanır ve ilgili program için istenen genel başarı notundan az olması halinde başarısız sayılarak kaydı yapılmaz.
6. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun; a) Tezli yüksek lisans programları için en az 65 (65/100) olması gerekir. b) Doktora programları için en az 70 (70/100) olması gerekir.
7. Genel başarı notları hesaplanan adayların sıralaması en yüksek genel başarı notundan en düşük genel başarı notuna doğru yapılır.
8. Genel başarı notları eşit olan adayların sıralamasında sırasıyla ALES veya eşdeğeri sınav puanı, lisans ağırlıklı genel not ortalaması ve giriş sınavı notu dikkate alınır.
9. Lisansüstü programlara kabul edilen asıl öğrencilerin listesi ve genel başarı notunu sağlayan asıl kontenjan sayısı kadar yedek öğrencilerin listesi, giriş sınavı jürisinin onayıyla ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir.
1. Ulusal (Farabi) ve uluslararası (uluslararası ikili anlaşmalar yoluyla Erasmus ve Mevlâna) değişim programları çerçevesinde ilgili değişim programları koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.
2. Uluslararası değişim programları çerçevesinde öğrenim yapmaya hak kazanan öğrenci için transkript, tez çalışma planı (varsa) ve danışman onaylı “Uluslararası Değişim Programı Bilgi Formu” düzenlenerek ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilir.
3. Uluslararası değişim programları çerçevesinde öğrenim yapmaya hak kazanan öğrenci, ilgili yarıyılda üniversite otomasyonundan kayıt yenileme işlemini yapmalıdır.
1. Enstitü bünyesindeki başka bir lisansüstü programda veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış başarılı öğrenciler, enstitünün ilgili programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
2. Yatay geçiş yapılabilecek lisansüstü programlar ve kontenjanları, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile belirlenir.
3. Yatay geçiş için öğrencinin, ilgili lisansüstü programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı koşullarını sağlaması ve geldiği lisansüstü programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir.
4. Yatay geçişler için başvuru, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yatay geçiş yapmak istenen lisansüstü programı belirten bir dilekçe ekinde, yeni tarihli öğrenci belgesi ve transkript belgesi (Türkçe-İngilizce) ile enstitüye yapılır.
5. Öğrencinin lisansüstü programa kabulü ve intibakı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
6. Yatay geçişi kabul edilen tezli yüksek lisans öğrencilerinden tez aşamasında olanlar kabul edildikleri programda önceki tez konusu ile devam edemez ve yeni bir tez konusu önermek zorundadır.
7. Yatay geçişi kabul edilen doktora öğrencileri, kabul edildikleri programda daha önce geldikleri kurumda başarmış olsalar da tekrar yeterlik sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.
8. Üniversitemize Araştırma Görevlisi kadrosuna atanma nedeniyle yapılacak yatay geçişlerde kontenjan şartı aranmaz ve öğrencinin değerlendirmesi yatay geçiş yapacağı Anabilim Dalı Akademik Kurulunun Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
1. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kesin kayıt için istenen belgeler ile hak kazandıkları programa kayıtlarını şahsen yaptırmak zorundadır.
2. Asıl ve yedek listelerden kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı, kayıt süresi bitiminde program kontenjanının altında kalsa dahi ek kayıt yapılamaz.
1. 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
2. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, enstitü programlarında yer alan ve ilgili yarıyılda enstitüye kayıtlı en az bir öğrencinin aldığı lisansüstü seçmeli derslere, kendisinin kayıtlı olduğu enstitü ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
3. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle lisansüstü seçmeli derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, kendisinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
1. Üniversite-sanayi-toplum iş birliğini artırmak üzere kamu kuruluşu veya özel sektör firmalarıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında olan adaylar, programın minimum şartlarını sağlamaları kaydı ile anabilim dalı akademik kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kontenjan dışı kabul edilebilir.
1. Nitelikleri aşağıda belirtilen öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla yüksek lisans ve doktora programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrenciler,
b) Lisans derecesini üniversitemiz dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans öğrencileri,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini üniversitemiz dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora öğrencileri,
d) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan öğrenciler. 
2. Bilimsel hazırlık programında alınması önerilen dersler, yüksek lisans ve doktora programları için ilgili lisans programlarından en az 1 (bir) öğrencinin kayıtlı olduğu derslerden alınır. Bu dersler “Bilimsel Hazırlık Dersi” olarak değerlendirilir.
3. Bilimsel hazırlık derslerinin daha önceden alınmamış olması gerekir.
4. Bilimsel hazırlık programına tabi tutulacak öğrencinin alması önerilen bilimsel hazırlık derslerini içeren ve danışmanıyla birlikte hazırladığı “Bilimsel Hazırlık Ders Formu” ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.
5. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda dersin bulunduğu programın yönetmelik hükümleri ve senato esasları uygulanır.
6. Bilimsel hazırlık programında alınan bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen lisansüstü seçmeli derslerin yerine geçemez.
7. Öğrenci, bilimsel hazırlık programı sırasında danışmanının onayı, ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü öğrenim süresinden sayılmak koşuluyla bir yarıyılda en fazla 3 (üç) lisansüstü seçmeli dersi bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra alabilir.
8. Bilimsel hazırlık programı süresince en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) bilimsel hazırlık dersi alınabilir. Bilimsel hazırlık programındaki 2 (iki) yarıyılda alınan bilimsel hazırlık dersleri ve varsa lisansüstü seçmeli dersler 24 (yirmi dört) ulusal krediden fazla olmaz.
9. Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler seminer ve tez çalışma planını bu süre içerisinde sunamaz ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersini bu süre içerisinde alamaz.
10. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok 2 (iki) yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilemez. Bu süre kayıt dondurmalar dışında uzatılamaz.
11. Bilimsel hazırlık programındaki öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda değerlendirilir. İlgili yarıyılda aldığı bilimsel hazırlık derslerinin tamamından başarılı olamayan öğrencinin bir sonraki yarıyıl beklenmeden enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen 2 (iki) yarıyılın sonunda bilimsel hazırlık derslerinin tamamından başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
12. Bilimsel hazırlık programında başarılı olma koşulları bilimsel hazırlık programında olup, lisansüstü seçmeli ders alarak lisansüstü program süresi başlatılan öğrenciler için de geçerlidir.
1. Tezli yüksek lisans programında olan veya lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilmiş olan öğrenciler için, tez çalışmasının hem öğrenci hem de danışmanı tarafından başarısız olduğunu ifade eden ve her ikisinin imzasını taşıyan bir talep yazısının ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitüye sunulması ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrenci aynı adı taşıyan tezsiz yüksek lisans programına kabul edilir.
2. Bu şekilde tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin, programdan mezun olabilmek için gerekli olan ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
3. Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş için başvuru en erken üçüncü yarıyıl sonunda yapılabilir.
4. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler için tezsiz yüksek lisans programına geçiş başvurusu, tez aşamasında ve en erken yedinci yarıyıl sonunda yapılabilir.
1. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve tezli yüksek lisans programı için gerekli 7 (yedi) lisansüstü seçmeli dersini, “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik” dersini ve Seminer dersini dördüncü yarıyıl sonu itibari ile tamamlamış bir öğrenci aynı anabilim dalının tezli yüksek lisans programına geçebilir.
2. Öğrenciye tez çalışması için 2 (iki) yarıyıl süre verilir.
3. Öğrencinin tezli yüksek lisans programına geçişi, danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
1. Tezli yüksek lisans programı, sadece bilimsel hazırlık derslerinin alınması durumunda bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 (dört) yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 6 (altı) yarıyıldır.
a) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli olan en az 7 (yedi) lisansüstü seçmeli dersi, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersini ve Seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi 4 (dört) yarıyıldır ve en geç bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
b) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli lisansüstü seçmeli dersleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersini ve Seminer dersini başarıyla tamamlayan, ancak buna rağmen 6 (altı) yarıyıl olan azami öğrenim süresi sonuna kadar MADDE 29’da açıklandığı şekilde yüksek lisans tezini sonuçlandıramayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
2. Doktora programı, sadece bilimsel hazırlık derslerinin alınması durumunda bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; a) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına kabul edilenler için 8 (sekiz) yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 12 (on iki) yarıyıldır. b) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilenler için 10 (on) yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 14 (on dört) yarıyıldır.
3. Doktora programını tamamlamak için gerekli lisansüstü seçmeli derslerini, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersini ve Seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi; a) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına kabul edilenler için 4 (dört) yarıyıl olup, en geç bu süre sonunda bu derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. b) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilenler için 6 (altı) yarıyıl olup, en geç bu süre sonunda bu derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. c)Tezli Yüksek Lisans programında Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersini almış ve başarmış olduğunu belgeleyen öğrenciler doktora programında bu dersten muaf tutulurlar.
4. Doktora programını tamamlamak için gerekli lisansüstü seçmeli dersleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersini ve Seminer dersini başarıyla tamamlayan, Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak buna rağmen tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 12 (on iki) yarıyıl olan ve lisans derecesiyle kabul edilenler için 14 (on dört) yarıyıl olan azami öğrenim süreleri sonunda MADDE 37’de açıklandığı şekilde doktora tezini sonuçlandıramayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
5. Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami öğrenim sürelerine eklenir.
1. Bir lisansüstü programdan süresinden önce mezun olabilmek için o programın asgari olarak gerektirdiği ders yüküne ilave olarak, ilgili programda fazladan “lisansüstü seçmeli ders” alınabilir.
2. Öğrenci, seminer dersine kayıt yaptırdığı yarıyıl içinde erken mezuniyet için tez teslim edemez.
3. Yarıyıl içinde tez tesliminde, öğrenci ilgili yarıyılda seçmiş olduğu Uzmanlık Alan Dersi ve Tez dersinden de başarılı kabul edilerek bu derslerin AKTS’leri öğrencinin mezuniyet AKTS’sine eklenir.
1. Tezli yüksek lisans programlarında öğrencilerin alacağı derslerin en çok ikisi ve tezsiz yüksek lisans programlarında en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla üniversitenin ilgili lisans programının varsa hazırlık sınıfı sayılmaksızın beşinci, altıncı, yedinci veya sekizinci yarıyıl derslerinden seçilebilir. Bu durumda alınan dersler zorunlu ulusal krediden sayılır ve genel not ortalamasına dâhil edilir.
2. Doktora programlarında, öğrenci kendi lisans programı dışındaki başka lisans programlarından dersler alabilir. Öğrenciler aldıkları bu dersleri başarmak zorunda olup, bu dersler ders yüküne, genel not ortalamasına ve doktora programı kredisine sayılmaz.
3. Bu şekilde alınan derslerden başarılı sayılabilmek için başarı notunun, yüksek lisans programlarında en az 65 puan ve doktora programlarında en az 75 puan olması, harfli sistemde ise yüksek lisans programlarında en az CC ve doktora programlarında en az CB olması gerekir.
1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğrenciler enstitü içinde başka bir programdan toplamda en fazla 3 (üç), başka bir yükseköğretim kurumunda verilmekte olan lisansüstü seçmeli derslerden toplamda en fazla 2 (iki) ders alabilir. Ancak danışmanın gerekçesini bildirmesivle enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi koşuluyla Enstitü içinden başka bir programdan daha fazla ders alınabilir.
2. Doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler enstitü içinde başka bir programdan en fazla 5 (beş), başka bir yükseköğretim kurumunda verilmekte olan lisansüstü seçmeli derslerden toplamda en fazla 4 (dört) ders alabilir. Ancak danışmanın gerekçesini bildirmesivle enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi koşuluyla Enstitü içinden başka bir programdan daha fazla ders alınabilir.
3. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrencilerin enstitü içinde başka bir programdan veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seçmeli ders alması, danışmanın önerisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilmesi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
1. Seminer dersi, lisansüstü öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte belirledikleri ve tercihen tezini kapsayan en az bir konuyu rapor haline getirerek dinleyicilere etkin bir şekilde sunabilme yeterliğini sağlamayı amaçlar.
a) Seminer dersi en erken ikinci yarıyılda alınır ve derse kayıtlı öğrenci en az bir seminer verir.
b) Seminer konuları, tarih, saat ve yeri, enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü müdürlüğünce ilan edilir.
c) Seminer tüm dinleyicilere açık olarak sunulur.
d) Öğrenci, sunumunu en az 20, en çok 30 dakikada tamamlayarak 10 dakika dinleyicilerin konu ile ilgili sorularını yanıtlar.
e) Seminer, senato tarafından kabul edilmiş Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yazılır.
f) Danışmanı tarafından başarılı bulunan öğrenci, danışmanının onayladığı seminerini biri basılı kopya, diğeri de elektronik kopya olmak üzere iki kopya halinde ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı değerlendirme formu ile birlikte her iki kopyayı enstitüye iletir.
g) Öğrencinin seminer dersi aldığı yarıyılda birden fazla seminer sunması halinde başarılı olduğu en az bir seminer, bu maddenin (f) şıkkında belirtildiği şekilde enstitüye iletilir.
1. Yatay geçiş yoluyla veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişiği kesilerek enstitü lisansüstü programlarına kayıt olan öğrencilerin, daha önceki lisansüstü programda almış olduğu dersin başarı notunun kaydolduğu lisansüstü program için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda, en fazla 2 (iki) ders, ilgili lisansüstü program için tanımlanmış lisansüstü seçmeli ders yüküne sayılabilir.
2. Enstitü programlarından herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerin aynı programa kayıt hakkı kazanmaları durumunda, programın mevcut içeriğinde yer alan lisansüstü seçmeli derslerden en fazla 5 (beş) ders, ilgili lisansüstü program için tanımlanmış lisansüstü seçmeli ders yüküne sayılabilir. Toplamda en az 9 (dokuz) ulusal kredilik lisansüstü seçmeli dersi kabul edilen öğrencinin intibakı bir sonraki yarıyıla yapılır.
3. Öğrencinin lisansüstü bir programda almış ve başarmış olduğu Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersi için ders saydırma işlemi diğer derslere ek olarak yapılır.
4. Seminer dersi için ders saydırma işlemi yapılmaz.
5. Ders saydırma işlemi yaptırmak isteyen öğrenci, enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde saydırmak istediği ders/derslerin ders içerikleri ile ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurur. Ders saydırma işlemi anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.
6. Daha önce başarı ile tamamlanmış bir lisansüstü eğitimde alınan dersler, ders veya krediye sayılamaz.
7. Üniversitemize Araştırma Görevlisi kadrosuna atanma nedeniyle yatay geçiş yapan öğrencilerin değerlendirmesi, bu kapsam dışında tutularak yatay geçiş yaptığı anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.
1. Uzmanlık Alan Dersi ve Tez dersi, lisansüstü öğrenciler için danışmanları tarafından açılan derslerdir ve öğrenci sayısına bakılmaksızın bir uzmanlık alan dersi ve bir tez dersi olarak açılır.
2. Bir danışman farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi her yarıyıl bir uzmanlık alan dersi ve bir tez dersinden fazlasını açamaz.
3. Tez aşamasına geçen öğrenci, yarıyıl kaydını yaptırırken uzmanlık alan dersi ve tez dersine de kayıt yaptırmak zorundadır.
4. Uzmanlık alan dersi ve tez dersi yıl boyunca ve akademik yarıyıllardan bağımsız olarak tez aşamasındaki öğrencilerin mezuniyetine kadar devam eder.
5. Lisansüstü danışmanlık dersi, ders veya tez aşamasındaki her öğrenci için danışmanları tarafından açılan derslerdir.
6. Lisansüstü danışmanlık dersi, danışmanın kayıt yaptıran her lisansüstü öğrencisi için danışman olarak atandığı tarihten itibaren başlamak üzere her yarıyıl açılır ve öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren sona erer.
7. Lisansüstü danışmanlık dersi, yıl boyunca ve akademik yarıyıllardan bağımsız olarak öğrenci için danışman olarak atandığı tarihten başlar ve öğrencilerin mezuniyetine kadar devam eder.
8. Tezin ikinci danışmanla birlikte yürütüldüğü durumlarda, uzmanlık alan dersi, tez dersi ve lisansüstü danışmanlık dersi birinci danışman tarafından açılır.
9. Doktora Yeterlik dersi, doktora programında derslerini bitiren ve yeterlik sınavına girecek öğrenci için danışmanı tarafından açılan derstir.
10. Tez Önerisi dersi, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi savunma sınavına girecek öğrenci için danışmanı tarafından açılan derstir.
1. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, tez danışmanının gerekçeli önerisi, ikinci danışmanın ve öğrencinin imzalarının bulunduğu enstitü matbu formu düzenlenerek, ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla ikinci danışman atanabilir.
2. İkinci danışman, üniversite kadrosunda veya yurtiçi başka bir yükseköğretim kurumunun kadrosunda veya yurtiçi başka bir kuruluşta görev alan en az doktora derecesine sahip öğretim üyeleri veya kişilerden olabilir.
3. İkinci danışman atanmasının gerekçeli önerisinde, tez çalışma planı veya tez önerisinde yer alan tezin uygulanmasına yönelik zamanlama bölümünde belirtilen iş tanımlarından hangisi veya hangilerine dahil olacağı da belirtilmek zorundadır.
4. İkinci danışmanın değişikliği/iptali, danışmanın talebi, ilgili anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla gerçekleşir.
5. İkinci danışmanın atanması/değişikliği/iptali, tez savunma sınavının yapılacağı yarıyılda yapılamaz.
1. Tezli yüksek lisans programlarında en erken birinci yarıyılın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar öğrenci ve danışmanın birlikte belirleyeceği tez konusu ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kabul edilir.
2. Tez konusu, tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını da içerecek şekilde enstitü yönetim kurulunun kabul ettiği “Tez Çalışma Planı” formatında oluşturulur.
3. Tez konusu/kapsamı değişikliği, tez çalışma planı yeniden oluşturularak danışmanın gerekçeli önerisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılabilir.
4. Danışman değişikliği durumunda yeni bir tez konusu önerilir. Ancak, öğrenci ve yeni atanan danışmanın aynı tez konusuyla devam etme talebi olması halinde gerekçeli talep yazısı, mücbir sebepler dışında önceki danışmanın kabul yazısı ve yeni tez çalışma planı, tezin süresinin ilgili tarihten başlatıldığı haliyle tekrar güncellenerek ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.
1. Yüksek lisans tez savunma sınav jürisi ve sınav tarihi, tez danışmanının önerisi, ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.
2. Yüksek lisans tez savunma sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı, biri üniversite dışından bir öğretim üyesi ve diğeri aynı anabilim dalı içinden veya farklı bir anabilim dalından bir öğretim üyesi olmak üzere (3) üç asıl ve (2) iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak zorundadır.
3. Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi ve sınav tarihi önerisi yapılırken, jüri üyesi olarak üniversite dışından önerilen öğretim üyesi için yolluk-gündelik ödenmesi talebi de enstitüye iletilir.
4. Danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile jüri üyelerinden biri yükseköğretim kurulu tarafından tanınan yurtdışı üniversitelerinden bir öğretim üyesi olabilir. Bu durumda, asıl ve yedek diğer jüri üyelerinin MADDE 5’de belirtilen yabancı dil yeterlik koşulunu ve tez savunma sınavına girecek öğrencinin MADDE 9-(11)’de belirtilen yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olmaları gerekir.
5. İkinci tez danışmanı varsa, yüksek lisans tez jürisi biri öğrencinin ikinci tez danışmanı olmak üzere beş (5) öğretim üyesinden oluşturulabilir.
6. Jürinin, ikinci tez danışmanı olmasına rağmen 3 (üç) kişi ile oluşturulması durumunda ikinci tez danışmanı jüride yer alamaz. Ancak oy hakkı olmaksızın sınavda bulunabilir.
7. Asıl jüri üyelerinden birinin haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle sınava katılamayacak olması durumunda, sınav tarihinden en geç 1 (bir) hafta önce enstitüye bildirilir.
8. Tez yazım dilinin yabancı dilde olması durumunda, jüri üyelerinin tamamının MADDE 5’de belirtilen yabancı dil yeterlik koşulunu ve tez savunma sınavına girecek öğrencinin MADDE 8-(10)’da belirtilen yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olmaları gerekir.
1. Tezini sonuçlandıran öğrenci, senato tarafından kabul edilen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir basılı nüshasını ve elektronik ortamdaki bir kopyası ile tez çalışmasından üretilmiş, enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına göre hazırlanmış olan, yurtiçinde/yurtdışında yayımlanmış/yayımlanabilecek bir makale/makale taslağını danışmanına sunar.
2. Öğrencinin tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması için; a) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile jüri önerisi, b) Danışman tarafından doldurulan tez kontrol formu, c) İlgili teze ilişkin intihal yazılım programı raporu, d) Makale/makale taslağı enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca elektronik imzalı olarak, e) Tezin spiral ciltli bir nüshası da öğrenci veya danışman tarafından elden enstitüye teslim edilir.
3. Danışman, enstitü veya jüri üyeleri tarafından gerçek bir intihalin tespit edilmesi halinde tez, karar verilmek üzere enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.
4. Tezin, tez yazım kurallarına uygunluğu ve intihal raporu enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir. Uygun bulunmayan tezler için gerekli düzeltmeler yapılmadan tez savunma sınavı jürisi oluşturulmaz.
5. Enstitü yönetim kurulu, tez yazım kurallarına uygun bulunan tez için tez savunma sınavı jürisi oluşturur ve tez, tez çalışma planı/tez önerisi, intihal yazılım programı raporu, tez kontrol formu ve kişisel tez değerlendirme raporu formu ile birlikte enstitü tarafından danışmana ve diğer jüri üyelerine elektronik posta ile gönderilir.
6. Tez savunma sınavı jürisi oluşturulan tez için jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulu görevlendirme tarihinden itibaren en erken 7 (yedi) gün, en geç 1 (bir) ay içinde hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak öğrenciyi sınava alır. Jüri üyeleri aralarından birini başkan seçer.
7. Sınav tarihi, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca sınav gününden en az 7 (yedi) gün önce ilan edilir.
8. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır.
9. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup, öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.
10. Tez savunma sınavı, danışman dahil jüri salt çoğunluğunun ve öğrencinin fiilen sınava katılması koşuluyla, üniversite dışından görevlendirilen öğretim üyesi, danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üniversite uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi işbirliği ile yürütülecek video konferans sistemi kullanılarak yapılabilir.
11. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından tez sınavını izleyen 3 (üç) gün içinde jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte enstitüye iletilir. Üniversite uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi işbirliği ile yürütülecek video konferans sistemi kullanılarak yapılan sınavlarda jüri kararı ıslak imzalı olarak en geç 10 (on) gün içinde anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir. Bu karar enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
12. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir ve mezuniyet aşamasına geçer.
13. Tezi reddedilen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir ve enstitü ile ilişiği kesilir.
14. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 (üç) ay içinde düzeltmeleri yapılan tezini, düzeltme kararı veren aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmaya mazeretsiz katılmayan ya da tez savunma sınavı sonunda başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
15. Jüri tarafından tez adında değişiklik kararı alınması durumunda yeni tez adı Türkçe – İngilizce olarak ortak tutanakta belirtilir.
16. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda, enstitü içerisinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise bir yarıyıl ek süre verilir ve ilgili programa intibakı yapılarak ders kredi yükü, dönem projesi yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
1. Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavlarını düzenleyen ve yürüten komitedir. Komite, ilgili anabilim dalında farklı bilim alanlarındaki yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.
2. Doktora yeterlik komitesi, biri komite başkanı olmak üzere programda görev alan (5) beş öğretim üyesinden oluşur.
3. Doktora yeterlik komitesi, ilgili anabilim dalı başkanlığınca iletilen anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.
4. Komite başkanı, ilgili anabilim dalı başkanıdır ve komitenin görev süresi anabilim dalı başkanının görev süresi ile sınırlıdır. İlgili anabilim dalı başkanının görev süresi bittiğinde, doktora yeterlik komitesinin de görev süresi biter. Her yeni anabilim dalı başkanı atanmasında doktora yeterlik komitesi aynı usulle yeniden oluşturulur.
5. Doktora programında herhangi bir nedenle asgari öğretim üyesi sayısında azalma olması durumunda, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerdiği ve bilimsel olarak yakın bulunan farklı bir anabilim dalından öğretim üyeleri komitede yer alabilir.
6. Komite, doktora yeterlik sınav jürisi tarafından iletilen sınav tutanakları ve eklerini teslim alarak, sınavın usulüne uygun olarak yapılışını değerlendirir ve bir tutanak ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.
1. Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sözlü ve yazılı sınavlarını hazırlayan, uygulayan ve değerlendiren jüridir.
2. Sınav jürisi, danışman dâhil en az ikisi üniversite dışından olmak üzere, aynı veya bilimsel olarak yakın bulunan farklı bir anabilim dalından (5) beş öğretim üyesinden oluşan asıl üye ve biri üniversite dışından olmak üzere (2) iki yedek üyeden oluşur.
3. Doktora yeterlik komitesi tarafından ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla önerilen doktora yeterlik sınavı jürisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
4. Asıl jüri üyelerinden birinin haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle sınava katılamayacak olması durumunda, sınav tarihinden en geç 1 (bir) hafta önce enstitüye bildirilir.
5. Jürinin her bir üyesi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirdiği bir kişisel rapor hazırlar ve ortak bir tutanakla birlikte danışman aracılığıyla ilgili anabilim dalı doktora yeterlik komitesine iletir.
1. Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçüsüdür.
2. Doktora programında, a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 7 (yedi) lisansüstü seçmeli dersi, “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik” dersini ve Seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır ve en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 14 (on dört) lisansüstü seçmeli dersi, “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik” dersini ve Seminer dersini tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır ve en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
3. Yeterlik sınavına girecek öğrencinin danışmanı, yeterlik sınavı jüri önerisini doktora yeterlik komitesi başkanlığına iletir.
4. Doktora yeterlik komitesi, danışmanın önerdiği yeterlik sınavı jürisini değerlendirerek, ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletir ve öğrencinin yeterlik sınavına girme hakkı ve yeterlik sınavı jürisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
5. Yeterlik sınavları enstitü akademik takviminde belirtilen tarih aralığında yapılır.
6. Bir öğrenci bir yılda en fazla (2) iki kez yeterlik sınavına girer.
7. Sınavların yapılacağı tarih, saat ve yerler belirtilen aylarda olmak üzere doktora yeterlik komitesi tarafından ilan edilir.
8. Yeterlik sınavı, her biri en az 45 dakika en fazla 90 dakika olmak üzere, yazılı ve sözlü olarak (2) iki bölüm halinde yapılır.
9. Yeterlik sınavının yazılı bölümü ilgili programın doktora yeterlik komitesi tarafından görevlendirilen en az (2) iki gözetmen kontrolünde yapılır.
10. Yeterlik sınavının sözlü bölümü öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin soru sormaksızın katılımına açık olarak yapılır.
11. Yeterlik sınavı “başarılı/başarısız” olarak değerlendirilir. Yeterlik komitesi tarafından ilan edilen sınav tarihinde geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci “başarısız” olarak kabul edilir.
12. Öğrencinin “başarılı” kabul edilebilmesi için yeterlik sınavının her iki bölümünden de 100 üzerinden en az 75 (75/100) puan alması gerekir.
13. Öğrencinin yeterlik sınavındaki başarı durumu, yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilerek tutanak ile birlikte anabilim dalı doktora yeterlik komitesine bildirilir. Komite, sınavın usulüne uygun olarak yapılışını değerlendirir ve bir tutanak ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Bu tutanak ve ekleri anabilim dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen 3 (üç) gün içinde enstitüye iletilir ve sonuç enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
14.Doktora yeterlik komitesince sınav tarihi ilan edilen yeterlik sınavına girmeyen veya sınavda başrısız bulunan öğrenci, devam eden bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
1. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının önerisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun kabulü ile en geç 1 (bir) ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
2. Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, biri ilgili anabilim dalı içinden bir öğretim üyesi ve diğeri üniversitenin başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya başka bir anabilim dalından bir öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.
3. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse üye haklarına sahip olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.
4. Tez danışmanının gerekçeli önerisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.
1. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 (altı) ay içinde, danışmanının desteğiyle hazırladığı tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
2. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
3. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine oy birliği/oy çokluğu ile karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen 3 (üç) gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
4. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamladığı halde, tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç 6 (altı) ay içinde girmeyen öğrenci başarısız kabul edilerek tez önerisi reddedilir.
5. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına da sahiptir.
6. Tez önerisi reddedilen öğrencinin aynı danışmanla ve aynı veya farklı konuyla devam etmesi durumunda, öğrenci en geç 3 (üç) ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
7. Tez önerisi reddedilen öğrencinin danışman değişikliği talebinde bulunması durumunda, danışman değişikliği ilgili anabilim dalı akademik kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman değişikliği yapılması halinde tez izleme komitesi tez danışmanının önerisi, anabilim dalı akademik kurulunun kararı ile tekrar oluşturulur veya önceki tez izleme komitesi tekrar atanır. Bu durumda öğrenci ilk savunmadan sonra en geç 6 (altı) ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
8. Bu maddenin 6. ve 7. şıklarında belirtilen sürelerde tez önerisi savunmasına girmeyen öğrencilerin tez önerisi ikinci kez reddedilmiş sayılır.
9. Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
10. Tez önerisi enstitü yönetim kurulunun belirlediği formatta, araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Tez önerisinde, olası alternatif plan da öneriye dahil edilmelidir.
11. Tez önerisi konusu/kapsamı değişikliği durumunda, danışmanın gerekçesi ile birlikte durum tez izleme komitesi üyelerine ve anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye iletilir. Tez konusu ile birlikte tez izleme komitesinin tamamı veya bir kısmında değişiklik yapılacak ise Madde 33- uyarınca işlem yapılır. Öğrenci yeni tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak yeniden savunur.
12. Tez önerisi içeriğinde kısmi değişiklikler (materyal, yöntem vb.) yapılması durumunda öğrenci, tez izleme komitesinin uygun görüşü alınarak tez çalışmasına kaldığı yerden devam eder. Ancak yapılan değişiklikler rapor döneminde hazırlanan tutanakta belirtilmelidir.
1. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Mayıs-Haziran ayları arasında ve Kasım-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda 2 (iki) kez toplanmak zorundadır.
2. Tez önerisi kabulünden sonra hazırlanacak ilk tez izleme raporunun (1. dönem) en az 4 (dört) aylık bir süreyi kapsaması gerekmektedir.
3. Danışmanın gerekçeli önerisi ile tez önerisinin konusu/kapsamı değişikliği yapılması durumunda, tez izleme komitesinin aynı kalması durumunda da öğrenci tez önerisi savunma sınavına yeniden alınır ve tez izleme dönem raporları 1. dönemden başlatılır.
4. Öğrenci, danışmanı ile birlikte belirlediği toplantı tarihinden en az on beş gün önce danışmanına ve diğer komite üyelerine tez izleme raporunu iletmek zorundadır.
5. Tez izleme komite toplantılarını danışman organize eder ve toplantılar, komite üyelerinin tamamının katılımı ile yapılır.
6. Tez İzleme Komitesi Toplantısı, denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmek ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla, danışmanın önerisi ve öğrenci de dahil olmak üzere tüm üyelerin online katılımı ile Enstitünün “online lisansüstü sınav/toplantı sınav takvimine uygun bir tarihte dijital olarak yapılabilir.
7. Öğrencinin tez izleme raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortak bir tutanak ile ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim dalı başkanlığı bu tutanağı 3 (üç) iş günü içinde enstitüye gönderir.
8. Haziran ayı sonuna ve Aralık ayı sonuna kadar tez izleme raporu ve tutanağı enstitüye gönderilmeyen öğrencinin ilgili dönemi, enstitü yönetim kurulu tarafından başarısız olarak değerlendirilir.
9. Komite veya enstitü tarafından üst üste (2) iki kez veya aralıklı olarak 3 (üç) kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü yönetim kurulunun kararıyla enstitü ile ilişiği kesilir.
10. Öğrenci tez izleme raporlarında, tez önerisinde vermiş olduğu zaman planlamasına uyup uymadığını ayrıntılı olarak belirtmelidir.
11. Tez izleme komitesi, öğrencinin tez önerisinde vermiş olduğu ayrıntılı araştırma planına ve zaman planlamasına uyup uymadığını kontrol etmekle yükümlüdür.
12. Tez önerisinde verilen araştırma planına ve zaman planlamasına kısmen veya tamamen uyulmadığı belirlenen tez izleme raporları, sınav tutanağında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
13. Tez izleme komitesinin değerlendirmesi sonucunda öğrencinin oy çokluğu ile başarılı olduğu durumda, olumsuz görüş bildiren tez izleme komitesi üyesi, nedenini sınav tutanağı ekinde ayrıca belirtir.
1. Doktora tez savunma sınavı jürisi, danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.
2. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi üniversite dışından olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak zorundadır.
3. Doktora tez savunma sınavı jürisi ve sınav tarihi önerisi yapılırken, jüri üyesi olarak üniversite dışından önerilen öğretim üyeleri için yolluk-gündelik ödenmesi talebi de enstitüye iletilir.
4. Danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile jüri üyelerinden biri yükseköğretim kurulu tarafından tanınan yurtdışı üniversitelerinden bir öğretim üyesi olabilir. Bu durumda, asıl ve yedek diğer jüri üyelerinin MADDE 5’de belirtilen yabancı dil yeterlik koşulunu ve tez savunma sınavına girecek öğrencinin MADDE 8-(10)’de belirtilen yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olmaları gerekir.
5. İkinci danışman varsa, oy hakkı olmaksızın doktora tez savunma sınavı jürisinde yer alabilir.
6. Asıl jüri üyelerinden birinin haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle sınava katılamayacak olması durumunda, sınav tarihinden en geç 1 (bir) hafta önce enstitüye bildirilir. Bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. Bu hüküm tez izleme komitesinden oluşan jüriler için de uygulanır.
7. Tez yazım dilinin yabancı dilde olması durumunda, jüri üyelerinin tamamının MADDE 5’de belirtilen yabancı dil yeterlik koşulunu ve tez savunma sınavına girecek öğrencinin MADDE 8-(10)’da belirtilen yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olmaları gerekir.
1. Doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci en az 3 (üç) kez tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirildikten sonra tez savunma sınavına girebilir.
2. Tezini sonuçlandıran öğrenci, Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir basılı nüshasını ve elektronik ortamdaki bir kopyası ile tez çalışmasından üretilmiş, enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına göre hazırlanmış olan, yurtiçinde/yurtdışında yayımlanmış/yayımlanabilecek bir makale/makale taslağını danışmanına sunar.
3. Öğrencinin tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması için; a) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile jüri önerisi, b) Danışman tarafından doldurulan tez kontrol formu, c) İlgili teze ilişkin intihal yazılım programı raporu, d) Makale/makale taslağı ilgili anabilim dalı başkanlığınca elektronik imzalı olarak, e) Tezin spiral ciltli bir nüshası da öğrenci veya danışman tarafından elden enstitüye teslim edilir.
4. Tezin tez yazım kurallarına uygunluğu ve intihal raporu enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir. Uygun bulunmayan tezler için gerekli düzeltmeler yapılmadan tez savunma sınavı jürisi oluşturulmaz.
5. Danışman, enstitü veya jüri üyeleri tarafından gerçek bir intihalin tespit edilmesi halinde tez, karar verilmek üzere enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.
6. Enstitü yönetim kurulu, tez yazım kurallarına uygun bulunan tez için savunma sınavı jürisi oluşturur ve tez, tez çalışma planı/tez önerisi, intihal yazılım programı raporu, tez kontrol formu ve kişisel tez değerlendirme raporu formu ile birlikte enstitü tarafından danışmana ve jüri üyelerine elektronik posta ile gönderilir.
7. Jürisi oluşturulan tez için, jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 7 (yedi) gün, en geç bir ay içinde hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak öğrenciyi sınava alır. Jüri üyeleri aralarından birini başkan seçer.
8. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
9. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından tez sınavını izleyen 3 (üç) gün içinde jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte enstitüye iletilir. Bu karar enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
10. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir ve mezuniyet aşamasına geçer.
11. Tezi reddedilen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir ve enstitü ile ilişiği kesilir.
12. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 6 (altı) ay içinde düzeltmeleri yapılan tezini, düzeltme kararı veren aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmaya mazeretsiz katılmayan ya da savunma sonunda başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
13. Jüri tarafından tez adında değişiklik kararı alınması durumunda, yeni tez adı Türkçe – İngilizce olarak ortak tutanakta belirtilir.
14. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, enstitü içerisinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise bir yarıyıl ek süre verilir ve ilgili programa intibakı yapılarak ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
1. Tezli yüksek lisans programlarında yüksek lisans tezinin ve doktora programlarında doktora tezinin tesliminden itibaren 3 (üç) ay içinde tezin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından yükseköğretim kurulu başkanlığına gönderilir.
2. Lisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi, erişime açılması, erişime açılmasının ertelenmesi ve gizlilik dereceli tezler için gizlilik kararı hususunda yükseköğretim kurulu tarafından yayınlanan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” ile belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Adayların tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulu tarafından uygun görülen ve enstitü kurulu tarafından kabul edilen lisans programından mezun veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmaları gerekir.
2. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ALES puanı aranmaz.
1. Tezsiz yüksek lisans programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, her akademik yarıyıl öncesi ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kurulan giriş sınavı jürisi tarafından yapılır.
2. Giriş sınavı jürisi ilgili anabilim dalının öğretim üyeleri arasından, yeterli öğretim üyesi bulunmaması durumunda eşdeğer/yakın anabilim dallarının öğretim üyeleri arasından da seçilebilir ve her program için asıl üyeler ilgili anabilim dalında lisansüstü öğrenci kontenjan talebinde bulunan öğretim üyeleri öncelikli olmak üzere en az 3 (üç) öğretim üyesinden, yedek üyeler 2 (iki) öğretim üyesi ve/veya gerektiğinde doktora unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşur.
3. Gerekli görüldüğü takdirde her program için yedek üye aranmaksızın tüm anabilim dalı akademik kurul üyelerinin asıl üye olarak yer aldığı giriş sınavı jürisi kurulabilir.
4. Adayların genel başarı notu aşağıda belirtilen esaslara göre hesaplanır:
a) Tezsiz yüksek lisans programları için başvuran adayların genel başarı notu lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %30’u ve giriş sınavı notunun %70’i toplanarak hesaplanır.
b) Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken başvuru tarihleri içerisinde alınmış güncel transkript belgesindeki ağırlıklı genel not ortalaması değeri dikkate alınır. Başvuru sonrası ağırlıklı genel not ortalaması güncellemesi yapılamaz ve kayıt hakkı kazanılması durumunda ibraz edilecek mezuniyet/transkript belgesindeki ağırlıklı genel not ortalaması değerinin, başvuru esnasında tanımlanan ağırlıklı genel not ortalaması değerinden daha düşük olması halinde genel başarı notu yeniden hesaplanır ve ilgili program için istenen genel başarı notundan az olması halinde başarısız sayılarak kaydı yapılmaz.
5. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun en az 65 (65/100) olması gerekir.
6. Genel başarı notları hesaplanan adayların sıralaması en yüksek genel başarı notundan en düşük genel başarı notuna doğru yapılır.
7. Genel başarı notları eşit olan adayların sıralamasında lisans ağırlıklı genel not ortalaması ve giriş sınavı notu dikkate alınır.
8. Lisansüstü programlara kabul edilen asıl öğrencilerin listesi ve genel başarı notunu sağlayan asıl kontenjan sayısı kadar yedek öğrencilerin listesi, giriş sınavı jürisinin onayıyla ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir.
9. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, her akademik yarıyıl öncesi Enstitü Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenir.
1. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kesin kayıt için istenen belgeler ile hak kazandıkları programa kayıtlarını şahsen yaptırmak zorundadır.
2. Asıl ve yedek listelerden kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı, kayıt süresi bitiminde program kontenjanının altında kalsa dahi ek kayıt yapılamaz.
1. Tezsiz yüksek lisans programı, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, en az 2 (iki) yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 3 (üç) yarıyıldır.
2. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli lisansüstü seçmeli dersleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersini ve dönem projesini başarıyla tamamlamanın azami süresi 3 (üç) yarıyıldır ve en geç bu süre sonunda bu derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
1. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı adı taşıyan tezli yüksek lisans programının mevcut olması durumunda, başvurduğu yarıyılda bu tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan başvuru koşullarını yerine getirmek kaydıyla, bu tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda, tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
2. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş başvurusu en erken ikinci yarıyıl sonunda ve öğrencinin en az 12 (on iki) ulusal kredilik lisansüstü seçmeli dersi başarmış olması halinde yapılır.
3. Gerekli başvurular her yarıyıl için ilan edilen enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.
4. Geçişi kabul edilen öğrenci, tezli yüksek lisans programının gerektirdiği ders yükünü tamamlamak zorundadır.
5. Tezsiz yüksek lisans programında geçirilen süreler, tezli yüksek lisans programındaki sürelere dahil edilir.
1. Öğrenciler dönem projesine en erken ikinci yarıyılda kayıt olabilirler.
2. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
3. Dönem projesi dersi yarıyıllar dışında açılmaz.
4. Öğrenci, dönem projesi konusunu danışmanı ile birlikte belirler ve belirlenen proje konusu daha önce dönem projesi olarak sunulmamış olmalıdır. Dönem projesi grup çalışması şeklinde yürütülemez.
1. Öğrenci dönem projesini, kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlayarak danışmanına teslim eder.
2. İlgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenen 3 (üç) kişilik dönem projesi sınavı jürisi, sınav tarihi, saati ve yeri, enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü müdürlüğünce ilan edilir.
3. Dönem projesi sınavı üniversite öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin katılımına açık olarak ilan edilir ve süresi en az 45 en çok 90 dakikadır.
4. Dönem projesi sınavı enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde dönem projesinin sunumu şeklinde yapılır.
5. Öğrencinin sunduğu dönem projesi, ilgili öğretim üyesi tarafından tezsiz yüksek lisans dönem projesi sınavı tutanağı doldurularak “Başarılı” ve “Başarısız” olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucu ilgili sürelerde ilgili öğretim üyesi tarafından sisteme girilir.
6. Tezsiz yüksek lisans dönem projesi sınavı tutanağı, tez yazım kurallarına göre hazırlanan dönem projesi ve intihal raporu, dönem projesi sınavı tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilir.
7. Programın gerektirdiği dersleri tamamlayan ve dönem projesi başarılı bulunan öğrencinin mezuniyeti enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. Mezuniyet tarihi mezuniyet koşullarının yerine getirildiği tarihi takip eden ilk enstitü yönetim kurulu toplantısının tarihidir.
8. Mezuniyet kararı verilen öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
9. Başarısız olan öğrenci takip eden yarıyılda farklı bir öğretim üyesinin dönem projesi dersine kayıt yaptırabilir. Öğrencinin dönem projesi dersini farklı bir öğretim üyesinden alması durumunda başarısız bulunduğu önceki dönem projesi konusunun değiştirilmesi zorunludur.
10. Kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda dönem projesini tamamlayamayan ve sunumu gerçekleştiremeyen veya dönem projesini ilan edilen tarihte sunmayan öğrenci “Başarısız” sayılır. Değerlendirme sonucu ilgili öğretim üyesi tarafından tezsiz yüksek lisans dönem projesi sınavı tutanağı doldurularak “Katılmadı” olarak belirtilir. Tutanak, ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ortak Hükümler

1. Yüksek Lisans ve doktora programları, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı, senatonun onayı ve yükseköğretim kurulunun kabulü ile açılır.
2. Önerilen program disiplinler arası nitelikte ise programda görev alacak olan öğretim üyelerinin önerisi, enstitü kurulunun kararı, senatonun onayı ve yükseköğretim kurulunun kabulü ile açılır.
3. Yüksek lisans programı açma teklifleri, yükseköğretim kurulunun belirlediği “Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı” ve içerikte hazırlanan bilgi ve belgeler çerçevesinde değerlendirilir.
4. Doktora programı açma teklifleri, yükseköğretim kurulunun belirlediği “Doktora Programı Açmak İçin Başvuru Formatı” ve içerikte hazırlanan bilgi ve belgeler çerçevesinde değerlendirilir.
5. Yükseköğretim kurulu kararı üzerine, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde uygulanır.
6. Birinci öğretimde tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yürütülür.
7. İkinci öğretimde tezli/tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.
8. Uzaktan öğretimde tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.
9. Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programlarının hangi enstitü anabilim dallarında ve birinci öğretim/ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde hangisi veya hangileri kapsamında yürütüleceğinin kararı, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve senatonun kabulü ile belirlenir.
10. Yükseköğretim kurulu tarafından açılması onaylanmış ve mesai saatleri dışında yapılan ikinci öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ödenecek katkı payı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
11. Tezli Yüksek Lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
12. Tezsiz yüksek lisans programı öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını kavratır.
13. Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri ve verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
14. Yükseköğretim kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünün bulunduğu Tekirdağ ili dışında sürdürülemez.
1. Yabancı uyruklu adaylar başvurularını elektronik ortamda, başvuru ilan metninde belirtilen tarih aralığında gerçekleştirir.
2. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları her program için en az 1 (bir) öğrenci ile sınırlıdır. İlgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun talep etmesi durumunda kontenjanlar artırılabilir.
3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES veya eşdeğer sayılan sınav belgesi koşulu aranmaz.
4. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda yabancı dil koşulu aranmaz.
5. Doktora programlarına başvuran adaylar için ana dillerinin dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınav türlerinden (YDS veya YÖKDİL) en az 55 puan veya üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
6. Yabancı uyruklu öğrencilerin katkı payları üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Türkiye burslusu öğrenciler katkı payı ödemekle yükümlü değildir.
7. Adaylar, istenilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Belge ve bilgilerinde eksiklikleri tespit edilenlere süresi içinde olmak kaydıyla bu eksiklikleri tamamlattırılır.
8. Kayıt hakkı kazanan öğrencide Türkçe yeterlik belgesi (C1 düzeyinde) koşulu aranır. C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesi olmaması durumunda öğrenci Türkçe hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak zorundadır. İki yarıyıl içinde C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesini getiremeyen öğrenci ders aşamasına geçemez ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
9. Protokol veya ikili anlaşma kapsamında lisansüstü programa alınmış öğrenciler için C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesi koşulu aranmaz.
10. Yüksek lisans başvurusu kabul edilen ancak lisans eğitimini farklı bir programda tamamlamış yabancı uyruklu öğrencilere ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda bir veya iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
11. Doktora programına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans eğitimini farklı bir programda tamamlamış yabancı uyruklu öğrencilere ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda bir veya iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
12. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarına göre başarı sıralaması esas alınarak ilgili anabilim dalı akademik kurulunun değerlendirmesi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.
13. Yurt dışında ikamet eden ve bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrenciler de yabancı uyruklu öğrencilerle aynı statüde değerlendirilir.
1. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
2. 20/04/2016 tarihli ve 29690 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırmış öğrenciler hakkında ilgili yönetmeliğin 35. Maddesindeki hükümler uygulanmaz.
1. Lisansüstü programlara devam eden öğrenciler, her akademik yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmak zorundadır.
2. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan öğrenciler, ilgili yarıyılda devam etme hakkını kaybetmiş olur. Böylece, ilgili yarıyılda yerine getirmekle sorumlu olduğu ders, yeterlik, tez öneri, tez izleme veya tez savunma gibi yükümlülüklerinden devamsızlıktan başarısız kabul edilirler. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.
3. Tezli yüksek lisans öğrencileri öğrenim sürelerinin beşinci yarıyılından itibaren, tezsiz yüksek lisans öğrencileri öğrenim sürelerince, doktora öğrencileri öğrenim sürelerinin dokuzuncu yarıyılından itibaren ilgili akademik yarıyıl başında bakanlar kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır. 2547 sayılı kanunun 46 ıncı maddesi gereğince ödenmesi gereken öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Kayıt sildirme halinde, alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.
4. Ders aşamasındaki öğrencinin ilgili yarıyılda alacağı lisansüstü seçmeli derslere kaydı, öğrencinin seçimi ve danışmanın onayı ile gerçekleşir.
5. Öğrenci ilgili yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik ders seçebilir.
6. Seminer dersine en erken ikinci yarıyılda kayıt yapılabilir.
7. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersinin azami öğrenim süreleri başlıklı MADDE 19’da belirtilen süreler içinde alınması zorunludur.
8. Tez aşamasındaki öğrenci Uzmanlık Alan Dersi ve Tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
9. Öğrenci tezsiz yüksek lisans programında, azami öğrenim süreleri başlıklı MADDE 19’da belirtilen süreler içinde dönem projesini almak zorundadır ve dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
1. Asıl listede olup bir lisansüstü programa ilk defa kayıt yaptıracak adaylar ilan edilen tarihlerde kaydını yaptıramamış ise mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek ve yedek aday bulunmadığı için herhangi bir hak kaybı doğurmamak koşuluyla, en geç akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt haftasında kesin kayıtlarını yaptırabilir.
2. Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme/ders kaydı tarihlerinde ders veya tez çalışmasına kaydını yaptıramayan veya kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu danışmanı tarafından kabul edilmek koşuluyla, ilan edilen mazeretli kayıt haftasında kayıtlarını yenileyebilir.
1. Süresi içerisinde ders kaydını yaptıran öğrencilerden herhangi bir nedenle ders değiştirmek veya bırakmak isteyenler, akademik takvimde belirtilen ders ekle-çıkar tarihlerinde, o yarıyılda açılan başka bir derse kayıt yaptırabilir veya ders bırakabilir.
2. Akademik takvimde belirtilen tarihler dışında ders değiştirme, ders alma veya ders bırakma işlemleri yapılamaz.
1. Lisansüstü programlarda öğrenciler Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersi ile Seminer dersinden başarısız olmaları durumunda bu dersleri tekrarlamak zorundadır. Lisansüstü seçmeli derslerden başarısız olmaları durumunda ise bu dersleri tekrar alabilir veya yerine başka bir ders alabilirler. Tekrar alınan derslerde devam zorunluluğu aranır.
2. Ders tekrarları ancak “azami öğrenim süreleri” başlıklı MADDE 19’da belirtildiği gibi, dersler için geçerli öğrenim süreleri içinde yapılabilir. Ders tekrarı yapılırken, bu süreler içinde kalmak koşuluyla, tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler tez dersine, tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciler de dönem projesine kayıt olabilirler.
1. Lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurma işlemlerinde 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Namık Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin” aşağıdaki hükümleri uygulanır. İlgili yönetmelikte değişiklik yapılması halinde, yapılan değişiklikler bu yönerge için de geçerlidir.
2. Öğrenciler haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak enstitü yönetim kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl veya yılda sınavlara giremez.
3. Kayıt dondurmaya ilişkin haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması,
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve mazeretinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi,
d) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi,
e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre üniversiteden süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,
f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,
g) Öğrencinin tutukluluk hali,
h) Enstitü yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve üniversite yönetim kurulu tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması,
4. Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleriyle birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili anabilim dalı veya enstitü müdürlüğüne yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
5. Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş gün içinde başvurulması gerekir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yılbaşından itibaren öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, kayıt dondurma işlemi onaylandığı tarihten geçerli olur ve öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.
6. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma işlemi yarıyıl başından itibaren uygulanmaz. Ancak belirtilen nedenlerin devamı halinde enstitü yönetim kurulu tarafından kayıt dondurmanın süresinin uzatılması yoluna gidilebilir.
7. Sağlık kurulu raporu ile belgelenen ruhsal hastalığı nedeniyle kaydı dondurulan öğrencinin öğrenimine devam edebilmesi için sağlık durumunun uygun olduğunu belgelemesi gerekir.
8. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırır ve kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliği devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin bir dilekçe ile ilgili anabilim dalı veya enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Başvuru, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

1. Tezli/Tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında alınması zorunlu derslerin nitelikleri, dersin kodlaması, ait oldukları program, ders saati/ulusal kredi/AKTS karşılıkları, değerlendirme ölçütleri aşağıdaki çizelgede verildiği gibidir.

 

Dersin Niteliği

Dersin Kodlaması

İlgili Program

Ders Saati

Ulusal Kredi

AKTS

Değerlendirme Ölçütü

T

U

Lisansüstü Seçmeli Ders

LÜ-ABD kodu-…

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora

2

2

3

5

TNKÜ Not sistemi

1

4

3

0

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik

LÜ-FBE-04

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora

3

0

0

5

TNKÜ Not sistemi

Seminer

LÜ-FBE-02

LÜ-FBE-03

Tezli YL ve Doktora

0

2

0

5

Başarılı/Başarısız

Uzmanlık Alan Dersi

LÜ-FBE-01

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora

8

0

0

10

Başarılı/Başarısız

Tez

LÜ-Tez

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora

-

-

0

20

Başarılı/Başarısız

Lisansüstü Danışmanlık

LÜ-Danışmanlık

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora

-

-

0

0

Başarılı/Başarısız

Dönem Projesi

-

Tezsiz Yüksek Lisans

-

-

0

5

Başarılı/Başarısız

2. Tezli yüksek lisans programı toplam 21 (yirmi bir) ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) lisansüstü seçmeli ders, bir Seminer dersi, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersi, her yarıyıl alınacak Uzmanlık Alan Dersi ve tez çalışmasına başlandığı yarıyıldan itibaren alınacak Tez dersinden oluşur.
3. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
4. Tezli yüksek lisans programında Seminer dersi, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
5. Tezsiz yüksek lisans programı toplam (30) otuz ulusal krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az 10 (on) lisansüstü seçmeli ders, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersi, her yarıyıl alınacak Uzmanlık Alan Dersi ve Dönem Projesinden oluşur.
6. Tezsiz yüksek lisans programında Dönem Projesi kredisiz olup, Uzmanlık Alan Dersi ve Dönem Projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
7. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 (yirmi bir) ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) lisansüstü seçmeli ders, bir Seminer dersi, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersi, her yarıyıl alınacak Uzmanlık Alan Dersi, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ve tez önerisinin verildiği yarıyıldan itibaren alınacak Tez dersi olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
8. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 (kırk iki) ulusal kredilik 14 (on dört) lisansüstü seçmeli ders, bir Seminer dersi, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersi, her yarıyıl alınacak Uzmanlık Alan Dersi, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ve tez önerisinin verildiği yarıyıldan itibaren alınacak Tez dersi olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
9. Doktora programında Seminer dersi ve Tez dersi kredisiz olup, Seminer dersi, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
1. Diploma eki olarak AKTS kredi sistemi geçerlidir.
2. Derslerin AKTS kredileri ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile kesinleşir.
1. Derslerin ulusal kredisi, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olacak şekilde belirlenir.
1. Bir derse ait ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları notu 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir.
2. Ders başarı notunu hesaplamaya yarayan oranlar her yarıyıl başında ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Ara sınav yapılması halinde başarı notunun hesaplanmasında ara sınav veya mazeret sınavı oranı %30, yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı oranı toplamı %70 olacak şekildedir. Ara sınav yapılmaması halinde, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %100 olacak şekildedir.
3.Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilen Uzmanlık Alan Dersi/Seminer/Tez/Dönem Projesi/Doktora Yeterlik/Tez Önerisi için ara sınav/yarıyıl sonu sınavı/bütünleme sınavı yapılmaz.
4. Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama ve bitiş süreleri toplam 14 haftadır. Devamsızlık oranı 14 hafta üzerinden hesaplanır ve %30’un üstünde devamsızlık yapılamaz.
5. Devam koşulunu sağlamayan öğrenciler devamsızlıktan başarısız sayılır.
6. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersin yarıyıl sonu sınavına veya bütünleme sınavına katılması zorunludur. Aksi takdirde öğrenciler sınava girmediği için başarısız sayılır.
7. Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun, yüksek lisans programlarında en az 65 puan ve doktora programlarında en az 75 puan olması, harfli sistemde ise yüksek lisans programlarında en az CC ve doktora programlarında en az CB olması gerekir.
8. Enstitüde harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki gibidir.

Yüzlük Başarı Notu

Harf Notu

Dörtlük Başarı Notu

90-100

AA

4,00

85-89

BA

3,50

80-84

BB

3,00

75-79

CB

2,50

65-74

CC

2,00

0-64

FF

0,00

9. Harfli sisteme göre belge düzenlenirken, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır.

 

Harf Notu

Açıklaması

Kısaltma

Anlamı

DZ

Devamsız

Ders kaydı yaptırılan, ancak devam koşulu yerine getirilemeyen programdaki tüm dersler için verilir.

BL

Başarılı

Kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

BZ

Başarısız

Kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarında başarısızlık durumunda verilir.

TR

Transfer harf notu

Diğer üniversitelerden alınan ve programa kabul edilen dersler için ve muaf tutulan dersler için verilir.

1. Dersler için yapılacak sınavlar, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavından oluşur ve ara sınav zorunlu değildir.
2. Sınavlar, ilgili yarıyıl akademik takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.
3. Sınav sonuçları, sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim üyesi tarafından üniversite otomasyonuna kaydedilir. Dersin not çizelgesi, öğretim üyesi tarafından imzalanarak ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Not çizelgesinin anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilmesinin ardından notlar üniversite otomasyonunda ilan edilir.
1. Lisansüstü programlarda ara sınav yapılan dersler için, ara sınava katılamayan öğrenciler mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ile ilgili anabilim dalı başkanlığına veya enstitü müdürlüğüne başvurur. Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavı yapılır.
2. Mazeret sınavı sadece lisansüstü seçmeli dersler ile Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersi için yapılır.
3. Final sınavı ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.
4. Mazeret sınavlarının mazereti yoktur.
1. Sınav sonucuna itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde enstitü müdürlüğüne yapılır.
2. İlgili anabilim dalı başkanı, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav evrakını, 7 (yedi) iş günü içerisinde tamamlamak üzere dersten sorumlu öğretim üyesinin de aralarında bulunduğu 3 (üç) kişilik bir komisyona inceletir.
3. İnceleme sonucu, 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak sonucu öğrenciye bildirilir.
1. Lisansüstü derslerin açılması, adlarının veya içeriklerinin değiştirilmesi ya da derslerin kapatılması ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve senatonun onayı ile olur.
1. Her yarıyıl açılacak dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim üyeleri, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
2. Lisansüstü seçmeli dersler, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından verilir.
3. Anabilim dalında ilgili dersi verecek öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, o anabilim dalının akademik kurulunun gerekçeli görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile uzmanlığı ders ile doğrudan ilişkili olan üniversite kadrosundan veya üniversite dışından bir öğretim üyesine veya doktor unvanına sahip uzman kişilere lisansüstü seçmeli ders verdirilebilir.
4. Herhangi bir yarıyıl için lisansüstü programlarda açılması önerilen derslerin tümü açılmayabilir ve/veya derslerden bazıları gösterildikleri yarıyıldan başka bir yarıyılda açılabilir.
5. Bir öğretim üyesi bir yarıyılda, en fazla 3 (üç) lisansüstü seçmeli ders açabilir. Ancak, bir öğrenci aynı yarıyılda bir öğretim üyesinin verdiği lisansüstü seçmeli dersler arasından en fazla 2 (iki) dersi alabilir. Öğrenci, programdaki öğrenimi süresi boyunca aynı öğretim üyesinden en fazla 3 (üç) lisansüstü seçmeli ders alabilir.
6. Lisansüstü programda mevcut olan bir dersin, dersi en son vermiş olan öğretim üyesi dışında başka bir öğretim üyesi tarafından verilmesi, dersi en son vermiş olan öğretim üyesinin (halen üniversitemizde görevli ise) görüşü, dersi vermek isteyen öğretim üyesinin o ders ile doğrudan ilişkili olması, dersin ait olduğu anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mümkündür.
7. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersi, bilimsel araştırmaların süreç ve teknikleri, bilimsel çalışmalarda uyulması gereken etik konularını kapsar.
8. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik dersi her yarıyıl açılır ve dersi verecek öğretim üyesi enstitü yönetim kurulu tarafından doğrudan görevlendirilir.
1. Tezli/Tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı her öğrenci için, öğrenci ve öğretim üyesinin varsa talebi dikkate alınarak, Üniversite öğretim üyeleri arasından ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla enstitü akademik takvimine uygun olarak bir danışman atanır.
2. Danışmanlık görevi, danışman atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı tarafından yapılır.
3. Danışman atamalarında kontenjan talebinde bulunan öğretim üyelerine öncelik tanınır.
4. Danışman, yükseköğretim kurulu tarafından lisansüstü program açma ölçütlerinde tanımlanan niteliklere sahip olmak zorundadır.
5. 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren bir öğretim üyesi, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programlarında ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenciye danışmanlık yapabilir.
6. Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.
7. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez konusunun belirlenmesi ve yürütülmesi ve tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi konusunun belirlenmesi ve yürütülmesi öğrenci ile birlikte danışmanın sorumluluğundadır.
8. Danışmanın görevi, ilgili öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren sona erer.
9. Öğrenci ile danışman, ikinci danışman, tez savunma sınavı, dönem projesi savunma sınavı ve doktora yeterlik sınavı jüri üyeleri, doktora tez izleme komitesi üyeleri arasında birinci derece akrabalık ve sıhri hısımlık bağının olmaması gerekir.
1. Danışmanın başka kuruma veya aynı kurum içerisinde başka bir birime geçmesi, uzun süreli görevlendirilmesi, sağlık durumu vs. gibi zorunlu olarak ayrılması durumlarında;
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin ve ders aşamasındaki (tez çalışma planı/tez önerisi kabul edilmemiş) tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin danışmanlıklarına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile başka bir öğretim üyesi atanır.
b) Tez aşamasında olan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danışmanın ve öğrencinin devam etmek isteyip istemediğini belirten dilekçelerine göre değerlendirme yapılarak ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile aynı danışman devam eder veya başka bir öğretim üyesi atanır.
2. Danışman değişikliği yapılıncaya kadar mevcut danışmanın görevi devam eder.
3. Danışmanın emeklilik nedeniyle kurumdan ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar ek ders ücreti talep etmeksizin devam edebilir.
4. Bahsedilen zorunlu durumlar dışında danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanının gerekçesiyle birlikte talebi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.
5. Danışman veya öğrenciden herhangi birinin danışman değişikliği talebinde bulunması durumunda, danışman değişikliği ilgili anabilim dalı başkanlığına gerekçesini belirten yazılı başvuru, o anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla gerçekleşir.
1. Tez savunma sınavında başarılı olan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri;
a) Mezuniyet için gerekli diğer belgeler ile birlikte tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde jüri üyelerine, ilgili anabilim dalına, üniversite merkez kütüphanesine ve enstitüye birer adet olmak üzere tezli yüksek lisans programında tezinin ciltlenmiş en az 7 (yedi) nüshasını ve doktora programında tezinin ciltlenmiş en az 9 (dokuz) nüshasını ve yükseköğretim kuruluna göndermesi için üniversite merkez kütüphanesine teslim edilmek üzere bir elektronik kopyasını enstitüye teslim eder.
b) Enstitü yönetim kurulu öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla 1 (bir) ay daha uzatabilir.
c) Tez savunma sınavında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer belgeleri ile birlikte tezini süresi içerisinde teslim eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.
d) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci için koşulları yerine getirinceye kadar mezuniyet kararı alınmaz, bu süre içinde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans öğrencileri;
a) Lisansüstü seçmeli derslerini, “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik” dersini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.
2. Mezuniyetine karar verilen öğrencilere yazılı istekleri halinde enstitü müdürü imzasıyla bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge diploma gerektiren tüm işlemlerde diploma yerine geçer. Geçici Mezuniyet Belgesi verilen öğrenciler diplomalarını almak için bu belgenin aslını geri vermek zorundadırlar.
3. Geçici mezuniyet belgesi verildikten sonraki en geç 1 (bir) yıl içinde ilgili programının onaylanmış adı bulunan ve müdür ve rektörün imzasını taşıyan, tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması, tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması ve doktora programından mezun olan öğrenciye doktora diploması verilir.
4. Tezli/Tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet tarihi, mezuniyet koşullarının yerine getirildiği tarihi takip eden ilk enstitü yönetim kurulu toplantısının tarihidir.
5. Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.
6. Diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurtdışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir.
7. Diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgesi ile ilgili diğer tüm işlemlerde yürürlükte olan “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diploma Yönergesi” hükümleri uygulanır.
1. İkinci öğretim yüksek lisans programlarının yürütülmesi bu esaslarda belirtildiği gibi birinci öğretim yüksek lisans programlarıyla aynıdır.
2. İkinci öğretim yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücreti, her akademik yıl üniversite yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenciler her yarıyılda alacakları derslerin toplam kredisi ile belirlenen yarıyıl öğretim ücretini üniversitenin duyurduğu banka hesabına belirtilen tarihlerde yatırır.
3. İkinci öğretim yüksek lisans programlarında açılan dersleri ancak ikinci öğretim yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ya da ikinci öğretim özel öğrencileri alabilir. İkinci öğretim yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler birinci öğretim programlarında açılan dersleri alamaz.
4. Birinci öğretim yüksek lisans programından ikinci öğretim yüksek lisans programına geçiş yapılabilir. Başvurular, başvurulan programın yürüten anabilim dalı akademik kurulu tarafından değerlendirilir, uygun görüş anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile geçişler kesinleşir.
5. Birinci öğretim yüksek lisans programından ikinci öğretime yüksek lisans programına geçişi kabul edilen öğrencilerin önceki programdan aldıkları en fazla 2 (iki) dersi saydırılabilir.
6. Bir ikinci öğretim yüksek lisans programından başka bir ikinci öğretim yüksek lisans programına yatay geçiş yapılabilir. Başvurular, başvurulan programın yürüten anabilim dalı akademik kurulu tarafından değerlendirilir ve kabul edilmesi önerilen öğrencilerin programına sayılacak dersler de belirlenerek anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
7. İkinci öğretim yüksek lisans programlarından birinci öğretim yüksek lisans programlarına geçiş yapılamaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

1. Bu yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen durumlar ve kendi isteğiyle kaydının silinmesini isteyen öğrenciler ile “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
1. Lisansüstü derslerin sınavlarında kopya çektiği, kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenciler, söz konusu dersin sınavından sıfır (0) almış sayılır.
2. Bu öğrenciler hakkında ve lisansüstü öğrencilerin disiplinle ilgili işlemlerinde “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
1. Lisansüstü eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından yapılan ilanlar ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir.
2. Öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan veya beyan ettiği adresi tebligat adresidir.
1. Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda ilgili mevzuat, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
1. Bu yönergeden önce yürürlükte olan ve senatonun 09.01.2014 tarihli ve 01 sayılı toplantısında alınan 20 sayılı kararı ile kabul edilmiş “Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
1. Bu yönerge Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten sonra 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başından itibaren yürürlüğe girer ve enstitüde eğitim gören tüm öğrencilere uygulanır.
1. Bu yönerge hükümleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü tarafından yürütülür.