Fen Bilimleri Enstitüsü

YETERLİLİKLER
Bahçe Bitkileri (DK)1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, 2-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. 3-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. 4-Üretim materyali ve genetik kaynakların korunması ve devamının sağlanması 5-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek 6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek , 7-Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek. 8-Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek9-En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1). 10-Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ve pratik uygulamaları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik edebilme becerisi 11-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, 12-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, 13-Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. 14-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, 15-Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. 16-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, Bahçe Bitkileri (YL)1-Yeni ürün ve yetiştirme modellerinin takip edilmesi ve güncel gelişmelerden haberdar olması2-Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yeteneği3-Ölçme, değerlendirme, analiz yapabilme ve çıktıları artı değere dönüştürerek genel kullanıma sunma 4-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilmek5-Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçlerin izlenmesi (fizyolojik, morfolojik) değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2),7-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, 8-Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında kullanılabilecek yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygulayabilme yetisi9-Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterlilik10-Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçların bilimsel metodlarla değerlendirilerekyorumlanabilmesi11-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.12-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek13-Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek14-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 15-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, -Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 16-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. 17-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,18-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek,Bilgisayar Mühendisliği (YL)1-Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate olarak bilimsel çalışma yapabilme2-Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, oluşabilecek risklere karşı önlem alabilme3-Problem için en uygun araçları belirleyebilme4-Problem çözümlerini ve bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme 5-Bir problemi çözmek için farklı disiplinlerden oluşan takımlarla bütünleşip çözüm üretebilme6-Bilimsel veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme7-Bilimsel gelişmeleri izleyebilme ve kendini yenileyebilme8-Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında çalıştığı konuda derinlemesine araştırabilme, kazandığı bilgileri değerlendirebilme ve uygulayabilme9-Analiz ve tasarımı teorik temellere dayanan farklı çözümler üretip bunları fayda ve maliyetleri açısından karşılaştırabilme ve en uygun çözümü gerçekleştirebilmeBitki Koruma (DK)1-Lisansüstü düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2-Entomoloji ya da Fitopatoloji bilim dallarında profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 3-Entomoloji veya Fitopatoloji bilim dallarında yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi 4-En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme becerisi 5-Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneği Bitki Koruma (YL)1-Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneği2-Lisansüstü düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci3-Entomoloji ya da Fitopatoloji bilim dallarında proje üretme, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği bilinci, bu alanda çıkabilecek hukuksal problemlerin çözümlenmesinde farkındalık4-Entomoloji ya da Fitopatoloji bilim dallarında lisansüstü düzeyindeki çalışmalarda sorumluluk alma özgüveni5-Entomoloji ya da Fitopatoloji bilim dallarında gerekli modern laboratuar alet ve ekipmanları kullanabilme becerisi6-Entomoloji ya da Fitopatoloji bilim dallarında deneme tasarlama, kurma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yeteneği7-Entomoloji veya Fitopatoloji bilim dallarında yüksek lisans düzeyindeki çalışmaları paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olma8-Bitki Koruma alanlarında özelleşme, entomoloji ve fitopatoloji bilim dallarında, problemleri saptama, yenilikçi çözüm yolları arama yeteneği9-Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğiBiyoloji (DK)1-Lisans, Yüksek Lisans yeterliliklerine bağlı olarak edindiği biyolojik düşünce ile ulusal ve uluslar arası sorunlara çözüm arama becerisi kazanma,2-Biyolojinin ilgili alanlarında (Zooloji, Botanik, Biyoenformatik ve Matematiksel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hidrobiyoloji) bilgi düzeyinin artırılması ile birlikte, alanında yenilik getirecek özgün varsayımlar üretebilme ve güncel metodoloji ve literatür bilgisi ışığında çözümlemeler getirebilme becerisi kazanma,3-Alanında in vitro ve in vivo deneysel çalışmaları planlamak, yürütmek ve elde ettikleri sonuçları değerlendirebilme becerisi kazanma,4-Alanında elde ettiği bilimsel verileri uluslar arası düzeyde sunabilme ve tartışabilme becerisi kazanma,5-Alanı ile ilgili yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve güncel araştırma yöntemlerini uygulama becerisi kazanma,6-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alma ve bu değerleri öğretebilme ve denetleme becerisi kazanma,7-Alanı ile ilgili olarak disiplinler arası etkileşimin önemini kavramak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi kazanma,Biyoloji (YL)1-Gelişen bilgi ve teknolojiye ulaşıp onu takip edebilecek, yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek, temel makaleleri okuyup tartışabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak. 2-Biyolojinin toplumsal işlevini bilen, mesleki sorumluluk bilincine sahip ve bilimsel etik değerlere bağlı birey olmak. 3-Biyolojideki ilgi alanını belirlemek, bu alanda bir soruyu seçebilmek, sorunun çözümü için mevcut yöntemler arasından uygun olan(lar)ına karar verebilmek veya yeni çözüm yöntemi geliştirebilmek.4-Bilimsel araştırma yaparak ulaştığı bilgiyi değerlendirmek, bu bilgiyi yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilme becerisi kazanmak. 5-Bilimsel araştırmalar sırasında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 6-Bilgisayar başta olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak. 7-Alanında sağlam bir bilgi temeli oluşturmak, bu bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda uygulayarak ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak. Biyosistem Mühendisliği (DK)1-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak 2-Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek4-Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 5-Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak. 6-Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak 7-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak. 8-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek 9-Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek 10-Biyosistem Mühendisliği Lisans Derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme,yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak 11-Biyosistem Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak. 12-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak 13-Bağımsız olarak kendi basına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek14-Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 15-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri, bilgi tabanlı toplumda tanıtarak yüceltebilme yeteneğini kazanmak.Biyosistem Mühendisliği (YL)1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek2-Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek3-Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak.4-Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak5-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.6-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek7-Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek8-Biyosistem Mühendisliği Lisans Derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme,yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak9-Bağımsız olarak kendi basına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek10-Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmekÇevre Bilimleri ve Teknolojileri (DK)1-Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneği2-Mevcut ve gelecekteki çevre problemlerini tanıma ve çözme yeteneği3-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci4-Karmaşık çevresel problemlerde karar verme, çözüm projeleri oluşturma ve yönetme becerisi5-En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme becerisi6-Aktif araştırma ve teknoloji geliştirme programı oluşturma yeteneği7-Akademik ve sektörel bilgi ve deneyim sağlamakÇevre Mühendisliği (DK)1-Öğrenciyi yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ürettikleri çözümleri etkili bir şekilde sunmaya hazırlamak2-Öğrenciyi mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak3-Öğrenciyi belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak4-Öğrenciye bir çevre mühendisi olarak, lisans eğitimi sürecinde aldığı temel bilgilerin mühendislik problemlerini çözmede nasıl kullanılacağını kavratmak.5-Öğrenciye alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak6-Disiplinler arası çalışma becerisini kazanmak.7-Deneysel çalışma tasarımı/kurgusu yapabilmek ve bu çalışma kapsamında gerekli sistem ya da düzeneği kurabilmek ve uygulayabilmek.8-Bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilimsel makale ve rapor formatında yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olabilmekÇevre Mühendisliği (YL)1-Öğrenciyi yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ürettikleri çözümleri etkili bir şekilde sunmaya hazırlamak2-Öğrenciyi mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak3-Öğrenciyi belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak4-Öğrenciye bir çevre mühendisi olarak, lisans eğitimi sürecinde aldığı temel bilgilerin mühendislik problemlerini çözmede nasıl kullanılacağını kavratmak.5-Öğrenciye alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak6-Disiplinler arası çalışma becerisini kazanmak.7-Deneysel çalışma tasarımı/kurgusu yapabilmek ve bu çalışma kapsamında gerekli sistem ya da düzeneği kurabilmek ve uygulayabilmek.8-Bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilimsel makale ve rapor formatında yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olabilmekElektronik ve Haberleşme Mühendisliği (YL)1-Yüksek Matematik, İleri fen ve mühendislik bilgilerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.2-Yaptığı çalışmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda sözlü ve yazılı olarak sunma becerisi.3-Özgün araştırmalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi4-Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerini göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi ve mesleki uygulamalarda etik değerlere uygun davranması5-Karşılaştığı mesleki problemler için tek başına çözüm üretebilme becerisi, sorun üzerinde araştırma yapabilme ve karar verme becerisi.6-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğindeki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.7-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.Endüstri Mühendisliği (YL)1-Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçe dilini etkin kullanabilme; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olma2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma3-Teorik araştırmaları inceleme, analiz etme ve özgün değeri bulunan yeni araştırma problemlerini tespit edebilme yeteneğine sahip olma4-Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahip olma5-Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma6-Matematik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimini ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahip olma7-Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaca uygun olarak analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma8-İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma9-Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma yetkinliğine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma yetkinliğine sahip olma10-Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yetkinliğine sahip olma11-Endüstri Mühendisliği alanındaki uygulamalarda öngörülmeyen durumlarda yeni çözümler ortaya koyabilme, geliştirme ve sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olma12-Endüstri Mühendisliği alanında elde ettikleri bilgi ve çözüm yöntemlerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisine sahip olmaFizik (DK)1-Fizik doktora öğrencileri/mezunları uluslararası bilimsel platformlarda bulunur, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışır, özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini kurduğu iletişimlerle gösterir.2-Fizik doktora öğrencileri/mezunları uluslararası bilim dili olarak İngilizcede ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel hertürlü iletişim kurabilir.3-Fizik doktora öğrencileri/mezunları, eleştirel düşünceye öncelik verir, yeni düşünceler sentezler; alanındaki yeni bilgileri üzerinde çalışılan problemin çözümünde sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.4-Fizik doktora öğrencileri/mezunları çalışma alanlarına bağlı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgilere sahiptir, çağın gerektirdiği tüm olanakları kullanarak bilgilerini güncel tutar.5-Fizik doktora öğrencileri/mezunları alanlarındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri yaşadıkları tüm ortamlarda tanıtarak, toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.6-Fizik doktora öğrencileri/mezunları alanlarına yakın disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık problemleri analiz eder, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.7-Fizik doktora öğrencileri/mezunları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.8-Fizik doktora öğrencileri/mezunları alanı ile ilgili çalışmalarında kuramsal, deneysel, hesaplamalı veya gözlemsel araştırma yöntemlerinden biri yada birkaçını kullanmada üst düzey beceriler kazanmış olur.9-Fizik doktora öğrencileri mezuniyet öncesi alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlar ve en az birer bildiriyi ulusal ve uluslararası toplantılarda sunar.10-Fizik doktora öğrencileri ders ve tez aşamalarındaki kuramsal, deneysel ve gözlemsel çalışmaları süresice hertürlü verilerinde, yazılı belgelerinde ve sözlü ifadadelerinde bilimsel etik kurallarına uyarlar.11-Fizik doktora mezunları etik, temel insan hakları, evrensel hukuk, demokrasi, doğaya saygı ve çevre bilinci konularında duyarlıdır ve bu alandaki problemlerin çözümüne sivil toplum nezninde katkıda bulunur ve çözümleri destekler.Fizik (YL)1-Fizik yüksek lisans mezunları büyük oranda doktora eğitimine devam eder veya Yüksek Fizikçi olarak kariyerini sürdürür.2-fiziğin, klasik mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekaniği ve matematiksel fizik derslerinde ileri derecede bilgi sahibi olur ve alacağı seçmeli derslerle uzmanlık alanında yetkinleşir.3-Araştırmalarının bitiminde tezini yazar ve savunur. Ayrıca tez çalışmasından ulusal veya uluslararası yayın yapar.4-Araştırmalarında sonuçları fiziksel olarak yorumlar. 5-Araştırmalarında matematiksel yöntemleri, deneysel ve sayısal teknikleri etkin şekilde kullanır.6-Araştırmalarında, literatürü takip eder, çalışmalarını bilimsel toplantılarda sunar.Gıda Mühendisliği (DK)1-Gıda Mühendisliği alanında yeni bilgilerin analizini, sentezini ve değerlendirilmesini yapabilmek 2-Gıda Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanabilecek çalışmayı genişletmek suretiyle ilgili konudaki bilginin kapsamının genişletilmesine özgün bir çalışma ile katkıda bulunma,3-Gıda Mühendisliği alanında sistematik anlayışı ve Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili araştırmalarda yöntem ve becerilerde tecrübeli olma durumu, 4-Gıda Mühendisliği alanında nemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olma durumu,5-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma6-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme becerisi Gıda Mühendisliği (YL)1-Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,2-Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi, derinleştirilmesi ile beraber bilimsel araştırma sonucu bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulamaya aktarabilme becerisi,3-Gıda Mühendisliği alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme,4-Gıda Mühendisliği alanındaki uygulamalarda öngörülmeyen durumlarda yeni çözümler ortaya koyabilme, geliştirme ve sorumluluk alabilme,5-Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmasını ilgili gruplara çeşitli yöntemlerle aktarabilme becerisi,6-Gıda Mühendisliği alanında elde ettikleri bilgileri ve çözüm yöntemlerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi.7-Gıda Mühendisliği alanında bir sorunu analiz etme, çözüm üretme, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerini kullanma, mevcut yöntemleri karşılaştırabilme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisi,8-Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri tamamlama ve kullanabilme becerisi,9-Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetleme becerisine sahip olma,10-Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi11-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma, 12-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,İnşaat Mühendisliği (YL)1-Yaşam boyu öğrenmenin ve uzman bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ve öğrenme ve uzman bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme becerisi,2-Uzman mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntemleri ve çağdaş araçları kullanma becerisi.3-Uzmanlık alanında mühendislik problemlerini tanımlama, ifade etme ve çözme becerisi,4-Mühendislik çözümlemelerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte uzmanlık eğitimi,5-Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve genelde temel ve uzman mühendislik bilgilerini uygulama yeti ve becerisi, 6-Kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak biçimde, uzmanlık gerektiren bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi,7-Gözlem ve uzman deney tasarlama, yapma ve bunların sonuçlarını değerlendirme, çözümleme ve yorumlama becerisi,8-Etkin iletişim kurma ve öğrenme yeti ve becerisi,9-Etik (ahlakî) ve uzman mesleki sorumluluk bilinci,10-Disiplinler arası uzman takımlarda çalışabilme becerisi, 11-Çağın sorunları ve uzmanlık alanı ile ilgili olası çözüm yolları hakkında bilgi,Kimya (DK)1-Yüksek lisans yeterliklerini esas alarak alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ve tecrübeleri özgün fikir ve araştırmalarla geliştirerek uzmanlaşır ve alanına yenilik getirecek özgün bilimsel kavramlara ulaşma2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme4-En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek5-Bilimsel makale okuma, anlama ve değerlendirebilme6-Belirli alanlarda özelleşerek araştırma projesi tasarlama, deney yapma, verileri çözümleme, sonuçları yorumlama becerisi konusunda yeterlik kazanabilme7-Alanıyla ilgili teknik kuralların yanı sıra ekip çalışmasının etkin ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme8-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme9-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme10-Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme11-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme12-Alanı ile ilgili bilgileri kullanarak spesifik araştırma alanlarına uygulayabilme ve geliştirebilmeKimya (YL)1-Teknolojik açıdan temel fiziksel hesaplamaları, kuantum, polimer ve nanoteknoloji bilimine aktarır.2-Organik Kimya reaksiyonlarını yazabilir, yorumlayabilir. Bu reaksiyonları üç boyutlu olarak düşünebilir ve mekanistik incelemelerini yapabilir. 3-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.4-Klasik ya da modern her türlü analiz metodunu uygular, deneylerin sonuçlarını değerlendirir.5-Kimyasal değişimin kinetiği, katalizör bilimi ve kimyasal reaksiyonların mekanizmalarını yorumlar. 6-Doğal ve uygulamalı bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır. 7-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir. 8-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, fizikokimyasal yönden matematiksel düşünme becerisi kazanarak ulusal ve uluslararası ortamlarda aktarabilme becerisi kazanır.9-Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını eşleştirir, birbiriyle karşılaştırır ve yorumlar.10-Biyokimyanın canlı yaşamındaki önemini ve biyolojik sistemlerdeki yapılanmaları tanımlar. 11-Biyokimyada kullanılan protein saflaştırma ve karakterizasyon yöntemlerini yorumlar ve karşılaştırarak hangi yöntemin uygun olacağına karar verebilme becerisini kazanır. 12-Anorganik kimyanın yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır. 13-Anorganik kimyanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder. 14-Analitik kimya alanındaki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, analiz metotlarını geliştirir, sonuçlandırır.15-Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği ve bağımsız çalışabilme becerileri gelişir. Makine Mühendisliği (DK)1-Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi2-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci5-Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi6-Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi7-İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci8-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi9-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi10-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi11-Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi13-Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi14-Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisiMakine Mühendisliği (YL)1-Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi, 2-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi,4-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,5-Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi, 6-Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,7-İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci,8-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,9-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,10-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi,11-Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci,12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi,13-Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi,14-Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi,Matematik (DK)1-Temel tanımları okuma, anlama ve kullanma ve bu tanımlardan sonuçlar çıkarabilme2-Temel seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak yapabilme3-Matematiksel ispatın doğasını anladığını gösterme ve açık ve tam ispat yapabilme4-Matematiksel hesaplamalar için temel bilgisayar programları yazabilme5-Matematik dili ile yazılı ve sözlü formda etkin olarak ifade yeteneği gösterme6-Matematiğin uygulama alanları ve matematiksel modelleme deneyimi edinme7-Matematiğin bazı alanlarında orijinal araştırma ve çalışma yapma becerisi gösterme8-Matematiği bağımsız olarak okuma ve öğrenme becerisi geliştirme9-İleri düzeyde eleştirel düşünme becerisi gösterme10-Açık problem bulmada, konjektürler yapmada ve bu konjenktürleri ispat veya çürütmek için kanıt toplamaMatematik (YL)1-Temel tanımları okuma, anlama ve kullanma ve bu tanımlardan sonuçlar çıkarabilme.2-Temel seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak yapabilme.3-Matematiksel ispatın doğasını anladığını gösterme ve açık ve tam ispat yapabilme.4-Matematiksel hesaplamalar için temel bilgisayar programları yazabilme.5-Matematik dili ile yazılı ve sözlü formda etkin olarak ifade yeteneği gösterme.6-Matematiğin uygulama alanları ve matematiksel modelleme deneyimi edinme.7-Matematiğin bazı alanlarında orijinal araştırma ve çalışma yapma becerisi gösterme.8-Matematiği bağımsız olarak okuma ve öğrenme becerisi geliştirme.9-İleri düzeyde eleştirel düşünme becerisi gösterme.10-Açık problem bulmada, konjektürler yapmada ve bu konjenktürleri ispat veya çürütmek için kanıt toplama.Peyzaj Mimarlığı (DK)1-Tasarım ve planlama mantığına dayanan ekolojik veri tabanlı proje üretmek2-Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretmek, analitik düşünme yeteneği3-Peyzaj çalışmaları için modern teknolojiyi ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma [Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları, CAD yazılımları, 3D modellemeler, Ms Office]4-Mesleki etik ve sorumluluk bilinci5-Mesleğin gerektirdiği farklı alanlarda çalışabilme ve uygulamalara katılmak,6-Girişimcilik, kendini yenileme ve yenilikleri takip etmek amacıyla yabancı dil bilgisi bilincine sahip olmak7-Çalışma konusu ile ilgili bilgileri kendi alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel bir şekilde aktarabilmek8-Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmekPeyzaj Mimarlığı (YL)1-Tasarım ve planlama mantığına dayanan ekolojik veri tabanlı proje üretmek2-Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretmek, analitik düşünme yeteneği3-Peyzaj çalışmaları için modern teknolojiyi ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma [Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları, CAD yazılımları, 3D modellemeler, Ms Office]4-Mesleki etik ve sorumluluk bilinci5-Mesleğin gerektirdiği farklı alanlarda çalışabilme ve uygulamalara katılmak,6-Girişimcilik, kendini yenileme ve yenilikleri takip etmek amacıyla yabancı dil bilgisi bilincine sahip olmak7-Çalışma konusu ile ilgili bilgileri kendi alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel bir şekilde aktarabilmek8-Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek9-Alanındaki bir problemi, kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, sonuçları değerlendirmekTarım Ekonomisi (DK)1-Vadeli işlem piyasalarında fiyat riski yönetim stratejileri ve tüccar davranışları konusunda bilgi sahibi olma2-Türkiye, AB ve ABD’de izlenen uluslararası tarım ve ticaret politikaları ve tarım sigortaları uygulamaları konularında bilgi sahibi olma3-Türev piyasaların tarım ürünlerinde ve uluslararası finansal tekniklerin tarım ürünleri piyasalarında uygulamaları konularında bilgi sahibi olma4-Tarımsal işletmelerin yönetiminde ve ekonomik analizlerinde kullanılan yöntemleri öğrenmek ve uygulamak5-Tarım ekonomisinde zaman serileri ve makro ekonomik analizlerin öğrenilmesi6-Perakende pazarlama karması unsurları ve yönetimi kavramlarının ve modern pazarlama karması stratejilerinin öğrenilmesi,7-Kooperatiflerde insan kaynağının geliştirilmesi hakkında bilgi sahibi olma8-Gıda sanayi işletmelerinde stratejik planlama, yönetim ve insan kaynakları konularında bilgi sahibi olma9-Çiftlikler ve tarımsal firmalar (orta ve büyük gıda ve tarımsal girdi işletmeleri) için en karlı üretim planlarının ve en düşük maliyetli karma yem bileşimlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler konusunda bilgi sahibi olma10-Çevre yönetim sistemi, sosyal, ekonomik ve çevresel etki değerlendirme ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olma ve ÇED raporu hazırlama becerisi11-Çalışma konularına paralel olarak araştırma teknikleri ve yöntemleri konusunda özel bilgi ve deneyimlere sahip olma12-Büyüme ve kalkınma kavramları ile tarımsal kalkınmanın amaçları ve araçlarını öğrenmek ve iş yaşamlarında uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma13-Bağımsız bir çalışmanın sunum tekniklerini kullanarak nasıl hazırlanması ve sunulması gerektiğinin öğrenilmesi14-Avrupa Birliği’nin uluslararası ilişkileri ve AB-Türkiye ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmaTarım Ekonomisi (YL)1-Yaratıcılık ve yeniliğin bilgi toplumuna geçişteki önemini öğrenme ve girişimçilik felsefesi konusunda bilgi sahibi olma,2-Ulusal ve uluslararası ticarette tarım ürünlerinde uygulanan politikalar, lisanslı depoculuk, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konusunda bilgi sahibi olma,3-Temel düzeyde ekonometri, ekonometrik yöntemlerin tarım ekonomisindeki uygulama alanları ve ekonometrik modellerin tahmininin bilgisayar ile çözümü hakkında bilgi sahibi olma, 4-Tarım ürünlerinde vadeli işlem piyasaları, ticaret borsalarının yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olma, 5-Tarım politikasının amaç ve araçlarını öğrenerek, ülkesel ve bölgesel düzeyde politikalar oluşturabilme ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasını kavrama ve yorumlama becerisi,6-Tarım işletmelerinin finansman sorunlarının tespiti ve giderilmesi, verimlilik yönetimi ve iş etüdü konusunda bilgi sahibi olma,7-Tarım işletmelerinin ekonomik analizinde kullanılan yöntemleri öğrenmek ve uygulamak,8-Tarım, gıda ve tarımsal girdi üretimine ilişkin yatırım projelerinin fizibilite raporlarını hazırlama becerisi,9-Tarım ekonomisi ve işletmeciliği alanında tez, seminer ve rapor hazırlama ile ilgili teknikler konusunda bilgi sahibi olma, 10-Tarımda bilirkişilik kavramı ve bilirkişi raporu hazırlama konusunda bilgi sahibi olma,11-Pazarlama ilkeleri, pazarlama yönetimi ve araştırmalarında prosedürlerin nasıl işlendiği konusunda bilgi sahibi olma ve pazarlama alanında kullanılan çok değişkenli istatistiki analiz tekniklerinin bilgisayar desteğiyle öğrenilmesi,12-Kooperatifçiliğin temel kavramları, kooperatifçilik teorileri ve tarımsal kooperatifçilik ekonomisi, kooperatif işletme yönetimi konularında bilgi sahibi olma,13-Kırsal kalkınmada öğretim teknikleri ve moderasyonu, yenilik kavramı ve yayım modelleri konusunda bilgi sahibi olma, 14-Kalite ekonomisi, gıda işletmeciliği, ISO 9000 kalite güvence sistemi ve toplam kalite uygulamalarını uygulamak amacıyla toplam kalite kavram ve teknikleri konularında bilgi ve yeteneğin kazanılması, 15-Çevresel planlama, çevre politikası ve ekonomisi konusunda bilgi sahibi olma, 16-Çalışma konularına paralel olarak araştırma teknikleri ve yöntemleri konusunda özel bilgi ve deneyimlere sahip olma,17-Bağımsız bir çalışmanın sunum tekniklerini kullanarak nasıl hazırlanması ve sunulması gerektiğinin öğrenilmesi,Tarım Makineleri (DK)1-Yüksek lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte özgün bir konuda araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak; algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliliklerine sahip olmak. 2-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak3-Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak4-Tarım Makinaları alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak.5-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak6-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri, bilgi tabanlı toplumda tanıtarak yüceltebilme yeteneğini kazanmak.Tarım Makineleri (YL)1-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak2-Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek4- Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek5-Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak.6-Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak7- En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.8-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek9-Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek10-Biyosistem Mühendisliği Lisans Derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme,yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak11- Biyosistem Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak.12- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak13-Bağımsız olarak kendi basına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek14-Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek15-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri, bilgi tabanlı toplumda tanıtarak yüceltebilme yeteneğini kazanmak.Tarımsal Biyoteknoloji (DK)1-Yüksek verimli ve kaliteli tarımsal üretim için biyoteknolojik yöntemlerini uygulama becerisi kazandırma2-Yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme3-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme4-Yaptığı çalışmalarda biyoçeşitliliğin korunmasına ve biyogüvenlik kurallarına azami önem gösterme5-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanma6-Multidisipliner çalışmalara uyum sağlama ve kendini geliştirebilme7-En az bir yabancı dilde, yeterli düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme8-Çalışma süreci boyunca biyoteknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini yenileyebilme yeteneği kazanma9-Çalışma konuları kapsamında ortaya çıkacak sorunları kavrayabilme, bilimsel ve pratik çözümler üretebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip olma10-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da var olan bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu tasarlayarak araştırabilme11-Alanı ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası bilimsel platformlarda makale, bildiri yayınlama ve sunma becerisini kazanma12-Alanı ile ilgili çalışmalarda bilimsel etik kurallarına uymaTarımsal Biyoteknoloji (YL)1-Tarımsal Biyoteknoloji lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi, derinleştirilmesi ile beraber bilimsel araştırma sonucu bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulamaya aktarabilme becerisi2-Tarımsal Biyoteknoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme3-Tarımsal Biyoteknoloji alanındaki uygulamalarda öngörülmeyen durumlarda yeni çözümler ortaya koyabilme, geliştirme ve sorumluluk alabilme4-Tarımsal Biyoteknoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmasını ilgili gruplara çeşitli yöntemlerle aktarabilme becerisi5-Tarımsal Biyoteknoloji alanında elde ettikleri bilgileri ve çözüm yöntemlerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi6-Tarımsal Biyoteknoloji alanında bir sorunu analiz etme, çözüm üretme, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerini kullanma, mevcut yöntemleri karşılaştırabilme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisi7-Tarımsal Biyoteknoloji alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri tamamlama ve kullanabilme becerisi8-Tarımsal Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetleme becerisine sahip olma9-Tarımsal Biyoteknoloji alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi10-Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi11-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma12-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiTarımsal Yapılar ve Sulama (DK)1-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek 2-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki Yüksek Lisans derecesi yeterlilikleri üzerinde kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 3-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 4-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 5-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgisayar yazılımı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ilgili programları kullanabilmek 6-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgileri araştırmak, toplamak ve etik çerçevede değerlendirerek kullanabilmek 7-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaşabileceği sorunlara akademik düzeyde stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm önerileri üretebilmek 8-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı ile ilgili yüksek Lisans düzeyinde edinilmiş teknik yaklaşım bilincini akademik düzeyde yorumlayabilmek 9-Alanı ile ilgili en az bir yabancı dilde ileri düzeyde (İngilizce) yabancı kaynakları okuyabilmek, tercüme edebilmek, yazılı ve sözlü görsel iletişim kurabilmek 10-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulanabilmek Tarımsal Yapılar ve Sulama (YL)1-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek 2-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek3-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki Yüksek Lisans derecesi yeterlilikleri üzerinde kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek4-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek5-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki lisans derecesi yeterlilikleri üzerinde kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek6-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek7-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek8-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek9-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek10-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgisayar yazılımı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ilgili programları kullanabilmek11-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgisayar yazılımı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ilgili programları kullanabilmek12-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgileri araştırmak, toplamak ve etik çerçevede değerlendirerek kullanabilmek 13-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgileri araştırmak, toplamak ve etik çerçevede değerlendirerek kullanabilmek 14-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaşabileceği sorunlara stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek15-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaşabileceği sorunlara akademik düzeyde stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm önerileri üretebilmek16-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı ile ilgili yüksek Lisans düzeyinde edinilmiş teknik yaklaşım bilincini akademik düzeyde yorumlayabilmek 17-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı ile ilgili teknik yaklaşım bilinci ve muhakeme becerisini edinmek 18-Alanı ile ilgili en az bir yabancı dilde ileri düzeyde (İngilizce) yabancı kaynakları okuyabilmek, tercüme edebilmek, yazılı ve sözlü görsel iletişim kurabilmek 19-Alanı ile ilgili en az bir dilde(İngilizce) yabancı kaynakları okuyabilmek, tercüme edebilmek ve yorumlayabilmek20-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulanabilmekTarla Bitkileri (DK)1-Yüksek verimli ve kaliteli bitkisel üretim için, gerçekçi kısıtlar altında projelendirme ve bu bağlamda modern üretim ve ıslah yöntemlerini uygulama becerisi, 2-Yaptığı çalışmalarda çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasına dikkat etmek, 3-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 4-Multidisipliner çalışmalara uyum sağlama ve kendini geliştirebilme5-Modern çağın gereçlerini kullanarak, arzu edilebilir verim ve kaliteye sahip ürünleri geliştirme, uygun ıslah yöntemlerini seçme ve kullanabilme yeteneği, 6-Gıda ve sanayi hammaddesi olarak kullanılabilecek yeni ürünlerin belirlenmesi, uygun yetiştirme ve ıslah tekniklerinden haberdar olma ve güncel gelişmeleri takip etme, 7-Doktora yeterliliklerine dayalı olarak, tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi, 8-Doğal kaynakların korunması ve yeni ürünlerin ıslahında genitör olarak kullanabilme 9-Çalışma süreci boyunca bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini yenileyebilme yeteneği, 10-Çalışma konuları kapsamında ortaya çıkacak sorunları kavrayabilme, bilimsel ve pratik çözümler üretebilme ve uygulayabilme yeteneği, 11-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da var olan bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu tasarlayarak araştırabilmek12-Alanında modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi,13-Alanındaki ürünlerin birim alan veriminin ve ürün kalitesinin artırılması için yetiştirme ve ıslah tekniği uygulamalarında yeni ve modern teknikleri kullanabilme yeteneği, 14-Alanındaki çalışmalardan elde ettiği verileri modern çağın araç gereçlerini kullanarak etkili bir biçimde ilgililere yayınlayabilme becerisi, 15-Alanı ile ilgili sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 16-Alanı ile ilgili çalışmalarda bilimsel etik kurallarına uymak, 17-Alanı ile ilgili bilimsel araştırma yapabilme ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme, Tarla Bitkileri (YL)1-Yüksek verimli ve kaliteli bitkisel üretim için, gerçekçi kısıtlar altında projelendirme ve bu bağlamda modern üretim ve ıslah yöntemlerini uygulama becerisi,2-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi, 3-Tarla bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılması için yeni teknikleri uygulayabilme becerisi,4-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi5-Kontrollü ve kontrolsüz koşullarda denemeleri planlama, deneme yapma, veri toplama, verileri biyometrik olarak değerlendirme, bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi,6-Kendi alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planı ortaya koymak ve elde edilen sonuçları değerlendirmek,7-Gıda ve sanayi hammaddesi olarak kullanılabilecek yeni ürünlerin belirlenmesi, uygun yetiştirme ve ıslah tekniklerinden haberdar olma ve güncel gelişmeleri takip etme, 8-Ekosistemi koruyarak, araştırma yapma bilincini geliştirmek, 9-Çalışma süreci boyunca bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini yenileyebilme yeteneği,10-Bitki genetik kaynaklarının korunması ve devamlılığının sağlanması11-Bireysel ve ekip çalışmalarında uyum sağlama becerisi ve sorumluluk alabilme özgüveni,12-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da var olan bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu tasarlayarak araştırabilmek13-Alanında modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi,14-Alanındaki konulara yenilikler getirmek, yeni yöntemler ortaya koyarak, elde edilen sonuçları değerlendirmek ve yorumlar ortaya koymak, 15-Alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranmak,16-Alanı ile ilgili sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (YL)1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, en az bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak alanındaki yenilikleri izleme ve iletişim yeteneği2-Taşınmaz değerleme ve geliştirme uygulamalarında gerek bireysel veya ekip çalışmasının gerektirdiği bilinç ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi3-Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili verilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar paket programlarından faydalanılarak analiz ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması4-Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilinmesi ve bunları hayata geçirebilme yeteneğinin kazandırılması5-Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilerin kazandırılması, konuyla ilgili uygulama becerisinin geliştirilmesi6-Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olaylar ve sorunların tespiti, analizi ve çözümüne yönelik becerinin geliştirilmesi, sorumluluk bilincinin kazandırılması7-Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaların hazırlanmasında gerekli olan kaynaklara ve verilere güncel teknolojileri kullanılarak (kütüphane, online veritabanları, sosyal ağlar vb) ulaşma becerisi8-Problemlerin çözümünde hakkaniyet, sosyal adalet, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasına yönelik bilincin geliştirilmesiTekstil Mühendisliği (DK)1-Teorik bilgileri mühendislik ya da mesleki uygulamalara aktarabilme becerisini kazanmak 2-Tekstil Mühendisliğinin belirli bir alanda uzmanlaşmış (ileri düzeyde bilgi ve beceri sahibi) olmak 3-Mühendislik problemlerini detaylı bir şekilde analiz ederek irdeleyebilme, çözüm üreterek sonuçlandırabilme ve sistematik araştırma metodolojisi uygulama becerisini kazanmak. 4-Literatür araştırma bilgi ve becerisine sahip olmak 5-Disiplinler arası çalışma becerisini kazanmak 6-Deneysel verileri ve proje çıktılarını bilimsel bazda objektif analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olmak7-Deneysel çalışma tasarımı / kurguyu yapabilmek ve bu çalışma kapsamında gerekli sistem ya da düzeneği kurabilmek ve uygulayabilmek 8-Bilim ve meslek etiği değer ve kurallarını benimsemiş olmak9-Bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilimsel makale ve rapor formatında yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olabilmek Tekstil Mühendisliği (YL)1-Teorik bilgileri mühendislik ya da mesleki uygulamalara aktarabilme becerisini kazanmak 2-Tekstil Mühendisliğinin belirli bir alanda uzmanlaşmış (ileri düzeyde bilgi ve beceri sahibi) olmak3-Mühendislik problemlerini detaylı bir şekilde analiz ederek irdeleyebilme, çözüm üreterek sonuçlandırabilme ve sistematik araştırma metodolojisi uygulama becerisini kazanmak. 4-Literatür araştırma bilgi ve becerisine sahip olmak5-Disiplinler arası çalışma becerisini kazanmak 6-Deneysel verileri ve proje çıktılarını bilimsel bazda objektif analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olmak 7-Deneysel çalışma tasarımı / kurguyu yapabilmek ve bu çalışma kapsamında gerekli sistem ya da düzeneği kurabilmek ve uygulayabilmek8-Bilim ve meslek etiği değer ve kurallarını benimsemiş olmak 9-Bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilimsel makale ve rapor formatında yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olabilmek Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DK)1-Farklı bitkilerden örnek alma teknikleri, bitki örneklerinin analize hazırlanması, bitki örneklerinde bazı makro ve mikro besin elementi analizleri.Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)1-Yapay ve doğal düzenleyicilerin özellikleri, sınıflandırılmaları, kullanılma nedenleri ve toprağın özelliklerine etkileri 2-Türkiye’de mevcut sınıflandırma ve değerlendirme yöntemleri, Toprak taksonomisine göre sınıflandırma 3-Toprak verimliliği, bitki besleme ve gübreleme ile ilgili son yıllarda yapılmış olan çeşitli proje, araştırma ve literatürlerin incelenmesi, yorumlanması ve tartışılması.4-Toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, katyonlar ve anyonlar arası sinergist ve antagonist etkileşim makro ve mikro besin elementleri yarayışlılığının çeşitli kültür bitkilerinde kalite-verim üzerine etkisi. 5-Toprak haritalarının zemin mühendisliği özelliklerinin çeşitli kullanımları uygunluk sınıflarının değerlendirilmesi, toprak mühendisliği özellikleri ile toprak işleme yöntemleri ve birbirleriyle karşılaştırılması,6-Tarla ve sera koşullarında çeşitli sorunların çözülmesinde takip edilecek deneme yöntemleri ile bu yöntemlerin uygulanmasında izlenecek yolların ve kuralların gösterilmesi7-Sürdürebilir tarımda gübre kullanımının önemi, toprak ve bitki analizleri ile gübreleme arasındaki ilişkiler, Türkiye’de organik ve mineral gübre üretim ve tüketim miktarları, sorunları ve çözüm önerileri, gübreleme – insan sağlığı ilişkilerinin incelenmesi8-Potansiyometrik, volumetrik, titrimetrik, fotometrik ve spektrofotometrik analiz yöntemlerinin temel ilkeleri ve uygulamaları,9-Organik ve konvansiyonel tarımda, topraktaki bitki besin elementleri dengesi ve gübrelemesinin önemi. Toprak ve bitki analizlerinin sonuçlarına göre ekilecek bitki çeşidine göre gübre çeşidinin ve miktarının belirlenmesi.10-Organik ve inorganik gübrelerin iyonik denge üzerindeki etkileri, bitkilerin beslenmesinde iyonlar arası etkileşimin önemi, bitkilerde iyon seçiciliği, köklere iyon akış kuramları, bitkisel hücrelerde iyon alımına bağlı olan elektrostatik dengeler ve organik iyon sentezi.11-Kültür bitkilerinde bitki besin elementlerine bağlı noksanlık ve fazlalık belirtilerinin nedenleri, gelişimi, tanısı, ayrımı ve sınırları.12-Kolloidler ve kolloidal sistemler, flokülasyon, dispersiyon, elektriki çift tabaka ve zeta potansiyeli, toprakta negatif yükün kaynakları ve katyon değişim denklemleri.13-Kireç ve kireç materyallerinin tanımı, toprakların kireçlenme sebepleri, kireç ihtiyacı tayin yöntemleri, toprakta kireç ihtiyacını etkileyen faktörler ve kireç uygulama teknikleri.14-Kil minerallerinin sınıflandırılması, strüktürleri ve mikromorfolojileri. Kil minerallerinin ayrışması, dönüşümü ve başkalaşımı, kilin mühendislik alanındaki kullanımları.15-Farklı özelliklere sahip topraklarda uygulanacak kimyasal analiz yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması.16-Farklı bitkilerden örnek alma teknikleri, bitki örneklerinin analize hazırlanması, bitki örneklerinde bazı makro ve mikro besin elementi analizleri.17-Doğada kirliliğin önemi, toprak ve su kirliliğinin nedenleri, toprak ve su kirliliğinin sınıflandırılmasında kullanılan kimyasal yöntemler ve bu konuda alınacak önlemler.18-Bitkilerin gübre ihtiyacının belirlenmesinde toprak ve bitki analizlerinin önemi. Bu amaçla kullanılan biyolojik ve kimyasal metodular ve bu metotların korelâsyonu ile en uygun kimyasal metodun seçimi. Seçilen metotların tarla denemeleri ile kalibrasyonu. Analiz sonuçlarına bakılarak gübre ihtiyacının belirlenmesi ve uygun gübre tavsiyesi yapılması.19-Arazi ve laboratuar test ve araştırma sonuçlarının ayrıntılı toprak haritalarına dayalı olarak değerlendirilmesi. Arazilerin sosyal ünitelerinin belirlenerek kırsal arazi planlaması, amenajman planlarının ve seçenekli kültür bitkilerinin ve diğer tarım dışı kullanımlara göre uygunluk derecesi haritalarının yapım teknikleri, arazilerin parametrik ve kategorik sistemlerde değerlendirilmesi.Toprak (DK)1-Belirli amaçlara uygun projeler geliştirme, bu kapsamda ilgili denemeleri planlayabilme yürütmek ve verileri bilimsel olarak değerlendirebilmek, Toprak (YL)1-Yapay ve doğal düzenleyicilerin özellikleri, sınıflandırılmaları, kullanılma nedenleri ve toprağın özelliklerine etkileri 2-Türkiye’de mevcut sınıflandırma ve değerlendirme yöntemleri, Toprak taksonomisine göre sınıflandırma 3-Toprak verimliliği, bitki besleme ve gübreleme ile ilgili son yıllarda yapılmış olan çeşitli proje, araştırma ve literatürlerin incelenmesi, yorumlanması ve tartışılması.4-Toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, katyonlar ve anyonlar arası sinergist ve antagonist etkileşim makro ve mikro besin elementleri yarayışlılığının çeşitli kültür bitkilerinde kalite-verim üzerine etkisi. 5-Toprak haritalarının zemin mühendisliği özelliklerinin çeşitli kullanımları uygunluk sınıflarının değerlendirilmesi, toprak mühendisliği özellikleri ile toprak işleme yöntemleri ve birbirleriyle karşılaştırılması,6-Tarla ve sera koşullarında çeşitli sorunların çözülmesinde takip edilecek deneme yöntemleri ile bu yöntemlerin uygulanmasında izlenecek yolların ve kuralların gösterilmesi7-Sürdürebilir tarımda gübre kullanımının önemi, toprak ve bitki analizleri ile gübreleme arasındaki ilişkiler, Türkiye’de organik ve mineral gübre üretim ve tüketim miktarları, sorunları ve çözüm önerileri, gübreleme – insan sağlığı ilişkilerinin incelenmesi8-Potansiyometrik, volumetrik, titrimetrik, fotometrik ve spektrofotometrik analiz yöntemlerinin temel ilkeleri ve uygulamaları,9-Organik ve konvansiyonel tarımda, topraktaki bitki besin elementleri dengesi ve gübrelemesinin önemi. Toprak ve bitki analizlerinin sonuçlarına göre ekilecek bitki çeşidine göre gübre çeşidinin ve miktarının belirlenmesi.10-Organik ve inorganik gübrelerin iyonik denge üzerindeki etkileri, bitkilerin beslenmesinde iyonlar arası etkileşimin önemi, bitkilerde iyon seçiciliği, köklere iyon akış kuramları, bitkisel hücrelerde iyon alımına bağlı olan elektrostatik dengeler ve organik iyon sentezi.11-Kültür bitkilerinde bitki besin elementlerine bağlı noksanlık ve fazlalık belirtilerinin nedenleri, gelişimi, tanısı, ayrımı ve sınırları.12-Kolloidler ve kolloidal sistemler, flokülasyon, dispersiyon, elektriki çift tabaka ve zeta potansiyeli, toprakta negatif yükün kaynakları ve katyon değişim denklemleri.13-Kireç ve kireç materyallerinin tanımı, toprakların kireçlenme sebepleri, kireç ihtiyacı tayin yöntemleri, toprakta kireç ihtiyacını etkileyen faktörler ve kireç uygulama teknikleri.14-Kil minerallerinin sınıflandırılması, strüktürleri ve mikromorfolojileri. Kil minerallerinin ayrışması, dönüşümü ve başkalaşımı, kilin mühendislik alanındaki kullanımları.15-Farklı özelliklere sahip topraklarda uygulanacak kimyasal analiz yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması.16-Farklı bitkilerden örnek alma teknikleri, bitki örneklerinin analize hazırlanması, bitki örneklerinde bazı makro ve mikro besin elementi analizleri.17-Doğada kirliliğin önemi, toprak ve su kirliliğinin nedenleri, toprak ve su kirliliğinin sınıflandırılmasında kullanılan kimyasal yöntemler ve bu konuda alınacak önlemler.18-Bitkilerin gübre ihtiyacının belirlenmesinde toprak ve bitki analizlerinin önemi. Bu amaçla kullanılan biyolojik ve kimyasal metodular ve bu metotların korelâsyonu ile en uygun kimyasal metodun seçimi. Seçilen metotların tarla denemeleri ile kalibrasyonu. Analiz sonuçlarına bakılarak gübre ihtiyacının belirlenmesi ve uygun gübre tavsiyesi yapılması.19-Arazi ve laboratuar test ve araştırma sonuçlarının ayrıntılı toprak haritalarına dayalı olarak değerlendirilmesi. Arazilerin sosyal ünitelerinin belirlenerek kırsal arazi planlaması, amenajman planlarının ve seçenekli kültür bitkilerinin ve diğer tarım dışı kullanımlara göre uygunluk derecesi haritalarının yapım teknikleri, arazilerin parametrik ve kategorik sistemlerde değerlendirilmesi.Zootekni (DK)1-Zootekni yüksek lisans yeterliliklerine dayalı bir alanda (yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde) bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerisi2-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi3-Yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilme ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde bilimsel erk kazanabilme becerisi4-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilme5-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme becerisiZootekni (YL)1- Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi,2-Zootekni alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi,3-Zootekni alanındaki uygulamalarda karşılaşılacak öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme becerisi,4-Zootekni alanındaki mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanabilme becerisi,5-Zootekni alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme becerisi,6-Zootekni alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi,7-Zootekni alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme becerisi,8-Zootekni alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi,9-Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilme becerisi,

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ