Fen Bilimleri Enstitüsü

YETERLİLİKLER
Bahçe Bitkileri (DK)1-DOKTORA: Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak.2-DOKTORA: Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, 3-DOKTORA: Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. 4-DOKTORA: Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.5-DOKTORA: Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. 6-DOKTORA: Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.7-DOKTORA: Üretim materyali ve genetik kaynakların korunması ve devamının sağlanması.8-DOKTORA: Üretim materyali ve genetik kaynakların korunması ve devamının sağlanması 9-DOKTORA: Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek.10-DOKTORA: Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek 11-DOKTORA: Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek.12-DOKTORA: Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek , 13-DOKTORA: Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek. 14-DOKTORA: Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.15-DOKTORA: Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek.16-DOKTORA: Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek17-DOKTORA: En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1). 18-DOKTORA: En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).19-DOKTORA: Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ve pratik uygulamaları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik edebilme becerisi.20-DOKTORA: Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ve pratik uygulamaları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik edebilme becerisi 21-DOKTORA: Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak.22-DOKTORA: Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, 23-DOKTORA: Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek.24-DOKTORA: Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, 25-DOKTORA: Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. 26-DOKTORA: Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. 27-DOKTORA: Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek.28-DOKTORA: Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, 29-DOKTORA: Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. 30-DOKTORA: Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.31-DOKTORA: Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.32-DOKTORA: Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, Bahçe Bitkileri (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Yeni ürün ve yetiştirme modellerinin takip edilmesi ve güncel gelişmelerden haberdar olması2-YÜKSEK LİSANS: Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yeteneği3-YÜKSEK LİSANS: Ölçme, değerlendirme, analiz yapabilme ve çıktıları artı değere dönüştürerek genel kullanıma sunma 4-YÜKSEK LİSANS: Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilmek5-YÜKSEK LİSANS: Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçlerin izlenmesi (fizyolojik, morfolojik) değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi6-YÜKSEK LİSANS: En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2),7-YÜKSEK LİSANS: Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, 8-YÜKSEK LİSANS: Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında kullanılabilecek yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygulayabilme yetisi9-YÜKSEK LİSANS: Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterlilik10-YÜKSEK LİSANS: Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçların bilimsel metodlarla değerlendirilerekyorumlanabilmesi11-YÜKSEK LİSANS: - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.12-YÜKSEK LİSANS: Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek13-YÜKSEK LİSANS: Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek14-YÜKSEK LİSANS: Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 15-YÜKSEK LİSANS: Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, -Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 16-YÜKSEK LİSANS: Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. 17-YÜKSEK LİSANS: Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,18-YÜKSEK LİSANS: Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek,Bilgisayar Mühendisliği (YL)1-Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate olarak bilimsel çalışma yapabilme2-Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, oluşabilecek risklere karşı önlem alabilme3-Problem için en uygun araçları belirleyebilme4-Problem çözümlerini ve bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme 5-Bir problemi çözmek için farklı disiplinlerden oluşan takımlarla bütünleşip çözüm üretebilme6-Bilimsel veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme7-Bilimsel gelişmeleri izleyebilme ve kendini yenileyebilme8-Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında çalıştığı konuda derinlemesine araştırabilme, kazandığı bilgileri değerlendirebilme ve uygulayabilme9-Analiz ve tasarımı teorik temellere dayanan farklı çözümler üretip bunları fayda ve maliyetleri açısından karşılaştırabilme ve en uygun çözümü gerçekleştirebilmeBitki Koruma (DK)1-DOKTORA: Lisansüstü düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2-DOKTORA: Entomoloji ya da Fitopatoloji bilim dallarında profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 3-DOKTORA: Entomoloji veya Fitopatoloji bilim dallarında yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi 4-DOKTORA: En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme becerisi 5-DOKTORA: Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneği Bitki Koruma (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneği2-YÜKSEK LİSANS: Lisansüstü düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci3-YÜKSEK LİSANS: Entomoloji ya da Fitopatoloji bilim dallarında proje üretme, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği bilinci, bu alanda çıkabilecek hukuksal problemlerin çözümlenmesinde farkındalık4-YÜKSEK LİSANS: Entomoloji ya da Fitopatoloji bilim dallarında lisansüstü düzeyindeki çalışmalarda sorumluluk alma özgüveni5-YÜKSEK LİSANS: Entomoloji ya da Fitopatoloji bilim dallarında gerekli modern laboratuar alet ve ekipmanları kullanabilme becerisi6-YÜKSEK LİSANS: Entomoloji ya da Fitopatoloji bilim dallarında deneme tasarlama, kurma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yeteneği7-YÜKSEK LİSANS: Entomoloji veya Fitopatoloji bilim dallarında yüksek lisans düzeyindeki çalışmaları paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olma8-YÜKSEK LİSANS: Bitki Koruma alanlarında özelleşme, entomoloji ve fitopatoloji bilim dallarında, problemleri saptama, yenilikçi çözüm yolları arama yeteneği9-YÜKSEK LİSANS: Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğiBiyoloji (DK)1-Lisans, Yüksek Lisans yeterliliklerine bağlı olarak edindiği biyolojik düşünce ile ulusal ve uluslar arası sorunlara çözüm arama becerisi kazanma,2-Biyolojinin ilgili alanlarında (Zooloji, Botanik, Biyoenformatik ve Matematiksel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hidrobiyoloji) bilgi düzeyinin artırılması ile birlikte, alanında yenilik getirecek özgün varsayımlar üretebilme ve güncel metodoloji ve literatür bilgisi ışığında çözümlemeler getirebilme becerisi kazanma,3-Alanında in vitro ve in vivo deneysel çalışmaları planlamak, yürütmek ve elde ettikleri sonuçları değerlendirebilme becerisi kazanma,4-Alanında elde ettiği bilimsel verileri uluslar arası düzeyde sunabilme ve tartışabilme becerisi kazanma,5-Alanı ile ilgili yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve güncel araştırma yöntemlerini uygulama becerisi kazanma,6-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alma ve bu değerleri öğretebilme ve denetleme becerisi kazanma,7-Alanı ile ilgili olarak disiplinler arası etkileşimin önemini kavramak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi kazanma,Biyoloji (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Gelişen bilgi ve teknolojiye ulaşıp onu takip edebilecek, yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek, temel makaleleri okuyup tartışabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak. 2-YÜKSEK LİSANS: Biyolojinin toplumsal işlevini bilen, mesleki sorumluluk bilincine sahip ve bilimsel etik değerlere bağlı birey olmak. 3-YÜKSEK LİSANS: Biyolojideki ilgi alanını belirlemek, bu alanda bir soruyu seçebilmek, sorunun çözümü için mevcut yöntemler arasından uygun olan(lar)ına karar verebilmek veya yeni çözüm yöntemi geliştirebilmek.4-YÜKSEK LİSANS: Bilimsel araştırma yaparak ulaştığı bilgiyi değerlendirmek, bu bilgiyi yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilme becerisi kazanmak. 5-YÜKSEK LİSANS: Bilimsel araştırmalar sırasında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 6-YÜKSEK LİSANS: Bilgisayar başta olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak. 7-YÜKSEK LİSANS: Alanında sağlam bir bilgi temeli oluşturmak, bu bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda uygulayarak ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak. Biyosistem Mühendisliği (DK)1-YÜKSEK LİSANS: Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek2-YÜKSEK LİSANS: Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 3-YÜKSEK LİSANS: Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak. 4-YÜKSEK LİSANS: Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak 5-YÜKSEK LİSANS: En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak. 6-YÜKSEK LİSANS: Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek 7-YÜKSEK LİSANS: Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek 8-YÜKSEK LİSANS: Biyosistem Mühendisliği Lisans Derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme,yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak 9-YÜKSEK LİSANS: Bağımsız olarak kendi basına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek10-YÜKSEK LİSANS: Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 11-DOKTORA: Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak 12-DOKTORA: Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak 13-DOKTORA: Biyosistem Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak. 14-DOKTORA: Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak 15-DOKTORA: Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri, bilgi tabanlı toplumda tanıtarak yüceltebilme yeteneğini kazanmak.Biyosistem Mühendisliği (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek2-YÜKSEK LİSANS: Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek3-YÜKSEK LİSANS: Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak.4-YÜKSEK LİSANS: Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak5-YÜKSEK LİSANS: En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.6-YÜKSEK LİSANS: Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek7-YÜKSEK LİSANS: Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek8-YÜKSEK LİSANS: Biyosistem Mühendisliği Lisans Derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme,yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak9-YÜKSEK LİSANS: Bağımsız olarak kendi basına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek10-YÜKSEK LİSANS: Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmekÇevre Bilimleri ve Teknolojileri (DK)1-DOKTORA: Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneği2-DOKTORA: Mevcut ve gelecekteki çevre problemlerini tanıma ve çözme yeteneği3-DOKTORA: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci4-DOKTORA: Karmaşık çevresel problemlerde karar verme, çözüm projeleri oluşturma ve yönetme becerisi5-DOKTORA: En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme becerisi6-DOKTORA: Aktif araştırma ve teknoloji geliştirme programı oluşturma yeteneği7-DOKTORA: Akademik ve sektörel bilgi ve deneyim sağlamakÇevre Mühendisliği (DK)1-Doktora: Öğrenciyi yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ürettikleri çözümleri etkili bir şekilde sunmaya hazırlamak2-Doktora: Öğrenciyi mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak3-Doktora: Öğrenciyi belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak4-Doktora: Öğrenciye bir çevre mühendisi olarak, lisans eğitimi sürecinde aldığı temel bilgilerin mühendislik problemlerini çözmede nasıl kullanılacağını kavratmak.5-Doktora: Öğrenciye alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak6-Doktora: Disiplinler arası çalışma becerisini kazanmak.7-Doktora: Deneysel çalışma tasarımı/kurgusu yapabilmek ve bu çalışma kapsamında gerekli sistem ya da düzeneği kurabilmek ve uygulayabilmek.8-Doktora: Bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilimsel makale ve rapor formatında yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olabilmekÇevre Mühendisliği (YL)1-Yüksek Lisans: Öğrenciyi yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ürettikleri çözümleri etkili bir şekilde sunmaya hazırlamak2-Yüksek Lisans: Öğrenciyi mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak3-Yüksek Lisans: Öğrenciyi belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak4-Yüksek Lisans: Öğrenciye bir çevre mühendisi olarak, lisans eğitimi sürecinde aldığı temel bilgilerin mühendislik problemlerini çözmede nasıl kullanılacağını kavratmak.5-Yüksek Lisans: Öğrenciye alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak6-Yüksek Lisans: Disiplinler arası çalışma becerisini kazanmak.7-Yüksek Lisans: Deneysel çalışma tasarımı/kurgusu yapabilmek ve bu çalışma kapsamında gerekli sistem ya da düzeneği kurabilmek ve uygulayabilmek.8-Yüksek Lisans: Bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilimsel makale ve rapor formatında yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olabilmekElektronik ve Haberleşme Mühendisliği (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Yüksek Matematik, İleri fen ve mühendislik bilgilerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.2-YÜKSEK LİSANS: Yaptığı çalışmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda sözlü ve yazılı olarak sunma becerisi.3-YÜKSEK LİSANS: Özgün araştırmalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi4-YÜKSEK LİSANS: Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerini göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi ve mesleki uygulamalarda etik değerlere uygun davranması5-YÜKSEK LİSANS: Karşılaştığı mesleki problemler için tek başına çözüm üretebilme becerisi, sorun üzerinde araştırma yapabilme ve karar verme becerisi.6-YÜKSEK LİSANS: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğindeki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.7-YÜKSEK LİSANS: Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.Endüstri Mühendisliği (YL)1-Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçe dilini etkin kullanabilme; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olma2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma3-Teorik araştırmaları inceleme, analiz etme ve özgün değeri bulunan yeni araştırma problemlerini tespit edebilme yeteneğine sahip olma4-Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahip olma5-Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma6-Matematik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimini ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahip olma7-Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaca uygun olarak analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma8-İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma9-Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma yetkinliğine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma yetkinliğine sahip olma10-Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yetkinliğine sahip olma11-Endüstri Mühendisliği alanındaki uygulamalarda öngörülmeyen durumlarda yeni çözümler ortaya koyabilme, geliştirme ve sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olma12-Endüstri Mühendisliği alanında elde ettikleri bilgi ve çözüm yöntemlerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisine sahip olmaFizik (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Fizik yüksek lisans mezunları büyük oranda doktora eğitimine devam eder veya Yüksek Fizikçi olarak kariyerini sürdürür.2-YÜKSEK LİSANS: fiziğin, klasik mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekaniği ve matematiksel fizik derslerinde ileri derecede bilgi sahibi olur ve alacağı seçmeli derslerle uzmanlık alanında yetkinleşir.3-YÜKSEK LİSANS: araştırmalarının bitiminde tezini yazar ve savunur. Ayrıca tez çalışmasından ulusal veya uluslararası yayın yapar.4-YÜKSEK LİSANS: araştırmalarında sonuçları fiziksel olarak yorumlar. 5-YÜKSEK LİSANS: araştırmalarında matematiksel yöntemleri, deneysel ve sayısal teknikleri etkin şekilde kullanır.6-YÜKSEK LİSANS: araştırmalarında, literatürü takip eder, çalışmalarını bilimsel toplantılarda sunar.Gıda Mühendisliği (DK)1-DOKTORA: Gıda Mühendisliği alanında yeni bilgilerin analizini, sentezini ve değerlendirilmesini yapabilmek 2-DOKTORA: Gıda Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanabilecek çalışmayı genişletmek suretiyle ilgili konudaki bilginin kapsamının genişletilmesine özgün bir çalışma ile katkıda bulunma,3-DOKTORA: Gıda Mühendisliği alanında sistematik anlayışı ve Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili araştırmalarda yöntem ve becerilerde tecrübeli olma durumu, 4-DOKTORA: Gıda Mühendisliği alanında nemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olma durumu,5-DOKTORA: En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma6-DOKTORA: Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme becerisi Gıda Mühendisliği (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,2-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi, derinleştirilmesi ile beraber bilimsel araştırma sonucu bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulamaya aktarabilme becerisi,3-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme,4-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanındaki uygulamalarda öngörülmeyen durumlarda yeni çözümler ortaya koyabilme, geliştirme ve sorumluluk alabilme,5-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmasını ilgili gruplara çeşitli yöntemlerle aktarabilme becerisi,6-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanında elde ettikleri bilgileri ve çözüm yöntemlerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi.7-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanında bir sorunu analiz etme, çözüm üretme, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerini kullanma, mevcut yöntemleri karşılaştırabilme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisi,8-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri tamamlama ve kullanabilme becerisi,9-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetleme becerisine sahip olma,10-YÜKSEK LİSANS: Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi11-YÜKSEK LİSANS: En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma, 12-YÜKSEK LİSANS: Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,İnşaat Mühendisliği (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Yaşam boyu öğrenmenin ve uzman bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ve öğrenme ve uzman bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme becerisi,2-YÜKSEK LİSANS: Uzman mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntemleri ve çağdaş araçları kullanma becerisi.3-YÜKSEK LİSANS: Uzmanlık alanında mühendislik problemlerini tanımlama, ifade etme ve çözme becerisi,4-YÜKSEK LİSANS: Mühendislik çözümlemelerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte uzmanlık eğitimi,5-YÜKSEK LİSANS: Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve genelde temel ve uzman mühendislik bilgilerini uygulama yeti ve becerisi, 6-YÜKSEK LİSANS: Kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak biçimde, uzmanlık gerektiren bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi,7-YÜKSEK LİSANS: Gözlem ve uzman deney tasarlama, yapma ve bunların sonuçlarını değerlendirme, çözümleme ve yorumlama becerisi,8-YÜKSEK LİSANS: Etkin iletişim kurma ve öğrenme yeti ve becerisi,9-YÜKSEK LİSANS: Etik (ahlakî) ve uzman mesleki sorumluluk bilinci,10-YÜKSEK LİSANS: Disiplinler arası uzman takımlarda çalışabilme becerisi, 11-YÜKSEK LİSANS: Çağın sorunları ve uzmanlık alanı ile ilgili olası çözüm yolları hakkında bilgi,Kimya (DK)1-Yüksek lisans yeterliklerini esas alarak alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ve tecrübeleri özgün fikir ve araştırmalarla geliştirerek uzmanlaşır ve alanına yenilik getirecek özgün bilimsel kavramlara ulaşma2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme4-En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek5-Bilimsel makale okuma, anlama ve değerlendirebilme6-Belirli alanlarda özelleşerek araştırma projesi tasarlama, deney yapma, verileri çözümleme, sonuçları yorumlama becerisi konusunda yeterlik kazanabilme7-Alanıyla ilgili teknik kuralların yanı sıra ekip çalışmasının etkin ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme8-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme9-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme10-Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme11-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme12-Alanı ile ilgili bilgileri kullanarak spesifik araştırma alanlarına uygulayabilme ve geliştirebilmeKimya (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Teknolojik açıdan temel fiziksel hesaplamaları, kuantum, polimer ve nanoteknoloji bilimine aktarır.2-YÜKSEK LİSANS: Organik Kimya reaksiyonlarını yazabilir, yorumlayabilir. Bu reaksiyonları üç boyutlu olarak düşünebilir ve mekanistik incelemelerini yapabilir. 3-YÜKSEK LİSANS: Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.4-YÜKSEK LİSANS: Klasik ya da modern her türlü analiz metodunu uygular, deneylerin sonuçlarını değerlendirir.5-YÜKSEK LİSANS: Kimyasal değişimin kinetiği, katalizör bilimi ve kimyasal reaksiyonların mekanizmalarını yorumlar. 6-YÜKSEK LİSANS: Doğal ve uygulamalı bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır. 7-YÜKSEK LİSANS: Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir. 8-YÜKSEK LİSANS: Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, fizikokimyasal yönden matematiksel düşünme becerisi kazanarak ulusal ve uluslararası ortamlarda aktarabilme becerisi kazanır.9-YÜKSEK LİSANS: Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını eşleştirir, birbiriyle karşılaştırır ve yorumlar.10-YÜKSEK LİSANS: Biyokimyanın canlı yaşamındaki önemini ve biyolojik sistemlerdeki yapılanmaları tanımlar. 11-YÜKSEK LİSANS: Biyokimyada kullanılan protein saflaştırma ve karakterizasyon yöntemlerini yorumlar ve karşılaştırarak hangi yöntemin uygun olacağına karar verebilme becerisini kazanır. 12-YÜKSEK LİSANS: Anorganik kimyanın yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır. 13-YÜKSEK LİSANS: Anorganik kimyanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder. 14-YÜKSEK LİSANS: Analitik kimya alanındaki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, analiz metotlarını geliştirir, sonuçlandırır.15-YÜKSEK LİSANS: Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği ve bağımsız çalışabilme becerileri gelişir. Makine Mühendisliği (DK)1-Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi2-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci5-Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi6-Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi7-İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci8-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi9-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi10-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi11-Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi13-Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi14-Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisiMakine Mühendisliği (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi, 2-YÜKSEK LİSANS: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,3-YÜKSEK LİSANS: Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi,4-YÜKSEK LİSANS: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,5-YÜKSEK LİSANS: Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi, 6-YÜKSEK LİSANS: İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci,7-YÜKSEK LİSANS: Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,8-YÜKSEK LİSANS: Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,9-YÜKSEK LİSANS: Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi,10-YÜKSEK LİSANS: Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci,11-YÜKSEK LİSANS: Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi,12-YÜKSEK LİSANS: Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi,13-YÜKSEK LİSANS: Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi, 14-YÜKAEK LİSANS: Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,Matematik (DK)1-Temel tanımları okuma, anlama ve kullanma ve bu tanımlardan sonuçlar çıkarabilme2-Temel seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak yapabilme3-Matematiksel ispatın doğasını anladığını gösterme ve açık ve tam ispat yapabilme4-Matematiksel hesaplamalar için temel bilgisayar programları yazabilme5-Matematik dili ile yazılı ve sözlü formda etkin olarak ifade yeteneği gösterme6-Matematiğin uygulama alanları ve matematiksel modelleme deneyimi edinme7-Matematiğin bazı alanlarında orijinal araştırma ve çalışma yapma becerisi gösterme8-Matematiği bağımsız olarak okuma ve öğrenme becerisi geliştirme9-İleri düzeyde eleştirel düşünme becerisi gösterme10-Açık problem bulmada, konjektürler yapmada ve bu konjenktürleri ispat veya çürütmek için kanıt toplamaMatematik (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Temel tanımları okuma, anlama ve kullanma ve bu tanımlardan sonuçlar çıkarabilme.2-YÜKSEK LİSANS: Temel seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak yapabilme.3-YÜKSEK LİSANS: Matematiksel ispatın doğasını anladığını gösterme ve açık ve tam ispat yapabilme.4-YÜKSEK LİSANS: Matematiksel hesaplamalar için temel bilgisayar programları yazabilme.5-YÜKSEK LİSANS: Matematik dili ile yazılı ve sözlü formda etkin olarak ifade yeteneği gösterme.6-YÜKSEK LİSANS: Matematiğin uygulama alanları ve matematiksel modelleme deneyimi edinme.7-YÜKSEK LİSANS: Matematiğin bazı alanlarında orijinal araştırma ve çalışma yapma becerisi gösterme.8-YÜKSEK LİSANS: Matematiği bağımsız olarak okuma ve öğrenme becerisi geliştirme.9-YÜKSEK LİSANS: İleri düzeyde eleştirel düşünme becerisi gösterme.10-YÜKSEK LİSANS: Açık problem bulmada, konjektürler yapmada ve bu konjenktürleri ispat veya çürütmek için kanıt toplama.Peyzaj Mimarlığı (DK)1-Tasarım ve planlama mantığına dayanan ekolojik veri tabanlı proje üretmek2-Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretmek, analitik düşünme yeteneği3-Peyzaj çalışmaları için modern teknolojiyi ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma [Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları, CAD yazılımları, 3D modellemeler, Ms Office]4-Mesleki etik ve sorumluluk bilinci5-Mesleğin gerektirdiği farklı alanlarda çalışabilme ve uygulamalara katılmak,6-Girişimcilik, kendini yenileme ve yenilikleri takip etmek amacıyla yabancı dil bilgisi bilincine sahip olmak7-Çalışma konusu ile ilgili bilgileri kendi alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel bir şekilde aktarabilmek8-Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmekPeyzaj Mimarlığı (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Tasarım ve planlama mantığına dayanan ekolojik veri tabanlı proje üretmek2-YÜKSEK LİSANS: Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretmek, analitik düşünme yeteneği3-YÜKSEK LİSANS: Peyzaj çalışmaları için modern teknolojiyi ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma [Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları, CAD yazılımları, 3D modellemeler, Ms Office]4-YÜKSEK LİSANS: Mesleki etik ve sorumluluk bilinci5-YÜKSEK LİSANS: Mesleğin gerektirdiği farklı alanlarda çalışabilme ve uygulamalara katılmak,6-YÜKSEK LİSANS: Girişimcilik, kendini yenileme ve yenilikleri takip etmek amacıyla yabancı dil bilgisi bilincine sahip olmak7-YÜKSEK LİSANS: Çalışma konusu ile ilgili bilgileri kendi alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel bir şekilde aktarabilmek8-YÜKSEK LİSANS: Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek9-YÜKSEK LİSANS: Alanındaki bir problemi, kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, sonuçları değerlendirmekTarım Ekonomisi (DK)1-DOKTORA: Vadeli işlem piyasalarında fiyat riski yönetim stratejileri ve tüccar davranışları konusunda bilgi sahibi olma2-DOKTORA: Türkiye, AB ve ABD’de izlenen uluslararası tarım ve ticaret politikaları ve tarım sigortaları uygulamaları konularında bilgi sahibi olma3-DOKTORA: Türev piyasaların tarım ürünlerinde ve uluslararası finansal tekniklerin tarım ürünleri piyasalarında uygulamaları konularında bilgi sahibi olma4-DOKTORA: Tarımsal işletmelerin yönetiminde ve ekonomik analizlerinde kullanılan yöntemleri öğrenmek ve uygulamak5-DOKTORA: Tarım ekonomisinde zaman serileri ve makro ekonomik analizlerin öğrenilmesi6-DOKTORA: Perakende pazarlama karması unsurları ve yönetimi kavramlarının ve modern pazarlama karması stratejilerinin öğrenilmesi,7-DOKTORA: Kooperatiflerde insan kaynağının geliştirilmesi hakkında bilgi sahibi olma8-DOKTORA: Gıda sanayi işletmelerinde stratejik planlama, yönetim ve insan kaynakları konularında bilgi sahibi olma9-DOKTORA: Çiftlikler ve tarımsal firmalar (orta ve büyük gıda ve tarımsal girdi işletmeleri) için en karlı üretim planlarının ve en düşük maliyetli karma yem bileşimlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler konusunda bilgi sahibi olma10-DOKTORA: Çevre yönetim sistemi, sosyal, ekonomik ve çevresel etki değerlendirme ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olma ve ÇED raporu hazırlama becerisi11-DOKTORA: Çalışma konularına paralel olarak araştırma teknikleri ve yöntemleri konusunda özel bilgi ve deneyimlere sahip olma12-DOKTORA: Büyüme ve kalkınma kavramları ile tarımsal kalkınmanın amaçları ve araçlarını öğrenmek ve iş yaşamlarında uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma13-DOKTORA: Bağımsız bir çalışmanın sunum tekniklerini kullanarak nasıl hazırlanması ve sunulması gerektiğinin öğrenilmesi14-DOKTORA: Avrupa Birliği’nin uluslararası ilişkileri ve AB-Türkiye ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmaTarım Ekonomisi (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Yaratıcılık ve yeniliğin bilgi toplumuna geçişteki önemini öğrenme ve girişimçilik felsefesi konusunda bilgi sahibi olma,2-YÜKSEK LİSANS: Ulusal ve uluslararası ticarette tarım ürünlerinde uygulanan politikalar, lisanslı depoculuk, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konusunda bilgi sahibi olma,3-YÜKSEK LİSANS: Temel düzeyde ekonometri, ekonometrik yöntemlerin tarım ekonomisindeki uygulama alanları ve ekonometrik modellerin tahmininin bilgisayar ile çözümü hakkında bilgi sahibi olma, 4-YÜKSEK LİSANS: Tarım ürünlerinde vadeli işlem piyasaları, ticaret borsalarının yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olma, 5-YÜKSEK LİSANS: Tarım politikasının amaç ve araçlarını öğrenerek, ülkesel ve bölgesel düzeyde politikalar oluşturabilme ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasını kavrama ve yorumlama becerisi,6-YÜKSEK LİSANS: Tarım işletmelerinin finansman sorunlarının tespiti ve giderilmesi, verimlilik yönetimi ve iş etüdü konusunda bilgi sahibi olma,7-YÜKSEK LİSANS: Tarım işletmelerinin ekonomik analizinde kullanılan yöntemleri öğrenmek ve uygulamak,8-YÜKSEK LİSANS: Tarım, gıda ve tarımsal girdi üretimine ilişkin yatırım projelerinin fizibilite raporlarını hazırlama becerisi,9-YÜKSEK LİSANS: Tarım ekonomisi ve işletmeciliği alanında tez, seminer ve rapor hazırlama ile ilgili teknikler konusunda bilgi sahibi olma, 10-YÜKSEK LİSANS: Tarımda bilirkişilik kavramı ve bilirkişi raporu hazırlama konusunda bilgi sahibi olma,11-YÜKSEK LİSANS: Pazarlama ilkeleri, pazarlama yönetimi ve araştırmalarında prosedürlerin nasıl işlendiği konusunda bilgi sahibi olma ve pazarlama alanında kullanılan çok değişkenli istatistiki analiz tekniklerinin bilgisayar desteğiyle öğrenilmesi,12-YÜKSEK LİSANS: Kooperatifçiliğin temel kavramları, kooperatifçilik teorileri ve tarımsal kooperatifçilik ekonomisi, kooperatif işletme yönetimi konularında bilgi sahibi olma,13-YÜKSEK LİSANS: Kırsal kalkınmada öğretim teknikleri ve moderasyonu, yenilik kavramı ve yayım modelleri konusunda bilgi sahibi olma, 14-YÜKSEK LİSANS: Kalite ekonomisi, gıda işletmeciliği, ISO 9000 kalite güvence sistemi ve toplam kalite uygulamalarını uygulamak amacıyla toplam kalite kavram ve teknikleri konularında bilgi ve yeteneğin kazanılması, 15-YÜKSEK LİSANS: Çevresel planlama, çevre politikası ve ekonomisi konusunda bilgi sahibi olma, 16-YÜKSEK LİSANS: Çalışma konularına paralel olarak araştırma teknikleri ve yöntemleri konusunda özel bilgi ve deneyimlere sahip olma,17-YÜKSEK LİSANS: Bağımsız bir çalışmanın sunum tekniklerini kullanarak nasıl hazırlanması ve sunulması gerektiğinin öğrenilmesi,Tarım Makineleri (DK)1-DOKTORA: Yüksek lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte özgün bir konuda araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak; algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliliklerine sahip olmak. 2-DOKTORA: Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak3-DOKTORA: Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak4-DOKTORA: Tarım Makinaları alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak.5-DOKTORA: Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak6-DOKTORA: Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri, bilgi tabanlı toplumda tanıtarak yüceltebilme yeteneğini kazanmak.Tarım Makineleri (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Tarım Makinaları Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak.2-YÜKSEK LİSANS: Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek.3-YÜKSEK LİSANS: Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.4-YÜKSEK LİSANS: Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak.5-YÜKSEK LİSANS: Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak.6-YÜKSEK LİSANS: En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.7-YÜKSEK LİSANS: Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.8-YÜKSEK LİSANS: Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek.9-YÜKSEK LİSANS: Bağımsız olarak kendi basına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek.10-YÜKSEK LİSANS: Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.11-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak12-Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak13-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek14- Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek15-Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak.16-Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak17- En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.18-DOKTORA: Yüksek lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte özgün bir konuda araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak; algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliliklerine sahip olmak.19-DOKTORA: Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak.20-DOKTORA: Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak.21-DOKTORA: Tarım Makinaları alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak.22-DOKTORA: Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak.23-DOKTORA: Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri, bilgi tabanlı toplumda tanıtarak yüceltebilme yeteneğini kazanmak.24-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek25-Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek26-Biyosistem Mühendisliği Lisans Derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme,yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak27- Biyosistem Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak.28- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak29-Bağımsız olarak kendi basına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek30-Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek31-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri, bilgi tabanlı toplumda tanıtarak yüceltebilme yeteneğini kazanmak.Tarımsal Biyoteknoloji (YL)1-Tarımsal Biyoteknoloji lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi, derinleştirilmesi ile beraber bilimsel araştırma sonucu bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulamaya aktarabilme becerisi2-Tarımsal Biyoteknoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme3-Tarımsal Biyoteknoloji alanındaki uygulamalarda öngörülmeyen durumlarda yeni çözümler ortaya koyabilme, geliştirme ve sorumluluk alabilme4-Tarımsal Biyoteknoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmasını ilgili gruplara çeşitli yöntemlerle aktarabilme becerisi5-Tarımsal Biyoteknoloji alanında elde ettikleri bilgileri ve çözüm yöntemlerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi6-Tarımsal Biyoteknoloji alanında bir sorunu analiz etme, çözüm üretme, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerini kullanma, mevcut yöntemleri karşılaştırabilme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisi7-Tarımsal Biyoteknoloji alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri tamamlama ve kullanabilme becerisi8-Tarımsal Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetleme becerisine sahip olma9-Tarımsal Biyoteknoloji alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi10-Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi11-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma12-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiTarımsal Yapılar ve Sulama (DK)1-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek 2-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki Yüksek Lisans derecesi yeterlilikleri üzerinde kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 3-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 4-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 5-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgisayar yazılımı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ilgili programları kullanabilmek 6-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgileri araştırmak, toplamak ve etik çerçevede değerlendirerek kullanabilmek 7-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaşabileceği sorunlara akademik düzeyde stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm önerileri üretebilmek 8-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı ile ilgili yüksek Lisans düzeyinde edinilmiş teknik yaklaşım bilincini akademik düzeyde yorumlayabilmek 9-DOKTORA: Alanı ile ilgili en az bir yabancı dilde ileri düzeyde (İngilizce) yabancı kaynakları okuyabilmek, tercüme edebilmek, yazılı ve sözlü görsel iletişim kurabilmek 10-DOKTORA: Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulanabilmek Tarımsal Yapılar ve Sulama (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek2-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek3-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki lisans derecesi yeterlilikleri üzerinde kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek4-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek5-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek6-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgisayar yazılımı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ilgili programları kullanabilmek7-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgileri araştırmak, toplamak ve etik çerçevede değerlendirerek kullanabilmek 8-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaşabileceği sorunlara stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek9-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı ile ilgili teknik yaklaşım bilinci ve muhakeme becerisini edinmek 10-YÜKSEK LİSANS: Alanı ile ilgili en az bir dilde(İngilizce) yabancı kaynakları okuyabilmek, tercüme edebilmek ve yorumlayabilmek11-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek 12-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki Yüksek Lisans derecesi yeterlilikleri üzerinde kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek13-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek14-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek15-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgisayar yazılımı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ilgili programları kullanabilmek16-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgileri araştırmak, toplamak ve etik çerçevede değerlendirerek kullanabilmek 17-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaşabileceği sorunlara akademik düzeyde stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm önerileri üretebilmek18-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı ile ilgili yüksek Lisans düzeyinde edinilmiş teknik yaklaşım bilincini akademik düzeyde yorumlayabilmek 19-DOKTORA: Alanı ile ilgili en az bir yabancı dilde ileri düzeyde (İngilizce) yabancı kaynakları okuyabilmek, tercüme edebilmek, yazılı ve sözlü görsel iletişim kurabilmek 20-DOKTORA: Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulanabilmekTarla Bitkileri (DK)1-DOKTORA: Yüksek verimli ve kaliteli bitkisel üretim için, gerçekçi kısıtlar altında projelendirme ve bu bağlamda modern üretim ve ıslah yöntemlerini uygulama becerisi, 2-DOKTORA: Yaptığı çalışmalarda çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasına dikkat etmek, 3-DOKTORA: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 4-DOKTORA: Multidisipliner çalışmalara uyum sağlama ve kendini geliştirebilme5-DOKTORA: Modern çağın gereçlerini kullanarak, arzu edilebilir verim ve kaliteye sahip ürünleri geliştirme, uygun ıslah yöntemlerini seçme ve kullanabilme yeteneği, 6-DOKTORA: Gıda ve sanayi hammaddesi olarak kullanılabilecek yeni ürünlerin belirlenmesi, uygun yetiştirme ve ıslah tekniklerinden haberdar olma ve güncel gelişmeleri takip etme, 7-DOKTORA: Doktora yeterliliklerine dayalı olarak, tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi, 8-DOKTORA: Doğal kaynakların korunması ve yeni ürünlerin ıslahında genitör olarak kullanabilme 9-DOKTORA: Çalışma süreci boyunca bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini yenileyebilme yeteneği, 10-DOKTORA: Çalışma konuları kapsamında ortaya çıkacak sorunları kavrayabilme, bilimsel ve pratik çözümler üretebilme ve uygulayabilme yeteneği, 11-DOKTORA: Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da var olan bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu tasarlayarak araştırabilmek12-DOKTORA: Alanında modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi,13-DOKTORA: Alanındaki ürünlerin birim alan veriminin ve ürün kalitesinin artırılması için yetiştirme ve ıslah tekniği uygulamalarında yeni ve modern teknikleri kullanabilme yeteneği, 14-DOKTORA: Alanındaki çalışmalardan elde ettiği verileri modern çağın araç gereçlerini kullanarak etkili bir biçimde ilgililere yayınlayabilme becerisi, 15-DOKTORA: Alanı ile ilgili sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 16-DOKTORA: Alanı ile ilgili çalışmalarda bilimsel etik kurallarına uymak, 17-DOKTORA: Alanı ile ilgili bilimsel araştırma yapabilme ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme, Tarla Bitkileri (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Yüksek verimli ve kaliteli bitkisel üretim için, gerçekçi kısıtlar altında projelendirme ve bu bağlamda modern üretim ve ıslah yöntemlerini uygulama becerisi,2-YÜKSEK LİSANS: Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi, 3-YÜKSEK LİSANS: Tarla bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılması için yeni teknikleri uygulayabilme becerisi,4-YÜKSEK LİSANS: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi5-YÜKSEK LİSANS: Kontrollü ve kontrolsüz koşullarda denemeleri planlama, deneme yapma, veri toplama, verileri biyometrik olarak değerlendirme, bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi,6-YÜKSEK LİSANS: Kendi alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planı ortaya koymak ve elde edilen sonuçları değerlendirmek,7-YÜKSEK LİSANS: Gıda ve sanayi hammaddesi olarak kullanılabilecek yeni ürünlerin belirlenmesi, uygun yetiştirme ve ıslah tekniklerinden haberdar olma ve güncel gelişmeleri takip etme, 8-YÜKSEK LİSANS: Ekosistemi koruyarak, araştırma yapma bilincini geliştirmek, 9-YÜKSEK LİSANS: Çalışma süreci boyunca bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini yenileyebilme yeteneği,10-YÜKSEK LİSANS: Bitki genetik kaynaklarının korunması ve devamlılığının sağlanması11-YÜKSEK LİSANS: Bireysel ve ekip çalışmalarında uyum sağlama becerisi ve sorumluluk alabilme özgüveni,12-YÜKSEK LİSANS: Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da var olan bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu tasarlayarak araştırabilmek13-YÜKSEK LİSANS: Alanında modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi,14-YÜKSEK LİSANS: Alanındaki konulara yenilikler getirmek, yeni yöntemler ortaya koyarak, elde edilen sonuçları değerlendirmek ve yorumlar ortaya koymak, 15-YÜKSEK LİSANS: Alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranmak,16-YÜKSEK LİSANS: Alanı ile ilgili sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (YL)1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, en az bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak alanındaki yenilikleri izleme ve iletişim yeteneği2-Taşınmaz değerleme ve geliştirme uygulamalarında gerek bireysel veya ekip çalışmasının gerektirdiği bilinç ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi3-Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili verilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar paket programlarından faydalanılarak analiz ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması4-Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilinmesi ve bunları hayata geçirebilme yeteneğinin kazandırılması5-Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilerin kazandırılması, konuyla ilgili uygulama becerisinin geliştirilmesi6-Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olaylar ve sorunların tespiti, analizi ve çözümüne yönelik becerinin geliştirilmesi, sorumluluk bilincinin kazandırılması7-Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaların hazırlanmasında gerekli olan kaynaklara ve verilere güncel teknolojileri kullanılarak (kütüphane, online veritabanları, sosyal ağlar vb) ulaşma becerisi8-Problemlerin çözümünde hakkaniyet, sosyal adalet, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasına yönelik bilincin geliştirilmesiTekstil Mühendisliği (DK)1-Teorik bilgileri mühendislik ya da mesleki uygulamalara aktarabilme becerisini kazanmak 2-Tekstil Mühendisliğinin belirli bir alanda uzmanlaşmış (ileri düzeyde bilgi ve beceri sahibi) olmak 3-Mühendislik problemlerini detaylı bir şekilde analiz ederek irdeleyebilme, çözüm üreterek sonuçlandırabilme ve sistematik araştırma metodolojisi uygulama becerisini kazanmak. 4-Literatür araştırma bilgi ve becerisine sahip olmak 5-Disiplinler arası çalışma becerisini kazanmak 6- Deneysel verileri ve proje çıktılarını bilimsel bazda objektif analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olmak7-Deneysel çalışma tasarımı / kurguyu yapabilmek ve bu çalışma kapsamında gerekli sistem ya da düzeneği kurabilmek ve uygulayabilmek 8- Bilim ve meslek etiği değer ve kurallarını benimsemiş olmak9-Bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilimsel makale ve rapor formatında yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olabilmek Tekstil Mühendisliği (YL)1-Teorik bilgileri mühendislik ya da mesleki uygulamalara aktarabilme becerisini kazanmak 2-Tekstil Mühendisliğinin belirli bir alanda uzmanlaşmış (ileri düzeyde bilgi ve beceri sahibi) olmak3-Mühendislik problemlerini detaylı bir şekilde analiz ederek irdeleyebilme, çözüm üreterek sonuçlandırabilme ve sistematik araştırma metodolojisi uygulama becerisini kazanmak. 4-Literatür araştırma bilgi ve becerisine sahip olmak5-Disiplinler arası çalışma becerisini kazanmak 6-Deneysel verileri ve proje çıktılarını bilimsel bazda objektif analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olmak 7-Deneysel çalışma tasarımı / kurguyu yapabilmek ve bu çalışma kapsamında gerekli sistem ya da düzeneği kurabilmek ve uygulayabilmek8-Bilim ve meslek etiği değer ve kurallarını benimsemiş olmak 9-Bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilimsel makale ve rapor formatında yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olabilmek Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DK)1-Farklı bitkilerden örnek alma teknikleri, bitki örneklerinin analize hazırlanması, bitki örneklerinde bazı makro ve mikro besin elementi analizleri.Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)1-Yapay ve doğal düzenleyicilerin özellikleri, sınıflandırılmaları, kullanılma nedenleri ve toprağın özelliklerine etkileri 2-Türkiye’de mevcut sınıflandırma ve değerlendirme yöntemleri, Toprak taksonomisine göre sınıflandırma 3-Toprak verimliliği, bitki besleme ve gübreleme ile ilgili son yıllarda yapılmış olan çeşitli proje, araştırma ve literatürlerin incelenmesi, yorumlanması ve tartışılması.4-Toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, katyonlar ve anyonlar arası sinergist ve antagonist etkileşim makro ve mikro besin elementleri yarayışlılığının çeşitli kültür bitkilerinde kalite-verim üzerine etkisi. 5-Toprak haritalarının zemin mühendisliği özelliklerinin çeşitli kullanımları uygunluk sınıflarının değerlendirilmesi, toprak mühendisliği özellikleri ile toprak işleme yöntemleri ve birbirleriyle karşılaştırılması,6-Tarla ve sera koşullarında çeşitli sorunların çözülmesinde takip edilecek deneme yöntemleri ile bu yöntemlerin uygulanmasında izlenecek yolların ve kuralların gösterilmesi7-Sürdürebilir tarımda gübre kullanımının önemi, toprak ve bitki analizleri ile gübreleme arasındaki ilişkiler, Türkiye’de organik ve mineral gübre üretim ve tüketim miktarları, sorunları ve çözüm önerileri, gübreleme – insan sağlığı ilişkilerinin incelenmesi8-Potansiyometrik, volumetrik, titrimetrik, fotometrik ve spektrofotometrik analiz yöntemlerinin temel ilkeleri ve uygulamaları,9-Organik ve konvansiyonel tarımda, topraktaki bitki besin elementleri dengesi ve gübrelemesinin önemi. Toprak ve bitki analizlerinin sonuçlarına göre ekilecek bitki çeşidine göre gübre çeşidinin ve miktarının belirlenmesi.10-Organik ve inorganik gübrelerin iyonik denge üzerindeki etkileri, bitkilerin beslenmesinde iyonlar arası etkileşimin önemi, bitkilerde iyon seçiciliği, köklere iyon akış kuramları, bitkisel hücrelerde iyon alımına bağlı olan elektrostatik dengeler ve organik iyon sentezi.11-Kültür bitkilerinde bitki besin elementlerine bağlı noksanlık ve fazlalık belirtilerinin nedenleri, gelişimi, tanısı, ayrımı ve sınırları.12-Kolloidler ve kolloidal sistemler, flokülasyon, dispersiyon, elektriki çift tabaka ve zeta potansiyeli, toprakta negatif yükün kaynakları ve katyon değişim denklemleri.13-Kireç ve kireç materyallerinin tanımı, toprakların kireçlenme sebepleri, kireç ihtiyacı tayin yöntemleri, toprakta kireç ihtiyacını etkileyen faktörler ve kireç uygulama teknikleri.14-Kil minerallerinin sınıflandırılması, strüktürleri ve mikromorfolojileri. Kil minerallerinin ayrışması, dönüşümü ve başkalaşımı, kilin mühendislik alanındaki kullanımları.15-Farklı özelliklere sahip topraklarda uygulanacak kimyasal analiz yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması.16-Farklı bitkilerden örnek alma teknikleri, bitki örneklerinin analize hazırlanması, bitki örneklerinde bazı makro ve mikro besin elementi analizleri.17-Doğada kirliliğin önemi, toprak ve su kirliliğinin nedenleri, toprak ve su kirliliğinin sınıflandırılmasında kullanılan kimyasal yöntemler ve bu konuda alınacak önlemler.18-Bitkilerin gübre ihtiyacının belirlenmesinde toprak ve bitki analizlerinin önemi. Bu amaçla kullanılan biyolojik ve kimyasal metodular ve bu metotların korelâsyonu ile en uygun kimyasal metodun seçimi. Seçilen metotların tarla denemeleri ile kalibrasyonu. Analiz sonuçlarına bakılarak gübre ihtiyacının belirlenmesi ve uygun gübre tavsiyesi yapılması.19-Arazi ve laboratuar test ve araştırma sonuçlarının ayrıntılı toprak haritalarına dayalı olarak değerlendirilmesi. Arazilerin sosyal ünitelerinin belirlenerek kırsal arazi planlaması, amenajman planlarının ve seçenekli kültür bitkilerinin ve diğer tarım dışı kullanımlara göre uygunluk derecesi haritalarının yapım teknikleri, arazilerin parametrik ve kategorik sistemlerde değerlendirilmesi.Toprak (DK)1-DOKTORA: Belirli amaçlara uygun projeler geliştirme, bu kapsamda ilgili denemeleri planlayabilme yürütmek ve verileri bilimsel olarak değerlendirebilmek, Toprak (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Türkiye’de toprak erozyonunun dağılımı, erozyonun oluşum mekanizmaları ve işlemleri, yağmur damlası erozyonu, yüzey akış erozyonu, yüzey altı su akışı, parmak erozyonu, oyuntu erozyonu, kütle hareketleri, rüzgar erozyonu, erozyonu etkileyen faktörler, erozyon duyarlılığı, erozyon zararlarının değerlendirilmesi, arazi kullanım yetenek sınıflaması, üniversal toprak kayıp eşitliği, rüzgar erozyonu tahmin yöntemi, toprak erozyonunun ölçülmesi, erozyon kontrol stratejileri, farklı erozyon tipleri için toprak amenajmanı.2-YÜKSEK LİSANS: Toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması. Bazı standart maddeler ve standardizasyon. Potansiyometrik analizlerin temel ilkeleri ve toprakta pH tayini. Volumetrik analizlerin temel ilkeleri ve toprakta karbonat tayini. Titrimetrik analizlerin temel ilkeleri ve toprakta uygulanan bazı titrimetrik analizler. Fotometrik analizlerin temel ilkeleri ve toprakta P, Na, ve K tayinleri. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve rapor haline getirilmesi. Kramatografik yöntemler: Kolon kramatografi iyon değişim kramatografisi ve gaz kramatografisi. Elektriksel analiz yöntemleri, elektronik yöntemler. Optik yöntemler, spektrofotometri, atomik spektrofotometri, otomasyon sistemleri. 3-YÜKSEK LİSANS: Toprak ortamı, bakteriler, aktinomisetler, mantarlar, algler, protozolar, mikrobial fizyoloji, karbon devri, azot devri. Mineral mikrobial transformasyonlar. Kök mikrobiyolojisi.4-YÜKSEK LİSANS: Toprak ile ilgili bir konunun planlanması, laboratuar veya serada denenmesi ve sonuçlandırılması. Konu hakkında literatür çalışması yapılması. Deneme sonuçlarının ayrıntılı ve usulüne uygun biçimde bir rapor haline getirilmesi. Hazırlanan raporların incelenmesi ve değerlendirilmesi.5-YÜKSEK LİSANS: Toprak hazırlığının amacı, ayrıntılı toprak haritalarındaki serilere göre nadas toprak işleme teknikleri, toprak işleme yöntemleri ve birbirleriyle karşılaştırılması, farklı toprak işleme aletlerinin topraklardaki davranışları, toprak malçı oluşturulması, toprak mühendisliği özellikleri ile toprak tavı ilişikleri, minimum ve zero toprak işleme tekniklerinin toprağın mikrofabrik yapısına etkisi. Çeşitli toprak gruplarının işlemeye karşı gösterdikleri davranışları, yanlış sürüm teknikleriyle oluşan sorunların iyileştirilmesi.6-YÜKSEK LİSANS: Toprak etüd ve haritalama çalışmalarında kullanılan kartografik malzemelerden standart topografik haritalar, hava fotoğrafları ve uzaktan algılama materyalleri hakkında temel bilgiler; hava fotoğraflarının ve uzaktan algılama materyallerinin tarım alanındaki faydaları; foto yorumlama esasları- patern analizi element analizi, fizyografik analiz ve fizyografik analiz yöntemleri, uzaktan algılamanın temel esasları; uzaktan algılama teknolojilerinin toprak etüd ve haritalama çalışmalarında kullanılma olanakları, C.B.S. çalışma prensipleri. Arazinin esas kullanma şekilleri; ürün yetiştirme sistemi için toprak etüdü; toprak işleme yöntemleri; toprak reaksiyonu kontrolü; vergi tahakkuku; arazi kamulaştırması; gölet ve baraj planlamasının temel ilkeleri; kırsal bölgelendirme; kullanılacak stratejik planların gelecek için hazırlanması; arazi parselizasyonu; girdilerin sürdürülebilir kullanımı. 7-YÜKSEK LİSANS: Toprak biliminde yeni yaklaşımlar, toprak özellikleriyle ekoloji arasındaki ilişkiler, bitki beslenmesinde toprak özelliklerinin önemi, toprak etüdündeki yeni gelişmeler. N.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği, her öğrenci, konusu danışmanınca belirlenecek bir seminer yapmak zorundadır. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 8-YÜKSEK LİSANS: Kirlenmenin önemi, toprak ve su kirliliğinin sınıflandırılması, endüstriyel kaynaklı kirlenme, yerleşim yerlerinden kaynaklanan kirlenme, tarımsal kaynaklı kirlenme. Kirlilik periyodizmi. Toprak ve su kirliliğini belirlemede örnekleme. Toprak ve su kirliliğinde kullanılan kimyasal yöntemler. Toprak ve su kirliliğinde biyoteknolojinin uygulanması. Tarihsel gelişim, tanımlar, ilkeler, yaklaşımlar ve amaç, Türkiye’de çölleşme, Türkiye’deki çölleşmenin nedenleri ve tanımları, çölleşme sorunlarının sınıflandırılması, çölleşmenin önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasındaki yaklaşımlar, çölleşmeyi önleme ve etkisini azaltma yöntemleri, araçları ve ölçütleri, sürdürülebilir gelişme planları ve politikaları çerçevesinde oluşturulmuş stratejiler öncelikler ve sağlanan gelişmeler, ulusal eylem planı ve öncelikli uygulama programları. 9-YÜKSEK LİSANS: Gübre ihtiyacını tayinde toprak ve bitki analizlerinin önemi. Tayinde kullanılan biyolojik metodlar. Tayinde kullanılan kimyasal metodlarla ilgili laboratuar uygulaması. Kimyasal metodlar ile biyolojik metodların korelasyonu ve en uygun kimyasal metodun seçimi. Seçilen metodların tarla denemeleri ile kalibrasyonu. Analiz sonuçlarına bakılarak gübre ihtiyacının belirlenmesi. Konu ile ilgili olarak ülkemizde yapılmış olan çalışmalar ve uygulamalı örnekler. Toprakta besin dengesi ve gübrelemesinin önemi. Gübreler hakkında genel bilgiler. Gübre-toprak reaksiyonları. Toprak ve bitki analizleri ile gübreleme arasındaki ilişkiler. Kireçleme. Gübrelerin verilme şekli, verilme zamanı ve uygulanacak miktar. Çorak toprakların amenajmanı. Tarla bitkilerinin gübrelenmesi. Bahçe bitkilerinin gübrelenmesi. Meyve ağaçlarının gübrelenmesi. Kireç ve kireç materyallerinin tanımı. Toprakların kireçlenme sebepleri. Toprakların kireç ihtiyaçları nasıl belirlenir? Kireç ihtiyacı tayin yöntemleri nelerdir? Topraklara kireç ne zaman ve nasıl verilir? Kireç uygulama teknikleri nelerdir? Kireçlemenin toprakların bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerindeki etkileri. Kireçlemede nelere dikkat edilmelidir. Organik tarımda gübrelemenin esasları, organik gübre materyalleri (çiftlik gübresi, kanatlı hayvan gübresi, bitki artıkları, yeşil gübre, fındık curuf kompostu, ağaç kabukları, deniz yosunları, kuş gübresi, torf, pit, kakao kabukları, kan unu, tırnak ve boynuz unu, kemik unu, yengeç kabuğu, balık unu, leonardit vs.), organik gübrelerin verilme zamanı, miktarı ve yöntemi, organik gübrelemede dikkat edilecek hususlar, organik gübrelemenin bitki besleme ve tarımdaki önemi. Toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile makro ve mikro besin elementleri açısından toprak-bitki ilişkileri. Çeşitli kültür bitkilerinde besin elementi ile verim arasındaki ilişkiler. Toprak ve bitki analizlerinin ekilecek bitki çeşidine göre yorumlanması. Hedeflenen ürün miktarına göre kaldırılan besin maddelerinin belirlenmesi. Yapılacak kültürel işlemler ve gübreleme yöntemine göre kullanılabilecek gübrelerin belirlenmesi. Toprak ve bitkide mevcut besin maddeleri miktarlarına göre verilecek besin maddelerinin hesaplanması. Gübrelemenin vejetasyon periyoduna bağlı olarak uygulanması. 10-YÜKSEK LİSANS: Bitki örneklerinin alınması ve bitkilerden örnek alınma zamanları. Bitki örneklerinin analize hazırlanması. Analiz sonuçlarının ifadesinde kullanılan esaslar. Bitki örneklerinin yakılması. Azot analizi. Fosfor analizi. Sodyum ve potasyum analizleri. Kalsiyum ve magnezyum analizleri. Bitki örneklerinde mikro element analizleri. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.11-YÜKSEK LİSANS: Bitki besin elementleri ve tanımları, besin elementlerinin kimyasal formları, difüzyon ve kitle akışı kuramları, rizosfer bölgesinin ekosistemi, köklere iyon akışı kuramları, iyon elektrostatik özelliği, bitkisel hücrelerde iyon alımına bağlı olan elektrostatik dengeler ve organik iyon sentezi. Kültür bitkilerinde mineral maddelere bağlı zararlanma belirtilerinin görülmesi, tanınması, ayrımı ve sınırları, bitki besin elementlerine bağlı noksanlık ve fazlalık belirtilerinin nedenleri, gelişimi ve tanısı, makro besin elementleri (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S), mikro besin elementleri (Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Cl), diğer elementler (Al, Co, Hg, Ni, Si, V, F) ve çeşitli ağır metaller (Cd, Cr, Hg, Pb). Bitki besleme ve toprak verimliliğinin tarihçesi. Bitki besleme alanında kullanılan cihazlar. Tarla ve saksı denemeleri. Toprak verimliliğinde son yıllarda yapılmış olan araştırma ve literatürlerin incelenmesi, yorumlanması ve tartışılması. Bitki besleme ve bitki besin elementleri konusunda son yıllarda yapılmış olan araştırma ve literatürlerin incelenmesi, yorumlanması ve tartışılması. 12-YÜKSEK LİSANS: Arazi ve laboratuar test ve araştırma sonuçlarının ayrıntılı toprak haritalarına dayalı olarak değerlendirilmesi. Arazilerin sosyal ünitelerinin belirlenerek kırsal arazi planlaması, sulamanın planlaması ve amenajman planlamalarının yapımı teknikleri. Gerekli olan arazilerde molerizasyon planlamasının kriterlerinin ortaya konması ve ayrıntılı toprak haritaları yardımıyla seçenekli kültür bitkilerinin ve diğer tarım dışı kullanımlara göre uygunluk derecesi haritalarının yapım teknikleri. Toprak profillerinin yersel bilgiler ve morfolojik özelliklerine göre tanımlanması. Arazilerin parametrik ve kategorik sistemlerde değerlendirilmesi. Tarım reformu ve arazi toplulaştırılması çalışmalarına temel olmak üzere norm değerlerinin hesaplanması. Tarım topraklarının değer takdiri esasları. 13-Yapay ve doğal düzenleyicilerin özellikleri, sınıflandırılmaları, kullanılma nedenleri ve toprağın özelliklerine etkileri 14-Türkiye’de mevcut sınıflandırma ve değerlendirme yöntemleri, Toprak taksonomisine göre sınıflandırma 15-Toprak verimliliği, bitki besleme ve gübreleme ile ilgili son yıllarda yapılmış olan çeşitli proje, araştırma ve literatürlerin incelenmesi, yorumlanması ve tartışılması.16-Toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, katyonlar ve anyonlar arası sinergist ve antagonist etkileşim makro ve mikro besin elementleri yarayışlılığının çeşitli kültür bitkilerinde kalite-verim üzerine etkisi. 17-Toprak haritalarının zemin mühendisliği özelliklerinin çeşitli kullanımları uygunluk sınıflarının değerlendirilmesi, toprak mühendisliği özellikleri ile toprak işleme yöntemleri ve birbirleriyle karşılaştırılması,18-Tarla ve sera koşullarında çeşitli sorunların çözülmesinde takip edilecek deneme yöntemleri ile bu yöntemlerin uygulanmasında izlenecek yolların ve kuralların gösterilmesi19-Sürdürebilir tarımda gübre kullanımının önemi, toprak ve bitki analizleri ile gübreleme arasındaki ilişkiler, Türkiye’de organik ve mineral gübre üretim ve tüketim miktarları, sorunları ve çözüm önerileri, gübreleme – insan sağlığı ilişkilerinin incelenmesi20-Potansiyometrik, volumetrik, titrimetrik, fotometrik ve spektrofotometrik analiz yöntemlerinin temel ilkeleri ve uygulamaları,21-Organik ve konvansiyonel tarımda, topraktaki bitki besin elementleri dengesi ve gübrelemesinin önemi. Toprak ve bitki analizlerinin sonuçlarına göre ekilecek bitki çeşidine göre gübre çeşidinin ve miktarının belirlenmesi.22-Organik ve inorganik gübrelerin iyonik denge üzerindeki etkileri, bitkilerin beslenmesinde iyonlar arası etkileşimin önemi, bitkilerde iyon seçiciliği, köklere iyon akış kuramları, bitkisel hücrelerde iyon alımına bağlı olan elektrostatik dengeler ve organik iyon sentezi.23-Kültür bitkilerinde bitki besin elementlerine bağlı noksanlık ve fazlalık belirtilerinin nedenleri, gelişimi, tanısı, ayrımı ve sınırları.24-Kolloidler ve kolloidal sistemler, flokülasyon, dispersiyon, elektriki çift tabaka ve zeta potansiyeli, toprakta negatif yükün kaynakları ve katyon değişim denklemleri.25-Kireç ve kireç materyallerinin tanımı, toprakların kireçlenme sebepleri, kireç ihtiyacı tayin yöntemleri, toprakta kireç ihtiyacını etkileyen faktörler ve kireç uygulama teknikleri.26-Kil minerallerinin sınıflandırılması, strüktürleri ve mikromorfolojileri. Kil minerallerinin ayrışması, dönüşümü ve başkalaşımı, kilin mühendislik alanındaki kullanımları.27-Farklı özelliklere sahip topraklarda uygulanacak kimyasal analiz yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması.28-Farklı bitkilerden örnek alma teknikleri, bitki örneklerinin analize hazırlanması, bitki örneklerinde bazı makro ve mikro besin elementi analizleri.29-DOKTORA: Toprak yapan faktörlerin Türkiye topraklarına etkileri. Türkiye topraklarının bölgesel dağılımları. Türkiye toprakları üzerinde yapılan araştırmalar. Türkiye topraklarının çeşitli taksonomi sistemlerindeki yeri.30-DOKTORA: Toprak organik maddesi, sakkaridler, nitrojenli bileşikler, fosforlu bileşikler, sülfürlü bileşikler, biyodegradasyon. Mikropedoloji çalışma teknikleri. İnce kesit tekniğinin prensipleri. Polarize mikroskopta belirlenen minerallerin özellikleri. İnce kesitlerin ve parlatılmış blokların izahatları. 31-DOKTORA: Toprak ile ilgili bir konunun planlanması, laboratuar veya serada denenmesi ve sonuçlandırılması. Konu hakkında literatür çalışması yapılması. Deneme sonuçlarının ayrıntılı ve usulüne uygun biçimde bir rapor haline getirilmesi. Raporun incelenmesi ve değerlendirilmesi.32-DOKTORA: Toprak analizlerinin değerlendirilmesi, tarla denemelerinin yapılmasında ana ilkeler, toprakta biyolojik dengenin korunması, toprak haritaları ve bunların araziye uygulanması. N.K.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği, her öğrenci, konusu danışmanınca belirlenecek bir Seminer yapmak zorundadır. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 33-DOKTORA: Kum, silt ve kil karışımı topraklar, çamur akıntısı topraklar, organik topraklar, yağlı killer, kaliş, suya hassas topraklar, genişleyebilen topraklar, dona hassas topraklar, laterit materyal, adobe materyal, bentonit gibi toprak materyalinin önemli karakteristikleri. Toprak Ordo’larına göre toprağın indeks özelliklerinin irdelenmesi. Kum, silt ve kilin karışım malzemesinin davranışları. Toprak Taksonomisi sınıflarının, AASHO ve birleştirilmiş toprak sınıflaması zemin gruplarıyla değerlendirilmesi. Mekanik stabilizasyon ve toprakların stabilizasyonu. Toprak haritalarının zemin mühendisliği özellikleri ile uygunluk sınıflarıyla değerlendirilmesi. Toprak malzemenin baraj ve göletlerde değerlendirilmesi. Toprak malzemenin yol güzergahları için değerlendirilmesi. Topraklarda reolojik işlemler. Toprak etüd ve haritalama çalışmalarıyla, zemin mühendisliği özelliklerinin sunulması.34-DOKTORA: Kolloidler ve kolloidal sistemler. Hidrofobik sollerin özellikleri, flokülasyon, dispersiyon. Elektriki çift tabaka ve zota potansiyeli. Toprakta negatif yükün kaynakları. Katyon değişim denklemleri. Toprakta anyon ve katyon tutulması ve değişimi. Toprağın organik ve inorganik kolloidleri. Katyon değişim kapasitesi ve değişebilir katyonlar. Konuya ilişkin laboratuar uygulamaları.35-DOKTORA: Kil minerallerinin kökeni, özellikleri ve doğada bulunuşu. Kil minerallerinin ayrışması, dönüşümü ve başkalaşımı. Kil minerallerinin sınıflandırılması ve strüktürleri. Kil minerallerinin tayini yöntemleri. Kil-su sistemi. Kilin mühendislik alanındaki kullanımları. Kil minerallerinin kimyasal analiz yöntemleri.36-DOKTORA: Fosil topraklar ve Paleosol’lerin tanımı ve bulunuş koşulları. Senozoik ve daha eski jeolojik zamanların çökelme ortamları ile toprak oluşumu. Paleoklimatolojik bulgular ile toprakların genesisi. Paleosol’lerin jeomorfolojik birimler ile ilişkileri. Paleosol’lerin genetiksel oranları ve mineralojik yöntemleriyle araştırılması ile günümüz koşullarının oluşturduğu normal topraklar ile karşılaştırılması. Pedosedimentolojinin fosil topraklar ve Paleosol’ler ile olan ilişikleri. Paleodolojinin toprak ve jeolojik stratigrafisininde değerlendirilmesi. Pedoarkeoloji çalışmalarına temel oluşturan kavramlar. Pedolojide bilimsel metodlar, pedolojide toprak genesisi kuramları, topraklarda horizonlaşma süreçleri, yüzey tanımlama horizonları (epipedonlar), yüzeyaltı tanımlama horizonları, diğer ayırıcı karakteristikler, organik toprak materyali, toprak taksonomisinin esasları; Türkiye’de mevcut sınıflandırma ve değerlendirme sistemleri, WRB toprak sınıflama sistemleri. 37-DOKTORA: Biyolojik gübreleme nedir? Rhizosfer biyolojisi. Simbiotik ve non-simbiotik N fiksasyonu. Cross-inokülasyon grupları. Rhizobium ve non-simbotik organizmaların üretim ve aşılama tekniği. Fosfor ve mineral transformasyon ile ilgili mikrobiyal gübreleme.38-DOKTORA: Bitki besin elementleri arasındaki ilişkiler, katyonlar arası sinergist ve antagonist etkileşim, anyonlar arası sinergist ve antagonist etkileşim, makro ve mikro element etkileşimi, organik ve inorganik gübrelerin iyonik denge üzerindeki etkileri, bitkilerde iyon seçiciliği, intensite ve kantitenin bitki beslemedeki yeri ve önemi, iyonlar arası etkileşimin bitki beslemedeki önemi.39-Doğada kirliliğin önemi, toprak ve su kirliliğinin nedenleri, toprak ve su kirliliğinin sınıflandırılmasında kullanılan kimyasal yöntemler ve bu konuda alınacak önlemler.40-Bitkilerin gübre ihtiyacının belirlenmesinde toprak ve bitki analizlerinin önemi. Bu amaçla kullanılan biyolojik ve kimyasal metodular ve bu metotların korelâsyonu ile en uygun kimyasal metodun seçimi. Seçilen metotların tarla denemeleri ile kalibrasyonu. Analiz sonuçlarına bakılarak gübre ihtiyacının belirlenmesi ve uygun gübre tavsiyesi yapılması.41-Arazi ve laboratuar test ve araştırma sonuçlarının ayrıntılı toprak haritalarına dayalı olarak değerlendirilmesi. Arazilerin sosyal ünitelerinin belirlenerek kırsal arazi planlaması, amenajman planlarının ve seçenekli kültür bitkilerinin ve diğer tarım dışı kullanımlara göre uygunluk derecesi haritalarının yapım teknikleri, arazilerin parametrik ve kategorik sistemlerde değerlendirilmesi.Zootekni (DK)1-DOKTORA: Zootekni yüksek lisans yeterliliklerine dayalı bir alanda (yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde) bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerisi2-DOKTORA: Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi3-DOKTORA: Yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilme ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde bilimsel erk kazanabilme becerisi4-DOKTORA: Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilme5-DOKTORA: Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme becerisiZootekni (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi,2-YÜKSEK LİSANS: Zootekni alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi,3-YÜKSEK LİSANS: Zootekni alanındaki uygulamalarda karşılaşılacak öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme becerisi,4-YÜKSEK LİSANS: Zootekni alanındaki mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanabilme becerisi,5-YÜKSEK LİSANS: Zootekni alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme becerisi,6-YÜKSEK LİSANS: Zootekni alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi,7-YÜKSEK LİSANS: Zootekni alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme becerisi,8-YÜKSEK LİSANS: Zootekni alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi,9-YÜKSEK LİSANS: Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilme becerisi,

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ