2020-04-04

Yök'ten Üniversite Öğrencileri İçin Kayıt Dondurma Ve Erteleme HakkıYök'ten Üniversite Öğrencileri İçin Kayıt Dondurma Ve Erteleme  Hakkı
1 Nisan 2020 / Ankara
 
Bilindiği  üzere  küresel  salgın  Yeni  Koronavirüs  Hastalığı  (COVID-19)  nedeniyle  Kurulumuz
tarafından  bazı  kararlar  alınmış  olup    2019-2020  eğitim  öğretim  yılı  bahar  dönemine  münhasır 
olmak üzere;
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin imkanlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi
ile  yapılmasına  karar  verilmiştir.  Eğitim  ve  öğretim  süreçlerinin  mümkün  olduğunca  kesintiye
uğramadan  yürütülebilmesi için,  her  düzeydeki  yükseköğretim  programlarında  yer  alan  derslerin
"teorik  kısımlarının  gerekli  teknik  alt  yapı  ve  yeterliğe  haiz  olmaları  durumunda"  hangilerinin
uzaktan ve djital öğretim yöntemi ile yapılacağına  yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca
karar verilmesine imkan tanınmıştır.
 
COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim
kurumlarındaki  ders  ekle-sil işlemlerinin  sona  ermesi,  dönem  sırasında  bazı  öğrencilerin  uzaktan
öğretime  devam  etme  imkanlarının  olmadığı  da  göz  önünde  bulundurulurak,  31.03.2020  tarihli
Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  Kurulumuz  tarafından  COVID-19  küresel  salgını
dolayısıyla:
 
1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim 
    gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 
      2019-2020  eğitim  öğretim  yılı  bahar  döneminde  kayıtlarının  dondurulmasına  ve  kayıt 
     dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,
 
2.  Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;
a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan 
     öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı 
      hususlarında ilgili tez  danışmanın  görüşü  alınması  kaydıyla  üniversite  yönetim 
     kurulunca değerlendirilirilerek karar verilmesine,
 
b)  Bu  süreçte  tez  döneminde  olup  azami  süresi  biten  öğrenciler  için  eğitime  ara 
     verilen süre kadar ilave süre verilmesine,
 
c)  Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının
    etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik 
      sınavlarının  "denetlenebilir  ortam  ve  şartlarda  gerçekleştirilmesi  ve  muhakkak
     kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine,bununla birlikte 
     bu konuda  erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine
3.  Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına,
karar verilmiştir