TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018 Yılında Mezun Olan Lisansüstü Öğrencilerin Tez Bilgileri Listesi

 

S. No

Öğrencinin Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Kayıt Tarihi

Mezuniyet Tarihi

Tezin Adı

Tezin İng Adı

Danışmanı

1

Hanife ORHANGAZİ

Zootekni

YL

10.02.2015

15.01.2018

Bıldırcın Yemlerine Kayısı Çekirdeği İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri

Effect of Apricot Kernel Supplementation to Quail Diets on Performance, Egg Quality and Incubation Parameters.

Prof. Dr. Hasan Ersin ŞAMLI

2

Fatma AYTAÇ

Gıda Mühendisliği

YL

2.09.2014

22.01.2018

Doğal Tatlandırıcıların (Stevia ve Akçaağaç Şurubu) Sütlü Tatlıların Fiziksel, Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri Üzerine Etkisi.

The Effect Of Natural Sweeteners (Stevia and Maple Syrup) The Physical, Chemical and Textural Properties Of Diary Dessert.

Yrd. Doç. Dr. Binnur KAPTAN

3

Zeynal ÇELİK

Tarla Bitkileri

YL

2.09.2014

22.01.2018

Farklı Taban Gübresi Uygulamalarının Aspir (Carthamus tinctorius  L.)'in Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi.

Effect Of Applications Different Base Fertilizer on Seed Yield and Some Quality Traits Of Safflower (Carthamus tinctorius  L.).

Prof. Dr. Burhan ARSLAN

4

Esin ÖZTEN

Kimya

YL

27.01.2016

22.01.2018

Polikarbazol ve Türevlerinin Grafen ile Nanokompozit Sentezleri, Karakterizasyonları ve Kapasitör Davranışları.

Nanocomposite Synthesis of Polycarbazole and Its Derivatives with Graphene, Characterization and Capacitor Behaviours.

Prof. Dr. Murat ATEŞ

5

İsmail ARSLAN

Biyosistem Mhendisliği

YL

5.09.2013

22.01.2018

Tekirdağ Koşullarında Polikristal ve Monokristal Tip PV Güneş Panellerinin Verimlilik Karşılaştırılması.

Monocyrstal and Polycrystal Solar Panels Under Tekirdağ Conditions Investigation Of Efficiency.

Prof. Dr. Birol KAYIŞOĞLU

6

Sena ATABAY

Bitki Koruma

YL

18.09.2012

22.01.2018

Hasat Sonrası Üzümde Kurşuni ve Siyah Küfe (Botrytis cinerea ve Aspergillus niger) Karşı Bazı Bitki Aktivatörlerinin Etkilerinin Araştırılması.

Investigation Of Effect Pf Some Plant Activators Againts Gray Mould and Black Mould (Botrytis cinerea ve Aspergillus niger) On Grapes In Postharvest.

Yrd. Doç. Dr. Arzu COŞKUNTUNA

7

Fidan İSLAMOVA

Biyoloji

YL

1.09.2015

29.01.2018

Hashimato Tanılı Olgularda Sitotoksik T Lenfosit İlişkili Protein -4 (CTLA-4) ve Selenoprotein S (SEPS1) Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi.

Examination Of (Cytotoxic T Lympocyte-Associated Protein -4 (CTLA-4) and Selenoprotein S (SEPS1) Gene Polymorphisms in Hashimoto Diagnosed Cases.

Yrd. Doç. Dr. Duygu YAŞAR ŞİRİN

8

Nursel TÜRKSOY

Tarım Ekonomisi

DR

21.09.2011

29.01.2018

Saroz Bölgesi'nin Kırsal Kalkınmasında Turizm Aktivitelerinin Rolü

The Role Of Tourism Activities In Rural Development Of Saros Region.

Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA

9

İlker KARAÖNDER

Tarım Ekonomisi

DR

6.02.2013

29.01.2018

Arazi Toplulaştırmasında Yayım Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma : Çanakkale İli Örneği.

An Investigation On The Agricultural Extension Approaches In Land Consolidation : Çanakkale Province Sample.

Prof. Dr. Aydın GÜREL

10

Fuat YILMAZ

Tarım Ekonomisi

DR

02.07.2002 

29.01.2018

Trakya'da Bağcılık Yapan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Planlanması.

Economic Analysis and Planning Of Grape Producing Farmers In Thrace Region.

Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN

11

Nilüfer CENGİZ

Tarım Ekonomisi

DR

18.09.2008

29.01.2018

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma : Antalya İli Örneği.

A Research On The Efficiency Of Agricultural Advisory and Extension Services: The Case Of Antalya.

Prof. Dr. Aydın GÜREL

12

Reyhan ATA

Çevre Mühendisliği

YL

17.02.2014

29.01.2018

Meriç-Ergene Havzası'na Deşarj Edilen Konvansiyonel Arıtılmış Evsel/Endüstriyel Atık Sularda Renk ve Antibiyotik Kalıntılarının Tayini Sonrasında Toz ve Immobilize Fotokatalistlerle Giderimi.

Removal Of Conventionally Treated Domestic and Industrial Wastewater Decharged Into Meric-Ergene Basin After Characterization Of Colour and Antibiotic Residues.

Doç. Dr. Günay YILDIZ TÖRE

13

Rukiye SAV

Gıda Mühendisliği

YL

17.09.2013

29.01.2018

Bir Beyaz Peynir Üretim Tesisinde HACCP Sisteminin Kurulması.

Establishment Of HACCP System In a White Cheese Production Plant.

Prof. Dr. Bilal BİLGİN

14

Kübra SAĞLAM

Gıda Mühendisliği

YL

1.09.2014

29.01.2018

Yazılı, Görsel ve Sosyal Medyada Gıda İle İlgili Bilgi Kirliliğinin Halkın Gıda Tercihi Üzerine Etkisi.

The Effects Of Food-Related Misconception In Printed, Visual and Social Media On The Consumer.

Prof. Dr. Tuncay GÜMÜŞ

15

Yılmaz Berk KORU

Tarımsal Biyoteknoloji

YL

1.09.2015

29.01.2018

Bal Arılarında (Apis mellifera) Beslenme Farklılığının Yaşam Uzunluğu, Gelişme, Davranış (AmILP-1, Vg) Nörotransmitter Salınımı Düzenleyen (BRP) Genlerindeki Etkilerinin Araştırılması.

Research to Effects Of Different on Development, Behavior (AmILP-1, Vg) and Neurotransmitter Release Regulation (BRP) Genes in Honey Bee (Apis mellifera)

Yrd. Doç. Dr. Devrim OSKAY

16

Şükrü ÖZTÜRK

Bahçe Bitkileri

YL

13.02.2012

5.02.2018

Farklı Tuz Konsantrasyonlarına Sahip Sulama Sularının Pazının Büyüme ve Gelişimine Olan Etkileri.

The Effect Of Irrigation Water Having Different Salt Concentration On The Growth And Development In Chard.

Doç. Dr. Murat DEVECİ

17

Vildan İMRİ

Zootekni

YL

11.02.2014

5.02.2018

Edirne İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri.

Edirne Dairy Farming Firms Constitutive Properties.

Prof. Dr. Muhittin ÖZDER

18

Şenol KOCAPINAR

Zootekni

YL

01.09.2015

5.02.2018

Buzağı Beslemesinde Kesif Yem İle Birlikte Mısır ve Çiğit Kullanımının Etkileri.

The Effect Of Corn and Cotton Seed Husk Usage With Commercial Feed in Dairy Calves Feeding.

Yrd. Doç. Dr. Levend COŞKUNTUNA

19

Ömer Faruk ÖZCAN

Çevre Mühendisliği

YL

14.09.2009

9.02.2018

Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektrokoagülasyon ve Kimyasal Koagülasyon Yöntemleri ile Arıtımı.

Treatments Of Wastewater at Paper Industry With Electrocoagulation and Chemical Coagulation Methods.

Yrd. Doç. Dr. Tuba ÖZTÜRK

20

Osman ÖZCAN

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

YL

9.02.2015

12.02.2018

Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesinde Bulunan Taş Ocaklarının Toprak ve Arazi Kullanımı Bakımından Değerlendirilmesi.

Assesment Of The Quarries For Soil and Land Use In Süleymanpaşa-Tekirdağ.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARI

21

Nimet GÜMÜŞ

Tarımsal Biyoteknoloji

YL

1.09.2014

12.02.2018

Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Belirteçleri Kullanılarak Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi.

The Identification Of Genetic Diversity In Turkish Native Goat Breeda By Using Microsatellite Dna Markers.

Doç. Dr. Fulya ÖZDİL

22

Müjgan ERGÜL

Çevre Mühendisliği

YL

17.09.2012

12.02.2018

Düzenli Depolama Sahalarının Tasarımı ve Örnek Bir Uygulama.

Soild Waste Deposition Field Designing and Sample Area.

Yrd. Doç. Dr. Zeki Ünal YÜMÜN

23

Özgün DÜŞÜNEN

 Gıda Mühendisliği

YL

1.09.2014

26.02.2018

İnek Sütü İlavesinin Manda Yoğurdunun Reolojik Özelliklerine Etkisi.

Effect Of Cow Milk Addition On Rheological Properties Of Buffalo Yoghurt.

Prof. Dr. Ömer ÖKSÜZ

24

Yunus SEVİNDİK

Kimya

YL

1.09.2015

26.02.2018

Aspartamın Yapay Reseptörlere Dayalı Moleküler Baskılı Polimerleri ve Moleküler Modellenmesi.

Artifical Receptors Based On Molecularly Imprinted Polymers For Aspartame and Molecular Modeling.

Doç. Dr. Yelda YALÇIN GÜRKAN

25

Yasin ERSOY

Biyoloji

YL

17.09.2012

26.02.2018

İstanbul İlinde Doğal Olarak Yetişen Buğdaygiller (Poaceae Barn.) Familyası Üzerine Floristik Araştırmalar.

Floristic Investigations On the Family Poaceae Barn. Naturally Grown In Istanbul.

Doç. Dr. Evren CABİ

26

İrfan GÖÇMEZ

Zootekni

YL

1.09.2015

26.02.2018

Keten ve Kanola Tohumu Küspesi Kullanımının Yumurtacı Tavuklarda Performans ve Yumurta Kalitesine Etkileri.

The Effect Of Linseed Meal and Canola Meal On Layer Performance Add Egg Quality.

Doç. Dr. Hasan AKYÜREK

27

Şeymanur GÜNEŞ

Gıda Mühendisliği

YL

3.09.2013

26.02.2018

Atık Ekmeklerin Hidroliz Optimizasyonu Vehidrolizatların Reolojik Karakterizasyonunun Belirlenmesi.

Optimization Of Enzymatic Hydrolysis Of Waste Bread and Determination Of Rheological Characterization Of Hydrolyzates.

Yrd. Doç. Dr. A. Şükrü DEMİRCİ

28

Oğuz ÖZCAN

Matematik

YL

1.09.2015

5.03.2018

Bazı Biyolojik Modellerin Matematiksel Analizi.

Mathematical Analysis Of Some Biological Models

Yrd. Doç. Dr. Zehra PINAR

29

Mustafa GİRGİN

Biyosistem Mühendisliği

YL

13.02.2012

5.03.2018

Balıkesir'de Faaliyet Gösteren Bazı Tarım Makineleri Üreticilerinin İş Güvenliği ve Risk Analizi Üzerine Bir Çalışma.

A Study On Occupational Safety and Risk Situations Of Some Agricultural Machinery Factory In Balıkesir.

Prof. Dr. Selçuk ARIN

30

Çağla DURMUŞ

Fizik

YL

1.09.2015

12.03.2018

Farklı Boyutlarda Cisimlerin Üç Boyutlu Yüzey Profillerinin Belirlenmesi İçin Temel Izgara Yansıtma Yöntemi

Fringe Projection Method For The Determination Of 3D Surface Profile Of Different Size Samples.

Yrd. Doç. Dr. Özlem KOCAHAN YILMAZ

31

Alime DERE YÜKSEL

Tekstil Mühendisliği

YL

4.09.2013

19.03.2018

Konfeksiyonda Asorti Planı Optimizasyonu.

Cut Order Planning Optimization In Apparel Industry.

Doç. Dr. Can ÜNAL

32

Orhan İLHAN

Çevre Mühendisliği

YL

2.09.2014

19.03.2018

Paşaköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinde Yaygın Antibiyotik Türlerinin Gideriminin Değerlendirilmesi.

Evaluation Of Common Antibiotic's Removal In Paşaköy and Ambarlı Advanced Biological Wastewater Treatment Processes.

Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO

33

Nilüfer HAMARAT

Kimya

YL

17.09.2012

19.03.2018

Susuz Seryum Sülfat [Ce(SO4)2] ile Oksinimlerin Deoksimasyonu.

Selective Oxidative Deoximation With Anhydrous Ce(IV) Sulfate.

Dr. Öğr. Üyesi Nesimi ULUDAĞ

34

Tezcan AKTAŞ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

YL

1.09.2015

26.03.2018

Vermikompostun Farklı Tekstürlere Sahip Topraklarda Bitki Gelişimine ve Torakların Fiziksel, Kimyasal Özelliklerine Etkisi.

Effect Of Vermicompost On Plant Growth and Soil Physical and Chemical Properties In Soils With Different Textures.

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YÜKSEL

35

Tuğba TEKSÖZ ÖZAKIN

Bahçe Bitkileri

YL

11.02.2014

26.03.2018

Aşılı Asma Fidanlarına Farklı Yöntemlerle Uygulanan Mikorizaların Fidan Tutma ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkileri.

Effect Of Seedling and Growth Characteristics Of Mycorrizae Applied By Different Methods On Vine Suspended Saplings.

Doç. Dr. İlknur KORKUTAL

 

 

 

S. No

Öğrencinin Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Kayıt Tarihi

Mezuniyet Tarihi

Tezin Adı

Tezin İng Adı

Danışmanı

36

Emrah KÖSE

Bahçe Bitkileri

YL

9.02.2015

9.04.2018

Bazı Ispanak Aksesyonlarının Morfolojik Özeliklerinin Belirlenmesi

Determination Of The Morphological Characteristics Of Some Spinach Accessions

Doç. Dr. Murat DEVECİ

37

Mustafa ARAP

Bitki Koruma 

YL

2.09.2014

16.04.2018

Mildiyö Hastalığına Karşı Farklı Tolerans Derecelerindeki Bazı Ayçiçeği Genotiplerinde Tohum Kökenli Fungusların Belirlenmesi.

Determination Of Seed-Borne Fungi In Some Sunflower Genotypes With Different Tolerance Degree To Downy Mildew Disease.

Prof. Dr. Nuray ÖZER

38

Harun Sami ÇİFTÇİ

Tarımsal Biyoteknoloji

YL

1.09.2014

24.04.2018

Fındık ve Susam Posalarından Üretilen Protein Konsantrelerinin Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi.

Evaluation Of Protein Concentrates Produced From Hazelnut and Sesame Position In Food Products.

Doç. Dr. Hasan Murat VELİOĞLU

39

Sıla BARUT GÖK

Gıda Mühendisliği

DR

13.09.2010

24.04.2018

Beyaz Üzüm Suyunun Mikrobiyal Yükünün Azaltılmasında Gamma (y) Radyasyon ve Ultraviyole (UV) Işınlamanın Kullanımı ve Bu İşlemlerin Ürün Kalitesine Etkileri.

Usge Of Gamma Irradition Ultraviolet Radiaton In Inactivation Of Th Microorganisms Of Grape Juice and The Effects Of Operations On The Quality Of Product.

Dr. Öğr. Üyesi Figen DAĞLIOĞLU

40

Eylem ÖRS

Tarla Bitkileri

YL

2.09.2015

30.04.2018

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Kahverengi Pas Hastalığına Dayanıklılığının Doğal Koşullarda Morfolojik Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu.

Morphological and Molecular Characteristics Of Natural Conditions Of Leaf Rust Resistance in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) F2 Populations.

Prof. Dr. İsmet BAŞER

41

İlker DORUK

Gıda Mühendisliği

YL

4.02.2013

7.05.2018

Farklı Proses Tekniklerinin Eritme Peyniri Yapımında Ürün Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.

Determination Of The Effects Of Different Process Techniques On Processed Cheese Quality.

Prof. Dr. Şefik KURULTAY

42

İlker GİDER

Tarla Bitkileri

YL

4.09.2013

14.05.2018

Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğünün Tane Verimi ve Kalite Üzerin Etkisi.

The Effect Of Root and Crown Rot Fungal Diseases Grain Yield and Quality in Bread Wheat Varieties

Prof. Dr. İsmet BAŞER

43

Zeynep KÖMÜR ARDALI

Peyzaj Mimarlığı

YL

13.09.2010

14.05.2018

Beylikdüzü İlçesi Açık-Yeşil Alan Sisteminin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi.

Evaluation Of Current Status Of Open - Green Area System in the Beylikdüzü District.

Prof. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN

44

Hilal URAL

Biyoloji

YL

10.02.2015

21.05.2018

Tekirdağ Topraklarındaki Bazı Dileptid Siliyatların (Cliophora, Litostomatea , Rhynchostomatia) Morfolojik Karakterizasyonu)

Morphological Characterization Of Some Dileptid Ciliates (Cliophora, Litostomatea , Rhynchostomatia) From Tekirdağ Soils.

Prof. Dr. Naciye Gülkız ŞENLER

45

Füsun SUKUT

Bitki Koruma

YL

1.09.2015

21.05.2018

Fusarium culmorum ile Enfekteli Buğday Tohumlarında Fungisitlerin Patojen Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.

Determination Of Fungicides Effects to Pathogen In Wheat Seeds Infected by Fusarium culmorum.

Dr. Öğretim Üyesi Nagehan Desen KÖYCÜ

46

Uluç ERKAN

Biyoloji

YL

10.02.2014

28.05.2018

Trakya Yöresi Yaban Domuzlarıda Kene Enfestasyonu Karateristiğinin Belirlenmesi.

Determination Of Tick Infestation Characteristic Of Wild Boars In Thrace, Turkey.

Doç. Dr. Sırrı KAR

47

Abdülğani YARIŞ

Bahçe Bitkileri

YL

21.09.2011

28.05.2018

Farklı Sulama Oranlarının Fasulyede Meydana Getirdiği Fizyolojik, Morfolojik ve Kimyasal Değişikliklerin Belirlenmesi.

Determination Of Different Irrigation Rates On Physiplpgical, Morphological and Chemical Changes In Green Beans.

Doç. Dr. Murat DEVECİ.

48

Yasemin ERDOĞDU

Tarla Bitkileri

DR

19.09.2012

28.05.2018

Trakya Ekolojik Koşullarında Bazı Kolza (Brassica napus L.) Genotiplerinin Önemli Tarımsal Özellikler Yönünden Genotip Çevre Etkileşimlerinin İncelenmesi.

Determination Of Genotype x Environment Interactions in Terms of Important Agronomic Traits Of Some Rapaseed (Brassica napus L.) Genotype Under the Ecological Conditions Of Thrace Region.

Prof. Dr. Enver ESENDAL

49

Bilgen YÖRÜK

Bitki Koruma

YL

9.02.2015

28.05.2018

Ceviz Bakteriyel Yanıklık Etmeni Xanthomonas arboricola pv. juglandis'e Karşı Antagonist Bakteriyel İzolatların in vitro Koşullarda Biyokontrol Etkinliklerinin Belirlenmesi.

Determination Of in vitro Biocontrol Potentials Of Antagonist Bacterial Isolates Againts Walnut Blight Disease Agent Xanthomonas arboricola pv. Juglandis.

Prof. Dr. Mustafa MİRİK

50

Ersan BATO

Tarla Bitkileri

YL

10.02.2015

4.06.2018

Trakya Ekolojik Koşullarında Farklı Parlak Brom  (Bromus catharticus Vahl.) Hatlarının Ot Verimi ve Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.

Determination Of Some Morphological Characters and Forage Yield Of Some Prairie Grass (Bromus catharticus Vahl.) Lines In Trakya Ecological Conditions.

Doç. Dr. İlker NİZAM

51

Fatih ÜDER

Tarımsal Biyoteknoloji

YL

2.09.2015

4.06.2018

Trakya Bölgesinde Yayılış Gösteren Orobanche cumana Wallr. Parazit Bitkilerinin Dayanıklı ve Duyarlı Ayçiçeği Çeşitleri Üzerinde Yaratmış Olduğu Oksidatif Hasarın Belirlenmesi.

Determination Of Oxidative Damage In Susceptible and Resistant Sunflower Hybrids Caused By Orobanche cumana Wallr. From Thrace Region.

Dr. Öğr. Gör. Sefer DEMİRBAŞ

52

Aydın Baha YILMAZ

Gıda Mühendisliği

YL

2.09.2014

4.06.2018

Organik ve Konvansiyonel Yöntemlerle Üretilen Çeşitli Kuruyemişlerin Akrilamid İçeriklerinin Karşılaştırılması.

A Comparison Of Acrylamide Contents Of Some Nuts Produced Organically and Conventionally

Prof. Dr. Murat TAŞAN

53

Ezgi GÜZEY SÜRMEN

Tarımsal Biyoteknoloji

YL

1.09.2014

4.06.2018

Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNAPolimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini.

Parentage Testing in Turkish Native Goat Breeds By Using Microsatellite DNA Polymorphism Technique.

Prof. Dr. Sezen ARAT

54

Yiğit AKINCI

Zootekni

YL

17.09.2012

4.06.2018

Kimyon Uçucu Yağının Fiğ-Yulaf Silajının Fermantasyon Kalitesi, Aerobik Stabilitesi ve in vitro Sindirilebilirlik Üzerine Etkisi.

Effect Of Cumin Essential Oil Usage on Fermentation Quality, Aerobic Stability and in vitro Digestibility Of Vetch-Oat Silage.

Doç. Dr. Sibel SOYCAN ÖNENÇ

55

Varol İŞBECEREN

Tarım Ekonomisi

YL

9.02.2015

11.06.2018

Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ziraat Odasına Üye Çiftçilerin Tarım Sigortasına Olan Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma.

Süleymanpaşa District Of Tekirdağ Province Agriculture Farmer Member Of Room With The Agricultural Insurance a Study on Trends.

Prof. Dr. Aydın GÜREL

56

Çağla ÖZTÜRK

Çevre Mühendisliği

YL

4.02.2013

11.06.2018

Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Tebliği Uygulamaları.

Clean Production Communique Applications in Textile Sector.

Doç. Dr. Füsun UYSAL

57

Serkan CANDAR

Bahçe Bitkileri

DR

21.09.2011

11.06.2018

Farklı Taç Mikroklimalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidine Ait Asmalarda Fizyolojik Faaliyetler ve Kalite Üzerine Etkileri.

Effect Of Different Canopy Microclimates on Physiological Responses and Quality of cv. Merlot (Vitis vinifera L.)

Prof. Dr. Elman BAHAR

58

Münteha Nur SONUÇ KARABOĞA

Kimya

DR

28.08.2015

11.06.2018

Bazı Norodejeneratif Hastalıkların Erken Tanısına Yönelik Nöro-Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Klinik Uygulamalarının Araştırılması.

Development Of Neuro-Biosensor Systems For Early Diagnosis Of Some Neurorodegenerative Diseases and Investigation Of Clinical Practices.

Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK

59

Bağnu ÇOLAKOĞLU

Tarım Ekonomisi

YL

17.09.2012

11.06.2018

Tarımsal Atıkların Alternatif Kullanım Alanları Konusunda Üretici Eğilimleri.

Farmers Approaches On Alternative Uses Of Agricultural Residues.

Dr. Öğr. Üyesi Harun HURMA

60

Sadiye AKTAŞ

Matematik

YL

11.02.2015

25.06.2018

Diferensiyel fark özelliklerinin korunması ile çok katlı değişkenlere bağımlı 𝑓∈𝐵𝑝,𝜃<𝑟> (𝐺,𝑠) fonksiyonlarının 𝐺⊂𝐸𝑛 bölgesi dışına genişletilmesi

Extension of functions 𝑓∈𝐵𝑝,𝜃<𝑟> (𝐺,𝑠) dependent on the multi package variables outside the 𝐺⊂𝐸𝑛 region with preservation of the class

Doç. Dr. Gülizar ALİSOY

61

Uğur ÖZEN

Makine Mühendisliği

YL

2.09.2015

25.06.2018

Kompozit Sandivic Panel Üretimi ve Üretilen Panellerin Hasar Kriterlerine Göre Karşılaştırılması.

Manufacturing Of Composite Sandwich Panel and Comparison Of The Panels Manufactured According To Failure Criteria.

Dr. Öğr. Üyesi İ. Savaş DALMIŞ

62

Abdulkadir DANIŞMAN

Biyosistem Mühendisliği

YL

10.02.2014

25.06.018

Ögür Coğrafi Bilgi sistemi (CBS) Yazılımları ile Ceviz Bahçeleri İçin Veritabanı Oluşturulması : Tekirdağ-Işıklar Bölgesi Örneği

Preparation Of Databases With Free Geographical Information System (GIS) Software In Walnut Orchards: Tekirdağ-Işıklar Region Example.

Prof. Dr. Selçuk ALBUT

63

Mehmet ENGİN

Tarım Ekonomisi

YL

1.09.2014

25.06.2018

Tarım Kredi Kooperatiflerinde Çok Amaçlılık Politikalarının, Kooperatif Ortakları Açısından Değerlendirilmesi.

Evaluation Of Multi Purpose Policies Of Agricultural Credit Cooperatives By Cooperative Partners.

Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR

 

 

 

S. No

Öğrencinin Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Kayıt Tarihi

Mezuniyet Tarihi

Tezin Adı

Tezin İng Adı

Danışmanı

64

Funda ER ÜLKER

Tarım Ekonomisi

DR

18.09.2012

2.07.2018

Aile Dostu Politikaların İşgörenlerin Kariyer Tatminleri ve Yaşam Doyumlarına Olan Etkisi.

Effects of Family Friendly Policies On employees Career and Life Satisfaction.

Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR

65

Tuğçe YAYDIRGAN

Çevre Mühendisliği

YL

27.01.2016

2.07.2018

Mahalli İdareler İçin Evsel Katı Atık Tarife Belirleme Yöntemi.

Household Solid Waste Tariff Determination Method For Local Administrations.

Dr. Öğr. Üyesi Esra TINMAZ KÖSE

66

Cemre GÖRMÜŞ

Çevre Mühendisliği

YL

1.09.2014

2.07.2018

Türkiye'deki Hayvan Gübrelerinin Biyogaz Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi.

Determination Of Biogas Energy Potential Of Animal Manure In Turkey.

Dr. Öğr. Üyesi Esra TINMAZ KÖSE

67

Nur Banu DOĞAN

Çevre Mühendisliği

YL

9.02.2015

2.07.2018

Marmara Denizi'nde Deniz Yüzeyi Kıyı Atıklarının Yönetimi : İstanbul İli Örneği.

Sea Surface and Coast Waste Management On Marmara Sea : The Example Of Istanbul Province.

Dr. Öğr. Üyesi Esra TINMAZ KÖSE

68

İlham BAHHAR

Tarımsal Biyoteknoloji

YL

1.09.2015

9.07.2018

Hastalık Belirteci Bir Proteine Karşı Monoklonal Antikor Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu : Model Çalışma.

Development and characterization Of Monoclonal Antibody Against A Disease Marker Protein

Prof. Dr. Sezen ARAT

69

Vatan AŞKIN

Bitki Koruma

YL

2.09.2015

9.07.2018

Çimlerdeki Fusarium graminearum ve Sclerotinia homoeocarpa'ya Karşı Bazı Biyolojik Ajanların Etkisinin Araştırılması.

Investigation Of The Effect Of Some Biological Agents Againts to Fusarium graminearum ve Sclerotinia homoeocarpa On Turfgrass.

Dr. Öğr. Üyesi Arzu COŞKUNTUNA

70

Seyhan AKYURT

Çevre Mühendisliği

YL

1.09.2014

16.07.2018

Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurlarının Toprak Solucanları ile Kompostlanması ve Vermikompost Kalitesinin Belirlenmesi.

Composting Of Domestic and Industrial Sludge By  Soil Worms and Determination Of Vermicompost Quality.

Doç. Dr. Füsun EKMEKYAPAR

71

Merve Naz ELMAS

Fizik

YL

1.09.2015

16.07.2018

Genelleştirilmiş Mors Dalgacılığı ile Bir Boyutlu Sürekli Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Faz Hesaplanması.

Determination Of Phase By Using One Dimensional Continuous Wavelet Transform With Generalized Morse Wavelet.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KOCAHAN YILMAZ

72

Mehmet GÜLGÖNÜL

Tekstil Mühendisliği

YL

27.01.2016

16.07.2018

Gümüş Kompleks İçeren Nanoliflerin Üretimi ve Tekstilde Kullanımı.

Including Silver Complex Production Of Nanofibers and Use In Textile.

Doç..Dr. Aylin YILDIZ

73

Cumali DEMİR

Tekstil Mühendisliği

YL

2.09.2014

16.07.2018

Fe3O4@HA@Ag Sentezi, Yapısının İncelenmesi ve Tekstilde Kullanımı

Fe3O4@HA@Ag Synthesis, Structural Investigation and Usage In Textile

Doç. Dr. Aylin YILDIZ

74

Aziz Atalay ŞİRELİ

Zootekni

YL

1.09.2015

23.07.2018

Arpa ve Buğday Çeşitlerinin Besin Madde ve Fiziksel Özelliklerinin Yem Mikroskopisi ve Laboratuvar Analizleri ile Belirlenmesi.

Determination Of Nutrients and Physical Specifications Of Barley and Wheat Varieties By Feed Microscopy and Laboratory Analysis.

Prof. Dr. H. Ersin ŞAMLI

75

Rabia ÇALIŞKAN

Gıda Mühendisliği

YL

20.09.216

23.07.2018

Endüstriyel ve Doğal Sakızlar ile İlgili Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

Determination of Consumer Behaviors Related to Industrial and Natural Gum.

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim PALABIYIK

76

Ayşe ÖZDOĞAN

Gıda Mühendisliği

YL

1.09.2015

23.07.2018

Ruşeym ile Zenginleştirilmiş Sakızın Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi.

Determination of Functional Properties of Chewing Gum Enriched With Wheat Germ.

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim PALABIYIK

77

Engin İKİZOĞLU

Zootekni

YL

10.02.2015

23.07.2018

Raf Ömrü Dolan Kinoa, Chia, Teff, Maş Fasulyesi ve Karabuğdayın Ruminant Beslemede Kullanımının İn Vitro Yöntemlerle Araştırılması.

Investigation Of Use Quınoa, Chia, Teff, Mung Bean and Buck Wheat Expired Shelf Life in the Ruminant Nutrition By In Vitro Methods.

Doç. Dr. Sibel SOYCAN ÖNENÇ

78

Abdulkadir DAĞ

Biyosistem Mühendisliği

YL

26.01.2016

23.07.2018

Mardin İli ve İlçelerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin ve Traktörlerin Durumunun Belirlenmesi.

Level Of Agricultural Mechanization and Tractor Status Of Mardin and Its Districts.

Dr. Öğr. Üyesi Cihangir SAĞLAM

79

Okan UÇAR

Kimya

YL

1.09.2015

30.07.2018

VA Grubu Halojenürlerin (MX3; M: Sb Ve Bi, X Cl, Br Ve I) 2- İmidazolidintiyon ile Oluşturduğu Bileşiklerin Sentezi ve Kimyasal Yapılarının Aydınlatılması.

Synthesis and Characterization Of VA Group (MX3; M: Sb Ve Bi, X Cl, Br Ve I) Complexes With 2-Imidazolidinethione.

Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

80

Mustafa ŞAHİN

Biyosistem Mühendisliği

YL

9.02.2015

30.07.2018

Silaj Materyalde Yoğunluk Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması.

Comparison Of Intensity Measurement Methods In Silage Material.

Doç. Dr. Fulya TAN

81

Burçak DEMİRBAKAN

Kimya

DR

2.09.2015

30.07.2018

Bazı Kardiyovasküler Hastalıkların Biyosensör Sistemleri ile Belirlemesi ve Gerçek Örneklerde Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması.

Determination Of Some Cardiovascular Diseases With Biosensor Systems and Investigation Of the Potential Of Them in Real Samples.

Prof. Dr. M. Kemal SEZGİNTÜRK

82

Burcu ÖZCAN

Kimya

DR

2.09.2015

30.07.2018

Çocukluk Çağı Obezitesinin Erken Dönemde Belirlenebilmesi İçin Tek Kullanımlık Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi.

Development Of Disposable Biosensor Systems For Early Detection Of Childhood Obesity.

Prof. Dr. M. Kemal SEZGİNTÜRK

83

Elif Burcu AYDIN

Kimya

DR

1.09.2015

30.07.2018

Tükürükteki Belirli Biyomarkerların Tek Kullanımlık Biyosensör Sistemleri İle Tayini ve Kanser Erken Teşhisinde Kullanımlarının Araştırılması.

Determination Of Specific Biomarkers With Disposable Biosensor Systems and Investigation Of Usage In Cancer Early Diagnosis.

Prof. Dr. M. Kemal SEZGİNTÜRK

84

H. Cömert KURÇ

Biyosistem Mühendisliği

DR

6.02.2013

30.07.2018

Tekirdağ Yöresindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Mekansal Planlamanın Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi.

Evaluation and Improvement Of Spatial Management InThe Cattle Farms Of Tekirdağ Region By Using Geographical Information Systems.

Prof. Dr. İsrafil KOCAMAN

85

Süleyman BEZİRGAN

Biyosistem Mühendisliği

YL

2.09.2013

30.07.2018

Yağmurlama Sulama Yöntemi ile Sulanan Serin ve Sıcak İklim Çimlerinde Sulama Zamanı Planlaması.

Irrigation Scheduling Of Cool and Warm Season Turfgrass Irrigated With Sprinkler Irrigation Method.

Prof. Dr. A. Halim ORTA

86

Firdevs KORKMAZ

Zootekni

DR

11.02.2014

6.08.2018

Kefirin İn Ovo Enjesiyonu ve Yemlere İlavesinin Performans, Bağırsak Mikrobiyotası ve Histomorfolojisi Üzerine Etkileri.

Effects Of In Ovo Injection and Feed Supplementation Of Kefir On Broiler Chicken Performance, Intestinal Microbiota and Histomorphology.

Prof. Dr. H. Ersin ŞAMLI

87

Hilmican ÇALIŞKAN

Kimya

YL

26.01.2016

6.08.2018

Trakya Bölgesinde Yetişen Cirsium İtalicum (Savi) DC. (Asteraceae) Bitkisinin Fitokimyasal İncelenmesi, Antibakteriyel ve Antifungal Aktivitesinin Tayini.

Phytochemical Investigation Of Cirsium italicum (Savi) DC. (Asteraceae)  Plant Which Growing In Trakya Region and Determination Of Its Antimicrobial and Antifungal Activity.  

Prof. Dr.Temine ŞABUDAK

88

Merve ÖZER

Kimya

YL

1.09.2015

6.08.2018

Trakya Bölgesinde Yetişen Cirsium Creticum (LAM.) D'urv. Subsp. Creticum (Asteraeaea) Bitkisinin Fitokimyasal İncelenmesi ve Antioksidan Aktivitesinin Tayini.

Phytochemical Investigation Of Cirsium Creticum (LAM.) DD'urv. Subsp. Creticum (Asteraceaea) Plant Which Growing Trakya Region and Determination Of Its Antioxidant Activity.

Prof. Dr.Temine ŞABUDAK

89

Birol GÜLTEKİN

Tarla Bitkileri

YL

10.02.2015

6.08.2018

Kırklareli Koşularında Önemli Bazı Koca Fiğ Genoiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi.

Determination Of Yield and Yield Components Of Some Important Narbon Vetch Genotypes in Kırklareli Conditions.

Prof. Dr. Ali Servet TEKELİ

90

Zehra Meliha TENGİZ

Tarım Ekonomisi

YL

2.09.2014

6.08.2018

Üniversite Öğrencilerinin Fast Food Tüketmine Yönelik Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi.

The Evaluation Of The Students Attitudes and Behavior Towards Fast Food Consumption.

Doç. Dr. Yasemin ORAMAN

91

Halime Tuba YILDIRIM

Tarımsal Biyoteknoloji

YL

31.08.2016

13.08.2018

Bazı Ceviz Çeşitlerinde In Vitro Mikroçoğaltım.

In Vitro Micropropagation In Some Walnut Genotypes.

Dr. Öğr. Üyesi Sheida DANESHVAR ROYANDAZAGH

92

Şahsine GÖK ÖZEL

Tarımsal Biyoteknoloji

YL

2.09.2015

27.08.2018

Strigolakton Uygulamasıyla Tuz Stresine Karşı Kum Zambağı Bitkisinin Toleransının Arttırılmasında Antioksidan Enzimlerin İşlevi.

The Function Of Antioxidant Enzymes In Increasing Tolerance Of Sand Plant Salt Stress By Strigolactone Application.

Dr. Öğr. Üyesi Sefer DEMİRBAŞ

93

Tamer TOPÇU

Biyosistem Müh.

YL

18.02.2011

3.09.2018

Yalova ve Kocaeli İllerindeki Bitkisel Üretim Yapılarında Ortaya Çıkan Yapısal Başarısızlıklar Üzerine Bir Araştırma.

A Research on Constructive Failures Trough Plant Production Structures in Yalova and Kocaeli Provinces.

Prof. Dr. İsrafil KOCAMAN

94

Berkay BARIŞ

Tekstil Müh.

DR

13.02.2012

3.09.2018

Dokuma Kumaş Hatalarının Belirlenmesi ve Nedenlerinin Giderilmesi İçin Bir Uzman Sistem Uygulaması.

An Expert System Application for Determination Of Woven Fabric Defects and Removing Triggerring Factors.

Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK

95

Volkan ATAV

Toprak Bil. Ve Bitki Besleme

YL

1.09.2014

3.09.2018

Farklı pH Derecelerine Sahip Topraklarda Çöp Kompostunun Bazı Toprak Özellikleri ile Bitki ve Toprakta Ağır Metal İçeriğine Etkisi.

The Effect Of Waste Compost on Soil Properties and Heavy Metal Content Of Plant and Soils With Different pH Level.

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YÜKSEL

96

Merve YILMAZ

Gıda Müh.

YL

1.09.2015

10.09.2018

Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Olgunlaşma Periyodu Süresince Yağ Asiti, Tokoferol ve Sterol Kompozisyonlarının Belirlenmesi.

Determination Of Fatty Acid, Tocopherol and sterol Compositions During The Period Of Development In some Safflower (Carthamus tinctorius L.)Varieties.

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL

97

Murat YILDIRIM

Kimya

YL

29.08.2016

10.09.2018

Karbon Bazlı Rutenyum (IV) Oksit Nanokompozit Sentezleri, Karakterizasyonları ve Süperkapasitör Uygulamaları.

Carbon-Based Ruthenium (IV) Oxide Nanocomposite Syntheses, Characterizations and Supercapacitor Applications.

Prof. Dr. Murat ATEŞ

98

Esra ERTÜRK

Fizik

YL

15.09.2018

17.09.2018

Kımızı Kan Hücreleri Yüzey Morfolojisinin Belirlenmesinde Kullanılan Biyomedikal Ölçüm Yöntemleri: Kantitatif Faz Görüntüleme, AFM ve SEM.

Biomedical Measurement Methods Used For The Determination Of Surface Morphology Of Red Blood Cells: Ouantitave Phase Imaging, AFM and SEM.

Doç. Dr. Tanju GÜREL

99

Murat ÖZTAŞ

Biyosistem Müh.

YL

1.09.2015

17.09.2018

Ayçiçeği Tarımında Alternatif Bir Çapalama Ünitesinin Kullanılma Olanakları.

The Facilities Of Using An Alternative Hoeing Unit In Sunflower Production.

Dr. Öğr. Üyesi Cihangir SAĞLAM

100

Ece SANCAR

Bitki Koruma

YL

26.01.2016

17.09.2018

Tekirdağ'da Zeytin Dal Hastalığı Etmeni Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi'nin Tanısı ve Bakteriyel Antagonistlerle Biyolojik Mücadelesi.

Identification Of Bacterial Knot Disease Agent Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi and Biological Control Of Disease By Antagonistic Bacteria In Tekirdağ.

Prof. Dr. Mustafa MİRİK

101

Melda Yağmur TORTUM

Gıda Müh.

YL

26.01.2016

17.09.2018

Trakya Bölgesinde Üretilen Bozalardan Laktik Asit Bakterileri ve Mayaların İzolasyonu ve PZR Yöntemi İle Tanımlanması.

Isolation Of Lactic Acid Bacteria and Yeast From Boza Produced In Thrace Region and Identification By PCR Method.

Prof. Dr. Tuncay GÜMÜŞ

102

Merve UYANIK

Fizik

YL

1.09.2015

17.09.2018

Sürekli Dalgacık Dönüşümünde Paul Dalgacığı Kullanılarak Kırmızı Kan Hücrelerinin Yüzey Morfolojilerinin Belirlenmesi.

Determination Of Surface Morphology Of Red Blood Cells By Using Paul Walevet In Continuous Walevet Transform.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KOCAHAN YILMAZ

103

Ebru ASLAN ÖNER

Gıda Müh.

YL

13.02.2012

17.09.2018

Işınlama İşlemi Uygulanan Farklı Yağ Oranlarına Sahip Hindistan Cevizlerinin Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi.

Investigation Of Changes In Microbiological and Physicochemical Properties Of Coconut With Different Fatty Ratios In Irradiation Process.

Dr. Öğr. Üyesi Figen DAĞLIOĞLU

104

Asuman TORUN

Bahçe Bitkileri

YL

1.09.2015

24.09.2018

Bazı Börülce Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu.

Morphological and Molecular Characterization Of Some Cowpea Genotypes.

Prof. Dr. Murat DEVECİ