Fen Bilimleri Enstitüsü

Matematik Anabilim Dalı

Bilgi birikiminin hızla arttığı günümüzde diğer profesyonel mesleklerde ve öğretmenlik alanında da daha üst seviyelerde uzmanlaşmış insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Bu duruma ülkemizde yeni açılan birçok üniversitenin eleman ihtiyaçları da eklendiğinde yüksek lisans ve doktora yapan eleman sayısı açığı daha da büyümektedir. Dolayısıyla ülkemizde teorik ve uygulamalı matematik alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenlerle lisansüstü programlarımız ülkemizdeki matematik alanında akademik düzeydeki yetersizliklerin giderilmesi, ulusal ve uluslararası bilimsel aktivitelerde ülkemizin de yeterince söz sahibi olmasına katkılar sağlamak amacını gütmektedir. Ayrıca lisansüstü programlarımız matematik alanında bilgi ve becerilerini artırmak isteyen diğer meslek elemanlarına da uzmanlaşma, alanında kendini geliştirme fırsatı sağlamaktadır. Böylelikle hem ülkemizin gereksinim duyduğu lisansüstü seviyede insan gücünün yetişmesine, hem de yetişmiş bu elamanlar vasıtasıyla eğitim sorunlarının daha bilimsel metotlarla çözülmesine katkı sağlamak lisansüstü programlarımızda hedeflenmiştir.

Matematik Anabilim Dalı Yüksek lisans programı 2009-2010 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılından itibaren, doktora programı ise 2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılından itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülmekte olan programlara kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve seçimi ile eğitim-öğretim esasları Yükseköğretim Kurulunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliği ile 29 Mart 2017 tarih ve 30022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine göre yürütülür.

Lisansüstü programlarımız matematiğin farklı alanlarına ilgi duyan öğrencilerin bu alanlara ilişkin donanımlarını geliştirmelerine olanak tanıyan birbirini tamamlayıcı ve zenginleştirici dersler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Özellikle Geometri bilim dalında manifoldlar ve yüzeyler teorisine yönelik monosistemler, Minkowski 3-uzayında sabit açılı yüzeyler, yoğunluklu yüzeylerin geometrik özellikleri, ortalama eğrilik tipi denklemleri sağlayan yüzeyler ve hiperyüzeyler; Analiz ve fonksiyonlar teorisi bilim dalında  Sobolev ve Besov uzaylarında çok  değişkenli fonksiyonlarının integral gösterimi ve uygulamaları, iyon elektron teknolojisi problemlerinde matematik modelleme, sıralı vektör uzayları üzerinde tanımlı lineer operatörler, harmonik fonksiyon uzaylarında kompleks analiz ve operatör teori; Cebir bilim dalında kafes teori, genelleştirilmiş cebirsel yapılar, kodlama teorisi, şifreleme, sonlu cisimler, tasarim teorisi, kombinatorik, sayilar teorisi; Uygulamalı matematik bilim dalında yapar sinir ağlarının matematiği, fen ve mühendislik alanındaki modellerin nümerik ya da analitik çözümleri, diferansiyel operatörlerin spektral teorisi, analitik sayılar teorisi, kesirli analiz, kesirli türevli diferansiyel denklemler, Topoloji bilim dalında topolojik K-teorisi, simetrik grupların ve örgü gruplarının temsilleri ve matematik eğitimi gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Bilimsel makale ve kitap incelemeleri, makale yazımları, aktif ders anlatımları yaptırılarak öğrencilerin doğrudan bilgi üretim sürecine katılmalarını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuş, öğrencilere matematik alanına ilişkin ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayacak nitelikte yayınlar ortaya koyabilme fırsatı lisansüstü programlarımız ile sunulmuştur.

Mevcut akademik kadro, lisansüstü derslik imkanı, kütüphanede bulunan yazılı kaynaklar, elektronik ve iletişim altyapısı ile diğer olanaklar, matematik alanında lisans üstü eğitim programını sürdürmek için yeterli alt yapıya sahiptir