Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri

Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı
Birimlerdeki dergi sayısı
Disiplinler arası lisansüstü program sayısı
Doktora program sayısı
Faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı
Faydalı model ve endüstriyel tasarım lisanslama sayısı
Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yapılan toplantı ve eğitim sayısı
Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı
Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı
Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı
Lisansüstüne kabul edilen öğrencilerin ALES ortalamaları
Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı
Patent başvuru sayısı
Patent lisanslama sayısı
Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı
Projelere katılan öğrenci sayısı
SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı
SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı
Tezli yüksek lisans program sayısı
Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı
Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü program sayısı