Anabilim Dalları

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Ercan BULUŞ
İnternet Sitesi: http://cmf-bm.web.nku.edu.tr/
 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı aşağıdaki çalışma alanları içermektedir.
 
Bilgisayar Bilimleri
Bilişim Teknolojileri
Bilgisayar Güvenliği
Yazılım Teorisi ve Uygulamaları
Veri Yönetimi ve Analizi
Bilgisayar Sistemleri
Mobil, Web, Bulut ve Nesnelerin İnterneti Uygulamaları
Yapay Zeka
Veri Madenciliği
Doğal Dil İşleme
Görüntü ve Sinyal İşleme
 
 
Çalışma İmkanları
 
Bu programdan mezun olan öğrenciler,
 
  • Bilişim, Yazılım, Web, Mobil, IOT ve Eğitim
  • Ar-Ge ve İnovasyon Projelerinde
  • Sanayii
  • Savunma Sanayii ve Siber Güvenlik
  • Tıbbi Otomasyon
 

gibi sektörlerde çalışma imkanı bulabileceklerdir.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Mustafa MİRİK
 
Bitki Koruma Anabilim Dalı
 
Bitki Koruma Anabilim Dalı, Fitopatoloji ve Entomoloji alanında hastalık ve zararlıların tanılarının yapıldığı çok sayıda laboratuvara (Fitopatoloji, Bakteriyoloji, Biyolojik Mücadele,  Ekonomik Entomoloji, Moleküler Fitopatoloji, Viroloji, Akaroloji ve Toksikoloji) ve 4 adet İklim Odasına sahiptir.
 
 
Çalışma Konuları
 
Entomoloji alanında kültür bitkilerinde zararlı böcekler, akarlar ve mücadele yöntemleri ile biyolojik mücadele çalışmaları yürütülmektedir. Fitopatoloji alanında ise kültür bitkilerinde fungal, prokaryotik, virüs ve virüs benzeri hastalıklar ile mücadele yöntemlerinin yanı sıra, herboloji alanında da kültür bitkilerinde yabancı otlar ve mücadele yöntemleri çalışılmaktadır.
 

Akademik personel tarafından 395 adet Uluslararası ve 247 adet Ulusal olmak üzere toplam 642 adet bilimsel yayın yapılmış, yapılan araştırmalarda Uluslararası 4 ve Ulusal 91 adet proje gerçekleştirilmiştir.

Genel Bilgi

 
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Elman BAHAR
 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir.
 
Çalışma Konuları
 
Aşılı ve aşısız köklü asma fidan üretimi
 
Sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliği
 
Hidroponik yöntemlerle asma fidanı üretimi
 
Üzümsü meyve yetiştiriciliği
 
Bazı bahçe bitkilerinin sitolojik incelemeleri
 
Bahçe bitkileri biyoteknolojisi
 
Açıkta mevsim sebzeleri yetiştiriciliği
 
Sebze tohumculuğu
 
Örtüaltı tarımı
 
Örtüaltında topraksız yetiştiricilik
 
Meyve yetiştiriciliği
 
Bahçe bitkilerinde döllenme biyolojisi
 
Bahçe bitkilerinde stres fizyolojisi
 
Program profilleri
 
Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans programı öğrencilere bilimsel bir çalışmanın nasıl kurulacağı ve yürütüleceğini, bahçe bitkileri yetiştiriciliği alanında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ve bir Yüksek Lisans Tezi yazımı ve sunumu yapabilme yetisini verir.
 
Bahçe Bitkileri Doktora programı ise Yüksek Lisans derecesi almış kişilere; bahçe bitkileri bilim dalında daha spesifik bilgiler vererek, kendi başlarına bir denemeyi bağımsız olarak baştan sona kurgulayıp yürütme becerisini kazandırır. Ayrıca kişinin Yüksek Lisans seviyesinin üstünde orjinal bir tez yazmasını öğretir.
 
Öğretim Yöntemleri
Öğretim yöntemleri; kişisel becerilerin geliştirilmesi, farklı öğretim-öğrenim stratejileri, kişisel disiplin, hayat boyu öğrenme, gözlem yapabilme, bilgiyi paylaşma, sunum teknikleri, kritik yapma, grup çalışması, bilginin efektif kullanımı başlıkları altında toplanabilir.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Deniz ŞİRİN
 
Biyoloji Lisansüstü Programının temel amacı gerek akademik alanda, gerekse endüstriyel alanda ihtiyaç duyulan “biyolojik düşünce ve yorumu” benimsemiş iyi donanımlı, çağa uygun öğrenciler yetiştirmek, çevreye ve doğaya saygılı, biyolojik çeşitliliğin önemi bilen,biyolojinin çeşitli alanlarında en son bilimsel gelişmelere paralel olarak yeni araştırma konularında mevcut yöntemleri etkin bir biçimde kullanabilen ve üretilen bilgileri dergilerde yayınlayarak veya konferans ve sempozyumlarda sunarak bilgiyi aktaran, ülkemiz gereksinimlerine uygun nitelikte araştırmacılar sağlamaktır. Biyoloji Anabilim Dalı, moleküler Biyoloji ve Genetik, Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji, Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Mikrobiyoloji, Biyoenformatik ve Matematiksel Biyoloji alanlarında lisansüstü eğitim vermektedir.
 
Biyoloji Lisansüstü Programı, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında, Yüksek Lisans Programı ile başlamıştır. Yeterli koşulların sağlanmasından sonra, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Doktora Programı açılmıştır. Biyoloji Anabilim Dalı’nda 2 Profesör, 6 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doktor Araştırma Görevlisi ve 1 Araştırma görevlisi bulunmaktadır. Halen devam etmekte olan 37 yüksek lisans, 11 Doktora öğrencisi bulunmaktadır.  İlk doktora öğrencisi 26.10.2018 tarihinde mezun olmuştur. Açıldığı günden beri 25 yüksek lisans öğrencisi uzman unvanını alarak mezun olmuştur. 
 
Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimiz biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirip bilgi birikimini arttıracak, bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanarak mezun olup, kamu ve özel sektörün yanı sıra araştırma merkezlerinde araştırma yapabilecek düzeyde olacaklardır. Bu öğrencilerimiz,
 
•          Günümüzün gelişen bilgilerini takip edebilecek,
 
•          Bulunduğu ortamın şartlarına uygun orijinal bir araştırma konusu belirleyebilecek,
 
•          Bilimsel problemleri belirleyebilme ve çözebilme becerisini kazanabilecek,
 
•          Karşılaştıkları sorunları çözebilecek,
 
•          Grup çalışmalarında sorumluluk ve yetki alabilecek, gerektiğinde inisiyatif kullanabilecek,
 

•          Çalışma sonuçlarını etik kuralları çerçevesinde bilimsel bir nitelikte ortaya koyabilecek bireyler olma konusunda yetkin ve etkin halde toplumun hizmetinde bulunacaklardır.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Birol KAYİŞOĞLU
 
Biyosistem Mühendisliğinin amacı; temel bitkisel ve hayvansal üretimde ve diğer biyolojik temelli ürünlerin elde edilme işlemlerinde kullanılan araç ve gereçlerin (makineler, cihazlar, yapılar, kontrol sistemleri, bilgisayar sistemlerinin, vb.) temel çalışma prensipleri, tasarımları, yapımı ve kullanımı konusunda gerekli olan mühendislik, malzeme, biyoloji ve tarım bilgilerini edindirmeye yönelik dersler ve uygulamalar vererek söz konusu alanda gerekli teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır.
 
Günümüzde yüksek öğretimde, mühendislikle biyolojinin sınırında bulunan alanda bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda teknoloji tabanlı birçok bilimsel disiplinler ortaya çıkmıştır. Özellikle elektronik ve enformasyon teknolojileriyle ileri kontrol, ileri teknoloji materyalleri, gelişmiş algılayıcı sistemleri konularında oldukça büyük yol alınmıştır. Tüm bu teknolojik gelişimler, artan beklentilerin sonucuyla birlikte biyolojik ürünlerin üretimleriyle de etkileşim içine girmiştir. Böylece günümüzde biyoloji, üretimin ve üretim teknolojisinin tanımı içine girmiştir. Bu gelişmeyle bu alanda çalışacakların nitelikleri, hem alan olarak genişlemesine, hem de bilgi derinliğinin artmasına gerek duyulmaktadır.
 
Çalışma Konuları:
 
·         Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi,
 
·         Biyosistemlerde üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, barınak ve tesisin projelenmesi, yapımı ve işletilmesi,
 
·         Biyosistemlerle ilgili enerji kaynaklarının kullanımı ve korunması,
 
·         Arazi ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi prensiplerini göz ardı etmeden, sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin gerçekleştirilmesi,
 
·         Her türlü tarımsal ürün ve bunlardan elde edilen gıdaların üretimi, dağılımı, depolanması ve pazarlanması süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi,
 
·         Doğal kaynaklara duyarlı, doğal kaynakların ve buna bağlı olarak tarımda sürdürülebilirliğin bilincinde bireylerin yetiştirilmesi temel hedefler arasında yer almaktadır.
 
Biyosistem mühendislerinin istihdam alanları şunlardır:
 
-       Tasarım
 
-       Araştırma ve Geliştirme
 
-       Tarımsal Üretim
 
-       Tarım ve Endüstri ürünlerinin pazarlanması
 
-       Eğitim
 
-       Mühendislik Hizmetleri
 
-       Danışmanlık
 
-       İlgili alanlarda İmalat

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Lokman Hakan TECER
İnternet Sitesi: http://cmf-cm.web.nku.edu.tr/
 
Çevre Mühendisliği Anabilim dalı Yüksek Lisans programı 2001 yılında, doktora programı ise 2013 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojisi olmak üzere iki anabilim dalını içermektedir. Bölümde mevcut laboratuvar, akademik kadro, elektronik veritabanı aboneliği, bilgisayar altyapısı yanında; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Merkezi Laboratuvarındaki mevcut altyapı sistemleri ve merkezi kütüphane de Çevre Mühendisliği lisansüstü programlarında eğitim alan tüm öğrencilerin kullanımına sunularak önemli katkı sağlamaktadır.
 
Çevre Mühendisliği doğal kaynakların kullanımı ve canlılar için uygun çevre koşullarının oluşturulması ile ilgili birçok disiplini içine alan ve uygulama ağırlığı olan bir bilim dalıdır. Şehirlere içme suyu temininden endüstriyel atık suların arıtılmasına, havza yönetim planlarından temiz üretim teknolojilerine kadar birçok problemle uğraşan Çevre Mühendisliği disiplini ile birlikte kimya, biyoloji, mikrobiyoloji, deniz bilimleri, ziraat, inşaat, makina, jeoloji mühendisliği gibi birçok bilim dalının ortak çalışma alanları mevcuttur. Lisansüstü programları içme suyu arıtımı, atık suların geri kazanımı ve yeniden kullanılması, hava ve toprak kirliliği, tesis içi proses kontrolü, çevre biyoteknolojisi gibi temel konuları da kapsamaktadır.
 

Gittikçe azalan su kaynakları, dünyada havza bazlı yönetime verilen önem, endüstriyel her türlü atığın yönetilme gerekliliği ve kaynakların etkin kullanımına verilen önemin her geçen gün artması program mezunlarına duyulan gereksinimi arttırmaktadır.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Hafız ALİSOY
İnternet Sitesi: http://cmf-ehm.web.nku.edu.tr/
 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2009-2010 Güz Yarıyılından itibaren Eğitim Öğretim faaliyetine başlamış olup, Fen Bilimleri Enstitüsü altında Elektronik, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Telekomünikasyon, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga alanlarında eğitim vermektedir. Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilere Elektronik ve Haberleşme sistemlerinin analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri endüstriyel ve telekomünikasyon kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalında, İşaret İşleme, Görüntü İşleme, Haberleşme, Mikrodalga, Kontrol, İyon -Elektron Teknolojisi, Mikro-Elektronik, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Akıllı Sistemler ve Biyomedikal alanlarında çalışmalar yürütülmekte ve yaptırılmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerine üniversite dışından destekli olarak yürütülen araştırma projelerinde, proje durumuna bağlı olarak, ücretli çalışma imkânı tanınabilmektedir. Lisansüstü eğitim için öğrenci kabul aşamaları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Başvuru zamanları ve prosedürler Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasındaki duyuru ve linklerden takip edilmelidir. Ders Kataloğuna Bölüm sayfasından ulaşılabilir. Ders ve Sınav Programına E-Üniversite Otomasyon sisteminden ulaşılabilmektedir..

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Aysun SAĞBAŞ
İnternet Sitesi: http://cmf-em.web.nku.edu.tr/
 
Endüstrinin her alanında başarı; bilgi, insan gücü, malzeme, sermaye ve diğer üretim faktörlerinin etkin biçimde koordine edilmesi ile elde edilebilmektedir.
 
Üretim ile ilgili faaliyet alanlarında ortaya çıkan problemlerin optimal çözümlerini araştırmak, karar değişkenleri arasındaki ilişkileri incelemek ve sonuçları doğru analiz etmek, işletmelerin değişime ayak uydurabilmesi ve rekabet edebilmesi için önemlidir.
 
Endüstri mühendislerinin görev ve sorumlulukları kapsamında çözümler geliştirme, sistem analizi, sistem tasarımı ve karar verme konularında analitik araçları kullanabilen yetkinlikte olmaları beklenmektedir.
 
Endüstri Mühendisliği alanındaki yaklaşımların, ilkelerin, modellerin ve tekniklerin birbiri ile ilişkili ve uyumlu bir bütünlük içerisinde yüksek lisans seviyesinde öğrenilmesi, tüm mühendisler için imalat ve hizmet işletmelerinde açığı saptanan bilgi ve beceriler kazandıracaktır.
 

Üniversitemiz bünyesindeki endüstri mühendisliği yüksek lisans programı dersleri ve uygulama alanları; üretim, kalite, proje, lojistik ve yönetim süreçlerini ve bağlantılı konuları kapsamakta olup uygulamada çok çeşitli gereksinimlere yanıt verebilecek niteliklere sahip, teorik ve pratik açıdan güçlü mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.?

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Serbülent YILDIRIM
İnternet Sitesi: http://fizik.web.nku.edu.tr/
 
Fizik Anabilim Dalı bünyesinde bulunan İnce Film Fiziği ve Katıhal Elektroniği laboratuvarlarında lisansüstü çalışmalarımız organik tabanlı güneş pili üretimi ve karakterizasyonu, hibrit heteroeklem yapımı ve elektriksel karakterizasyonları, yarıiletken ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonları konularını kapsamaktadır. Fizik bölümü bünyesinde kurduğumuz bu laboratuvarlarda kimyasal sprey püskürtme yöntemi ile ince film üretimi yapılabilmektedir. Büyütülen ince filmlerin detaylı elektriksel ve optik karakterizasyonları yapılabilmektedir.
 
Nükleer fizik alanında kuramsal araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalar relativistik nükleer teorileri ve nükleer yapı uygulamaları üzerinedir. Özellikle Walecka modeli tabanlı tek mezon değiş-tokuşuna dayalı çizgisel olmayan etkileşimler içeren modeller üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu alanda teorik alt yapı ve bilgisayar hesaplamaları için gerekli materyal ve programlar mevcuttur.
 
Anabilim dalımızdaki optik araştırmaları görüntüleme ve optik ölçüm konularında teknikler geliştirmek üzerine yoğunlaşmıştır. 2015 yılında TÜBİTAK desteği ile bu çalışmalar yürütmek ve geliştirmek amacıyla optik araştırma laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarda biyomedikal optik ölçüm konusunda yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları devam etmektedir.
 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fizik Bölümü bünyesinde bulunan Kütle çekim ve Kozmoloji grubumuz, kozmolojik arka alanda konumlanmış kara delikler ve silindirik simetrik uzay zamanlar üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, yüksek boyutlu uzay zaman geometrileri ve alternatif kütle çekim teorileri ile de çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Elde edilen alan denklemleri, bilgisayar programları yardımı ile analitik olarak çözülmeye çalışılmaktadır. Kozmolojik arka alanda bulunan kara delik çözümlerini elde etmek, büyük ölçekli evrende gözlemlerle uyuşan uygun teoriyi elde etmemizi sağlayacaktır.
 

Hesaplamalı yoğun madde fiziği çalışma grubunda çeşitli yarıiletken ve metalik güncel malzemelerin yapısal, elektronik, örgü dinamiksel ve taşınım özellikleri temel ilkeler (ab initio) kullanılarak çalışılmaktadır. Termoelektrik, süperiletkenlik ve manyetizma gibi olguları en yeni kuantum mekanik yöntemlerle dataylı olarak incelenmektedir.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. İsmail YILMAZ

Lisanüstü programlarının araştırma alanları; Mikrobiyal metabolitler, Yeni ürün geliştirme, Fonksiyonel gıdalar, Mikotoksinler, Gıda bulaşanları, Gıda katkı maddeleri, Gıda işleme teknolojileri, Gıda sanayinde HACCP sistemi uygulamaları ve kalite güvence sistemleri, Gıda ambalajlama - Modifiye Atmosfer Ambalajlama, Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi, Mikrobiyolojik analizler, Reoloji ve gıda dokusu, Gıdaların raf ömrü, Gıdaların sağlıklı bileşenleri ve antioksidan kapasiteleri, Gıdaların ışınlanması, Nanoteknoloji uygulamaları, Biyosensörler’den oluşmaktadır.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Sinan ŞAHİN
İnternet Sitesi: http://cmf-im.web.nku.edu.tr/

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak 1993-1994 eğitim-öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini alan bölümümüz, Fen Bilimleri enstitüsü bünyesinde İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı kapsamında 2000-2001 eğitim-öğretim yılında ilk lisansüstü öğrencilerini almıştır. Anabilim dalımız bünyesinde başlıca yapı, yapı malzemesi, mekanik, geoteknik ve hidrolik bilim dallarında yüksek lisans çalışmaları yapılmaktadır. Öğretim elemanı kadromuz 3 doçent, 11 Dr. öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Anabilim dalımızın kullanımına ait yapı malzemesi ve geoteknik laboratuvarları bulunmaktadır.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Yelda YALÇIN GÜRKAN

İnternet Sitesi: http://fened-k.web.nku.edu.tr/

Anabilim dalımız 2008 yılında geniş bir bilimsel vizyona sahip akademik kadro ile kurulmuştur. Temel hedeflerimiz doğru bilgiye ulaşmak ve bunları uygulamaya dönüştürmektir. Seçkin akademik kadromuz disiplinler arası alanların yanı sıra Analitik, Anorganik, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ayşen HAKSEVER
İnternet Sitesi: http://cmf-mm.web.nku.edu.tr/
 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalının eğitim amacı; karmaşık mühendislik problemlerini tanımlayıp çözümleyebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, her türlü yeniliğe açık, özgüveni gelişmiş, Türkçe veya yabancı dilde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilen, etik değerleri özümsemiş, disiplinler arası takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenme ve kendini yenileme anlayışı ile araştıran, teknolojik gelişmelere açık, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel değer üreten, insanlığa yararlı bireyler yetiştirmektir.
 
Mezunlarımızın;
 
·         Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, makine mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması,
 
·         Bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirmesi,
 
·         Sanayide AR-GE ve ÜR-GE projelerinde görev alması,
 
·         Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturur ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak sanayide gelişmeye katkı sağlaması,
 
·         Ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında, enstitülerde bilimsel araştırma yapması,
 

amaçlanmaktadır.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Mahmut ERGÜT
İnternet Sitesi: http://fened-m.web.nku.edu.tr/
 
Bilgi birikiminin hızla arttığı günümüzde diğer profesyonel mesleklerde ve öğretmenlik alanında da daha üst seviyelerde uzmanlaşmış insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Bu duruma ülkemizde yeni açılan birçok üniversitenin eleman ihtiyaçları da eklendiğinde yüksek lisans ve doktora yapan eleman sayısı açığı daha da büyümektedir. Dolayısıyla ülkemizde teorik ve uygulamalı matematik alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenlerle lisansüstü programlarımız ülkemizdeki matematik alanında akademik düzeydeki yetersizliklerin giderilmesi, ulusal ve uluslararası bilimsel aktivitelerde ülkemizin de yeterince söz sahibi olmasına katkılar sağlamak amacını gütmektedir. Ayrıca lisansüstü programlarımız matematik alanında bilgi ve becerilerini artırmak isteyen diğer meslek elemanlarına da uzmanlaşma, alanında kendini geliştirme fırsatı sağlamaktadır. Böylelikle hem ülkemizin gereksinim duyduğu lisansüstü seviyede insan gücünün yetişmesine, hem de yetişmiş bu elamanlar vasıtasıyla eğitim sorunlarının daha bilimsel metotlarla çözülmesine katkı sağlamak lisansüstü programlarımızda hedeflenmiştir.
 
Matematik Anabilim Dalı Yüksek lisans programı 2009-2010 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılından itibaren, doktora programı ise 2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılından itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülmekte olan programlara kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve seçimi ile eğitim-öğretim esasları Yükseköğretim Kurulunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliği ile 29 Mart 2017 tarih ve 30022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine göre yürütülür.
 
Lisansüstü programlarımız matematiğin farklı alanlarına ilgi duyan öğrencilerin bu alanlara ilişkin donanımlarını geliştirmelerine olanak tanıyan birbirini tamamlayıcı ve zenginleştirici dersler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Özellikle Geometri bilim dalında manifoldlar ve yüzeyler teorisine yönelik monosistemler, Minkowski 3-uzayında sabit açılı yüzeyler, yoğunluklu yüzeylerin geometrik özellikleri, ortalama eğrilik tipi denklemleri sağlayan yüzeyler ve hiperyüzeyler; Analiz ve fonksiyonlar teorisi bilim dalında  Sobolev ve Besov uzaylarında çok  değişkenli fonksiyonlarının integral gösterimi ve uygulamaları, iyon elektron teknolojisi problemlerinde matematik modelleme, sıralı vektör uzayları üzerinde tanımlı lineer operatörler, harmonik fonksiyon uzaylarında kompleks analiz ve operatör teori; Cebir bilim dalında kafes teori, genelleştirilmiş cebirsel yapılar, kodlama teorisi, şifreleme, sonlu cisimler, tasarim teorisi, kombinatorik, sayilar teorisi; Uygulamalı matematik bilim dalında yapar sinir ağlarının matematiği, fen ve mühendislik alanındaki modellerin nümerik ya da analitik çözümleri, diferansiyel operatörlerin spektral teorisi, analitik sayılar teorisi, kesirli analiz, kesirli türevli diferansiyel denklemler, Topoloji bilim dalında topolojik K-teorisi, simetrik grupların ve örgü gruplarının temsilleri ve matematik eğitimi gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.
 
Bilimsel makale ve kitap incelemeleri, makale yazımları, aktif ders anlatımları yaptırılarak öğrencilerin doğrudan bilgi üretim sürecine katılmalarını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuş, öğrencilere matematik alanına ilişkin ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayacak nitelikte yayınlar ortaya koyabilme fırsatı lisansüstü programlarımız ile sunulmuştur.
 

Mevcut akademik kadro, lisansüstü derslik imkanı, kütüphanede bulunan yazılı kaynaklar, elektronik ve iletişim altyapısı ile diğer olanaklar, matematik alanında lisans üstü eğitim programını sürdürmek için yeterli alt yapıya sahiptir.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Rüya YILMAZ
İnternet Sitesi: http://gsf-pm.web.nku.edu.tr/
 
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı adı altında,  2000-2001  eğitim-öğretim yılı Güz dönemi itibari ile Yüksek Lisans Programı’na; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde ise Doktora Programı’na başlanmıştır.
 
Programın amacı, lisans programı kapsamında açıklanmış olan çalışma konularında birisinde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik eğitim vermektir.
 
Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programları, çok ölçekli ve çok katmanlı bir yaklaşımla aşağıda yer alan araştırma alanlarını ele almaktadır.
 
·         Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım
 
·         Kırsal Peyzaj Planlama ve Tasarımı
 
·         Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kuramı
 
·         Bitkisel Tasarım ve Materyalleri
 
·         Peyzaj Konstrüksiyonu, Mühendisliği ve Teknikleri
 
·         Peyzaj Islahı ve Onarımı
 
·         Afete Duyarlı Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları
 
·         Peyzaj Yönetimi
 
·         Peyzaj ve Kent Ekolojisi
 
·         Kültürel Peyzajlar
 
·         Peyzaj Mimarlığında Bilişim
 
·         Peyzaj Arkeolojisi ve Restorasyonu
 
·         Disiplinlerarası Tasarım Araştırmaları, Stratejileri ve Uygulamaları
 
Çalışma İmkanları
 
Çevre planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da meslekler arası işbirliğine dayalı organizasyonlar; Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları ile Şirketleri, Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler; Yapısal ve Bitkisel Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları, Yapı Kooperatifleri ve Turizm - Rekreasyon Tesisleri gibi çalışma ortamlarını oluşturmaktadır.
 

Aynı zamanda mezunlarımızın, Üniversite, T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Belediyeler vb. kamu sektöründe çalışma olanaklarına sahiptir.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Yasemin ORAMAN
 
Tarım Ekonomisi bölümünün lisansüstü düzeyde başlıca çalışma konuları; tarıma dayalı sanayi işletmeciliği, tarım ve gıda ürünleri pazarlaması, kooperatifçilik, doğal kaynaklar ekonomisi, tarımsal finansman, kırsal kalkınma, kırsal turizm, tarım ve gıda politikaları, tarımsal yayım, tarımsal iletişim, girişimcilik, köy sosyolojisi gibi ülke ekonomisi yakından ilgilendiren konulardır.
 

Tarım Ekonomisi bölümü mezunlarının idareci, uygulamacı veya araştırıcı olarak çalışabileceği başlıca kurumlar; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerinde, kamusal ve özel bankaların “Tarımsal Bankacılık” bölümlerinde, kırsal kalkınma ajanslarında, özel sigorta şirketlerinin tarım departmanlarında, tarımsal araştırma enstitülerinde, Tarım Kredi Kooperatifleri, Üretici Birlikleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet Birimleri, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, mesleki örgütler (ZMO, Ziraat Odaları Birliği), tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar, tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalardır.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Sezen ARAT
 
Biyoteknoloji bugün yaşamın her alanında doğrudan ya da dolaylı şekilde etkisini göstermekte, besinlerden giysilere, kâğıttan enerjiye, uzay teknolojisinden sağlığa kadar her alanda biyoteknolojiden yararlanılmaktadır. Biyoteknolojideki hızlı gelişme tarım alanında da kendisi göstermekte ve dünya tarımının geleceğine  bu bilim dalının yön vereceği açıkça görülmektedir.
 
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, bu gelişmeler göz önüne alınarak modern biyoteknoloji ve onun tarımda uygulamaları alanında eğitim vermek amacıyla  Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi bünyesinde 07.05.2009 tarihinde kurulmuştur. Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı ise 2014-2015 güz eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamış, 2018-2019 bahar eğitim öğretim döneminde ise doktora programına öğrenci almaya başlayacaktır. 
 
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında hayvansal biyoteknoloji, bitkisel biyoteknoloji, enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde Memeli Hücre Kültürü Laboratuvarı, Bal Arısı Davranışı, Beslemesi, Genetiği ve Üremesi Laboratuvarı, Bitki, Hücre, Doku ve Organ Kültürü Laboratuvarı, Bitki Stres Fizyolojisi Laboratuvarı, Moleküler ve Genetik Laboratuvarı, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Öğrenci Uygulama Laboratuvarı olmak üzere toplam 7 laboratuvar bulunmaktadır.
 
Tarımsal Biyoteknoloji mezunlarının sahip olduğu iş olanakları; 
 
·         Kamu ve özel sektör Araştırma Enstitüleri,
 
·         Biyoteknoloji Enstitüleri,
 
·         Araştırma İstasyonları,
 
·         Faaliyet alanı Biyoteknoloji olan özel sektörler,
 
·         Tohumculuk, fide-fidan ve seracılık sektörleri,
 
·         Zirai Karantina ve İl Kontrol Laboratuvarları,
 
·         Marmara Araştırma Merkezi,
 
·         Tarımsal Analiz Laboratuvarları,
 
·         Araştırıcı ve öğretim üyesi olarak Üniversiteler,
 
·         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı İl Müdürlükleri,
 
·         Tarım Kredi Kooperatifleri,
 
·         Ziraat Bankası ve
 

·         Belediyeler.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. İsmet BAŞER
 
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı; Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 1982-1983 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans, 1986-1987 Eğitim-Öğretim yılında da doktora programına başlamıştır. Trakya Üniversitesi’ne bağlı olduğu dönemde 106 Yüksek Lisans ve 25 Doktora öğrencisi mezun vermiş olan anabilim dalı, 2006 yılından itibaren Ziraat Fakültesinin Namık Kemal Üniversitesi’ne bağlanmasıyla, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde  86 Yüksek Lisans,  26 Doktora öğrencisi mezun vermiştir.
 
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, özellikle Tekirdağ ve Trakya Bölgesinin tarımsal üretim sorunlarına ışık tutacak şekilde;
 
Tahıllar ve Yemeklik Dane Baklagiller,
Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı,
Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Islahı,
Bitki Islahı,
Bitki Biyoteknolojisi,
Bitki Fizyolojisi,
Bitki Ekolojisi,
Tohumculuk Bilimi ve Teknolojisi,
Organik Tarım,
Enerji Bitkileri,
Tıbbi-Aromatik Bitkiler konularında eğitim ve araştırma faaliyetlerine odaklanmıştır.

Mezunlarımız; Tarım Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalar (un, şeker, konserve, salça, çeltik, yem vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde çalışabilmektedir. Ayrıca müteşebbis olarak kurdukları tohumculuk firmalarıyla da tarım sektörüne hizmet vermektedirler.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Rıza ATAV
İnternet Sitesi: http://cmf-tm.web.nku.edu.tr/
 
Güçlü bir akademik kadroya sahip olan anabilim dalımız, tekstil sanayinin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak sektörün beklentilerine uygun bilgi ve beceriye sahip, temel bilgileri sağlam, araştırmacı, analitik düşünebilen, meslek etiğini benimsemiş, sorumluluklarının bilincinde, grup çalışmalarına yatkın ve çalışkan bilim insanları yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanacaklardır.
 
Anabilim dalımızın eğitim ve araştırma konularını; Tekstilde istatistiksel analizler, iplik yapıları ve üretim teknikleri, iplik mekaniği, tekstil testleri, kumaş geometrisi, teknik tekstiller, tekstil katı modellemeleri, örme teknolojisi, tekstil tasarım sistemleri ve ürün geliştirme, dokumanın fiziksel analizi ve dokuma teknikleri, tekstil hata kaynakları ve kontrolü, geri dönüşüm, renk ölçümü, boyarmadde kimyası, tekstil yardımcı maddeleri, enstrümantal analizler, üretim süreci analizi, sipariş ve envanter yönetimi, kumaş tutum ölçme ve değerlendirmesi, lüks lifler ve terbiye işlemleri, tekstil boyamacılığı, nanoteknolojik ürünlerin boyacılık uygulamaları, kalite sistemleri, giysi konforu oluşturmaktadır.
 

Anabilim dalı olarak vizyonumuz; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim veren, sanayi ile bütünleşik araştırma-geliştirme çalışmaları yapan, sürekli gelişen, bilgi üretimi ve yetiştirdiği mühendislerle sektörü yönlendirebilecek bir eğitim öğretim kurumu olmaktır.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Aydın ADİLOĞLU

İnternet Sitesi: http://ziraat-tbbb.web.nku.edu.tr/

Anabilim dalımız çalışma konuları: Toprak Kimyası, Bitki Besleme, Organik Tarım, Gübreler ve Gübreleme, Çevre Kirliliği, Fitoremediasyon, Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası, Bitki Fizyolojisi, Sürdürülebilir Toprak Verimliliği, Toprak ve Su Koruma, Arazi Kullanım Planlaması, Toprak Amenajmanı, Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması, Toprak Fiziği, Toprak Mekaniği ve Teknolojisi, Fotopedoloji ve Uzaktan Algılama.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. H. Ersin ŞAMLI

İnternet Sitesi: http://ziraat-z.web.nku.edu.tr/

Zootekni Anabilim dalı, ekonomik öneme sahip hayvanların üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularını içeren bir bilim dalıdır. Anabilim dalının amacı, toplum için çiftlikten sofraya kaliteli ve sağlıklı hayvansal ürünlerin üretimini gerçekleştirecek Ziraat Mühendisi Zooteknistlerin mesleğin gerektirdiği evrensel niteliklerde bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Anabilim dalımızda iki yıl yüksek lisans ve dört yıl doktora eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz sırasıyla Yüksek Ziraat Mühendisi ve Zootekni Bilim Doktoru ünvanı almaktadır. Anabilim dalımızda lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, bankalar ile belediyeler, tarımsal ürün üretimi yapan, ithal ve ihraç eden kurum ile kuruluşlarda görev yapma olanlarına sahiptirler. Son yıllarda Zootekni Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapmış mezunların istihdamına yönelik ilgi önemli düzeyde artmaktadır. Mezunlarımız aynı zamanda kanatlı hayvan, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri, yem fabrikaları, yem analiz laboratuarları, yerli ve yabancı firmalarda ürünlerin pazarlanmasında görev yapmaktadır.

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Gökhan UNAKITAN

İnternet Sitesi: http://fbe-tdg.web.nku.edu.tr/

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı; ekonomik yatırımların önemli bir kısmını oluşturan gayrimenkul yatırımlarının, hem yatırımcının hem de ülkenin ekonomik menfaatleri çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayacak şekilde eğitim vermektir. Programda katılımcılara uygulama becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Ders Bankası

Bilgi eklenecek.