TYYÇ; Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. 
2- Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar. 
1- Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir. 
2- Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler. 
1- Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar. 
1- Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. 
2- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. 
3- Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
1- Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. 
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 
3- Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 
 TYYÇ; Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey